Connect with us

#AGAMA

2 ad1k ini gig1h jual tisu,tk pernah tnggal s0lat,slps s0lat as4r dan maghr1b mrka akan mmbaca al-Quran ag4r dimvrhkn rez3ki

Published

on

2 ad1k ini gig1h jual tisu,tk pernah tnggal s0lat,slps s0lat as4r dan maghr1b mrka akan mmbaca al-Quran ag4r dimvrhkn rez3ki

ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴛᴜᴛ ᴠɪʀᴀɪ. ᴋɪꜱᴀʜ ᴅᴜᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴘᴇɴᴊᴜᴀɪ ᴛɪꜱᴜ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʟᴜᴘᴀ ꜱ0ʟᴀᴛ 5 ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ꜱ0ʟᴀᴛ ᴀꜱᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴀɢʜʀɪʙ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ’Qᴜʀᴀɴ..

ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ 0ʀᴀɴɢ ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ. ᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀɢɪᴀɴ 0ʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʜᴀʀᴜꜱ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴋᴇ ʀᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴋᴇᴅᴀʀ ʙᴇʀᴛᴀʜᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇꜱᴜ ɪɪᴛᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ. ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ, ᴋɪᴛᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ‘ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ’, ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ᴋɪᴛᴀ.

“ᴋᴇꜱᴇᴅᴀʀᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴅ0ʀᴏɴɢ ꜱᴇꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʙᴀɢɪ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪɴʏᴀ ᴀᴛᴀꜱ ‘ᴛᴀɴɢ ᴋᴀᴘᴀɴ’ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ‘ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ’ ʟɪɴɢᴋᴜɴɢᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀɴʏᴀ. ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀʀᴀɴᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ɪɴꜰ0ʀᴍᴀᴛɪꜰ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀꜱᴜᴀꜱɪꜰ.”

ᴘ0ꜱᴛɪɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴍᴇɴɢɢᴇʀᴀᴋᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴋꜱɪ ɴʏᴀᴛᴀ. ɪɴɪ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜɴʏᴀ:

ꜱᴀʟᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀᴊᴜᴀʟᴀɴ ᴛɪꜱᴜ ᴅɪ ʟᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇʀᴀʜ ᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ᴊᴀʟᴀɴ. ʀᴀᴛᴜʟᴀɴɢɪ-ꜱᴜᴅɪʀᴍᴀɴ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴡɪꜱᴍᴀ ᴋᴀʟʟᴀ. ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀʜᴀꜱ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʟᴜᴘᴀ ꜱ0ʟᴀᴛ 5 ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ꜱ0ʟᴀᴛ ᴀꜱʜᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴀɢʜʀɪʙ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟQᴜʀᴀɴ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇʟᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴡᴀᴊɪʙᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴜʜᴀɴ ᴍᴇꜱᴋɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋᴇᴛᴇʀʙᴀᴛᴀꜱᴀɴɴʏᴀ, ᴀᴘᴀʟᴀɢɪ ᴜꜱɪᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴜᴅᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛᴇᴍᴀɴ ꜱᴇʙᴀʏᴀɴʏᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴋᴇᴡᴀᴊɪʙᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇᴍʙᴀʜ ᴛᴜʜᴀɴ. ꜱᴇʙᴀɢɪᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴛᴇᴍᴀɴ ꜱᴇʙᴀʏᴀɴʏᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴜᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʜᴀɪᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ᴛɪꜱᴜ.

ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇᴘᴀɴᴍᴜ ᴄᴇʀᴀʜ, ɴᴀᴋ. ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜ. ʀᴀɪʜ ᴀᴍʙɪꜱɪ ᴀɴᴅᴀ ᴋᴀʀᴇɴᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ 0ʀᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɪᴜᴋɪꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙɪɴɢᴋᴀɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ꜱɪᴀᴘᴀᴘᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ᴅɪ ɪᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇʀᴀʜ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴋᴇꜱᴇᴍᴘ4ᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴅ0ɴᴀꜱɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ 10.000 ᴛɪꜱᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪɢᴀ ʙᴜɴɢᴋᴜꜱ. ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ʜᴀʙɪꜱᴋᴀɴ ʟᴀʏᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɪʙᴀᴅᴀʜ ᴅɪ ꜱɪꜱɪ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ .. ᴀᴀᴍɪɪɪɴ…

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:VairalKiniMalaysia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!