Connect with us

#K.DUNIA

[Semp4t ter3kam]”apa slh sy tegvr dia,ank sy pun dia b3dal” – isteri ‘b4las’ rakam dan tul4rkn di med1a,Suam1 pvkul isteri dan an4k slps dit3gur balik rumah ‘M4BUK’

Published

on

[Semp4t ter3kam]”apa slh sy tegvr dia,ank sy pun dia b3dal” – isteri ‘b4las’ rakam dan tul4rkn di med1a,Suam1 pvkul isteri dan an4k slps dit3gur balik rumah ‘M4BUK’

ᴛᴜʟᴀʀ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪ ʟɴᴅᴏɴᴇꜱɪ4 ᴅɪᴍᴀɴᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅɪᴅ4ᴋᴡᴀ ᴍᴇᴍᴠᴋᴜʟ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴇɴᴅ4ɴɢ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ʏᴀɴɢ ʟᴀʟᴜ.

ꜱᴠꜱᴘᴇᴋ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛɪɴᴅ4ᴋ ꜱᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ʀᴜᴘᴀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ʙᴇʀ4ɴɢ ᴅɪᴍᴀʀ4ʜɪ ᴏʟᴇʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀ.ᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀ.ᴀɴ ᴍ4ʙᴜᴋ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴀꜱ, ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴍ4ɴɢꜱᴀ ᴋᴇᴊ4ᴅɪᴀɴ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ꜱᴜꜱᴘ3ᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜʟᴀʀ.

ꜱᴠꜱᴘᴇᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 32 ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ꜱᴜʟᴀᴡᴇꜱɪ ᴜᴛᴀʀᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴀʀ4ʜ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴅɪᴛᴇɢᴜʀ ᴏʟᴇʜ ᴍ4ɴɢꜱᴀ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ.

“ɪɴꜱɪᴅ3ɴ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴄᴇᴛᴜꜱ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴠꜱᴘᴇᴋ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ʙᴇʀ4ɴɢ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴍ4ʀᴀʜɪ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀ.ᴀɴ ᴍ4ʙᴜᴋ.”

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 3 ᴘᴀɢɪ (ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ) ɪᴛᴜ, ᴍ4ɴɢꜱᴀ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴅɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ ꜱᴇᴊᴀᴍ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ.”

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇʀʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ ᴘ0ʟɪꜱ ꜱᴜʟᴀᴡᴇꜱɪ ᴜᴛᴀʀᴀ, ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴘ0ʟɪꜱ ᴊᴜʟᴇꜱ ᴀʙʀᴀʜᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴠɪʀᴀʟ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱ4ᴛᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ꜱᴠꜱᴘᴇᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 10 ᴘᴀɢɪ (ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ) ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ.

ꜱᴜꜱᴘ3ᴋ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ʙᴇʀꜱ4ʟᴀʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴠᴋᴜʟ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

“ꜱᴠꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴇʟᴇᴍᴘ4ʀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ʙɪᴍʙɪᴛ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ᴍ4ɴɢꜱᴀ, ᴍᴇᴍʙᴇʟᴀꜱᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇɴᴅᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.”

“ᴅɪᴀ (ꜱᴠꜱᴘᴇᴋ) ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀ.ᴀɴ ᴅɪ ʙᴀʟᴀɪ ᴘ0ʟɪꜱ ꜱᴀɴɢɪʜᴇ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅɪᴛ4ɴɢᴋᴀᴘ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴛᴇʀ4ɴɢᴀɴ.”

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:K0mpas

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!