Connect with us

#AGAMA

“we are mvslim from New Zealand” – Isl4m kini berk3mbng lbih baik dr seb3lumnya,Alhamdulillah

Published

on

“we are mvslim from New Zealand” – Isl4m kini berk3mbng lbih baik dr seb3lumnya,Alhamdulillah

ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɴᴇᴡ ᴢᴇᴀʟᴀɴᴅ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴜᴊᴜɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛɴᴀɪᴋ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴀᴍᴇʀɪᴄᴀɴ ᴍᴜꜱʟɪᴍ, ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪɴɪ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴜᴊᴜɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ 2021.

ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ɪɴɪʟᴀʜ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ᴡᴇ ᴀʀᴇ ᴀ ɴᴇᴡ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ꜰᴀᴍɪʟʏ ꜰʀᴏᴍ ɴᴇᴡ ᴢᴇᴀʟᴀɴᴅ. ᴊᴜꜱᴛ ᴄᴏɴᴠᴇʀᴛᴇᴅ ᴛᴏ ɪꜱʟᴀᴍ 2 ᴡᴇᴇᴋꜱ ᴀɢᴏ. ɪᴛ’ꜱ ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴅᴇᴄɪꜱɪᴏɴ ᴡᴇ ᴇᴠᴇʀ ᴍᴀᴅᴇ ᴀɴᴅ ᴡᴇ ᴀʀᴇ ᴀʟʟ ꜱᴏ ʜᴀᴘᴘʏ. ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰʀᴏᴍ ɴᴇᴡ ᴢᴇᴀʟᴀɴᴅ! ” – ᴀᴍᴇʀɪᴄᴀɴ ᴍᴜꜱʟɪᴍ.

ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ… ʙᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋɪᴛᴀ. ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ᴛᴇʀʟɪʜᴀᴛ ᴊᴇʟᴀꜱ ᴡᴀᴊᴀʜ-ᴡᴀᴊᴀʜ ᴋᴇɢᴇᴍʙɪʀᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ɢᴀᴍʙᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛɴᴀɪᴋ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪɴɪ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ɪᴍᴀɴ, ᴅɪʙᴇʀᴋᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ.ᴀᴀᴍɪɪɴ…

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:MajalahSinar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!