Connect with us

#K.SEDIH

[Terkini]”abng masih di sini,Kej4p lg abng pulang eh sayang” – kata2 terakh1r sblum suami djempvt ilah1,kini tngglkn 6 an4k,ibu baru2 shja mnggal

Published

on

[Terkini]”abng masih di sini,Kej4p lg abng pulang eh sayang” – kata2 terakh1r sblum suami djempvt ilah1,kini tngglkn 6 an4k,ibu baru2 shja mnggal

ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ: “ʙᴇɪᴜᴍ ʜᴀʙɪꜱ ᴍᴇʀᴀ ᴛᴀᴘ ᴘɪɪᴜ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇᴍᴇʀɢ1ᴀɴ ᴀʀᴡʜ ɪʙᴜ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ, ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴜ ᴊɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅɪᴊᴍᴘᴜᴛ ɪɪᴀʜɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴʜᴀꜱ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴡᴀɴ ɴᴏʀꜱᴀʟᴀꜱɪᴀʜ ᴡᴀɴ ɴᴏʜ.

ᴡᴀɴ ɴᴏʀꜱᴀʟᴀꜱɪᴀʜ, 40, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ʙᴀɢᴀɪ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ, ᴍᴏʜᴅ ʀᴏᴢɪᴍɪ ᴅᴀᴜᴅ, 40, ᴍᴀ ᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛᴇʀ 34 ᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ ᴋᴇ ᴋᴜᴀʟᴀ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ʙᴜᴋʟᴛ ᴀʙᴀʟ, ᴘᴀꜱʟʀ ᴘᴜᴛᴇʜ, ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀꜱᴇᴅʟʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɢ1ᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ, ᴊᴀʙᴀʀɪᴀʜ ᴍᴀʜᴀᴍᴏᴏᴅ, 70, ʏᴀɴɢ ɢᴇɴᴀᴘ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀɴɢ1ᴀɴɢ-ɴɢ1ᴀɴɢ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴀʀᴡʜ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴜ ɴɢɢᴜ ᴋᴇᴘᴜʟᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ, ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴀʜᴍᴀᴅ ʀɪᴛʜᴀᴜᴅᴇᴇɴ, ᴍᴇʟᴏʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀ ɪᴋɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ.

“ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 5.30 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀ ɪᴋɪ ᴛᴀʏᴀʀ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴋᴀʟɪ-ᴋᴀʟɪ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɴʏᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛʟᴅᴀᴋ ʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍᴜ ᴊᴜᴋ ᴀɢᴀʀ ᴍᴇɴᴜ ɴɢɢᴜ ᴅɪᴀ ᴘᴜɪᴀɴɢ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.

“ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴘᴇɴᴀɴᴛɪᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴅ1ʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴜᴋ.ᴀɴ ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴜʟᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴋʜᴀʙᴀʀ ᴅᴜ ᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢ0ʀʙᴀɴᴋᴀɴ ɴʏᴡᴀɴʏᴀ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 7.45 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ, ᴍᴏʜᴅ ʀᴏᴢɪᴍɪ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴘʀᴏᴛᴏɴ ᴘʀᴇᴠᴇ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅɪʀᴍᴘᴜʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ ʏᴀɴɢ ʜɪɪᴀɴɢ ᴋᴀᴡᴀɪᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ʟᴀʟᴜᴀɴ ʙᴇʀᴛɴᴛᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇʀᴛᴇ ᴍʙᴜɴɢᴀɴ.

ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴʏɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ᴀʀᴡʜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ, ᴡᴀɴ ɴᴏʀꜱᴀʟᴀꜱɪᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ɪʙᴜ ᴍᴇɴᴛᴜᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴀʏᴀᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴ ɢɢᴀᴘɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪʙᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ʀᴏᴢɪᴍɪ ᴀᴍᴀᴛ ᴋᴇᴛᴀʀᴀ ᴅɪʀᴀꜱᴀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 16 ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 14 ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʀᴡʜ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʀᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴀᴛ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅᴜ ɢᴀᴀɴ ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ 15 ᴛᴀʜᴜɴ ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴅɪɢᴀɪᴀꜱɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇ ʙᴀɴᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ.

“ꜱᴜᴀᴍɪ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙɪɴᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴀʜᴀʀᴜ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇᴍʙɪɴᴀᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀɴʏᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴋᴇꜱᴀᴍᴘᴀɪᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴜ ɴᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴛɴᴘᴀɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴊɴᴀᴢᴀʜ ᴀʟʟᴀʜʏʀʜᴀᴍ ᴅɪᴋᴇʙᴜ ᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴀᴛᴏ’ ᴍᴇɢᴀᴛ ᴍᴜᴅᴀ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʙᴇʀꜱᴇʙᴇʟᴀʜᴀɴ ᴘᴜꜱᴀ.ʀᴀ ᴀʀᴡʜ ɪʙᴜ ᴍᴇɴᴛᴜᴀɴʏᴀ, ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ.

ᴡᴀɴ ɴᴏʀꜱᴀʟᴀꜱɪᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜ ʙᴀʜᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɢɪɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴀɢɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴄɪ ᴜᴍ ᴅᴀʜɪ ᴅᴀɴ ᴘɪᴘɪɴʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋᴇʟᴀᴢɪᴍᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴀɴᴀᴋ ʙᴏɴɢꜱᴜɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇʀᴀ ɢᴀᴍ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴍᴇɴᴀɴɢʟꜱ ᴛɴᴘᴀ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋʜᴀʙᴀʀ ᴅᴜ ᴋᴀ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀᴍ ᴘᴀɢɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴅɪᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴄ1ᴜᴍ ᴘɪᴘɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅᴀʜɪ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱɪɪᴀᴘᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴋᴇɴᴀ?

“ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ ᴛʟᴅᴀᴋ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇʀꜱᴇɴʏᴜᴍ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴄ1ᴜᴍ ᴘɪᴘɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅᴀʜɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ. ꜱᴀʏᴀ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɢ1ᴀɴɴʏᴀ ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴇ ʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏɪɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴀꜱɪʀ ᴘᴜᴛᴇʜ ᴅᴇᴘᴜᴛɪ ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ᴇᴅɪᴀɴꜱʜᴀ ᴇɴᴅᴀʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴏʜᴅ ʀᴏᴢɪᴍɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ᴋᴜᴀʟᴀ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ ᴋᴇ ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ.

“ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ, ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ʙᴇʀᴛɴᴛᴀɴɢᴀɴ, ɢᴀɢᴀɪ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʟᴀʟᴜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇʀɪᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ.

“ᴀᴋɪʙᴀᴛ ɪᴛᴜ, ᴍᴏʜᴅ ʀᴏᴢɪᴍɪ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴄᴇᴅᴇ ʀᴀ ᴘʀᴀʜ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀɪᴀ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 45 ᴛᴀʜɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴄᴇᴅ ᴇʀᴀ ʀɪɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴘʟɴɢɢᴀɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴍʏᴀᴛ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴀɴɪꜱ, ᴘᴀꜱɪʀ ᴘᴜᴛᴇʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇ.ꜱ ᴅɪꜱɪ ᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴋꜱʏᴇɴ 41(1) ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ 1987.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴘᴜᴀɴ ɴᴏʀ ꜱᴀʟᴀꜱɪᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀɴᴀᴋ2. ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ʙᴇ.ʀᴀᴛ ᴜᴊ1ᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪɴɪ. ᴍᴏɢᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ꜱɪꜱɪ ᴘᴀʀᴀ ꜱᴏʟɪʜɪɴ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:HarianMetro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!