Connect with us

#K.SEDIH

[Terkini]”aku tk brday4 buat apa2″ – S4ksi cerita det1k ‘men3gngkan’ tan4h m3ndap ‘telan’ 5 ker3ta

Published

on

[Terkini]”aku tk brday4 buat apa2″ – S4ksi cerita det1k ‘men3gngkan’ tan4h m3ndap ‘telan’ 5 ker3ta

“ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴀɢᴀᴋ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ, ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ᴄᴜᴍᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀʟɪʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ꜱᴀᴊᴀ,” ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀᴋꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ʟᴘ1ᴀ/2 ʟᴇꜱᴛᴀʀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ, ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴘᴜᴛʀᴀ ᴘᴇʀᴍᴀɪ ᴅɪ ꜱᴇʀɪ ᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.
ᴀʟᴛᴇʀ ᴊᴀꜱᴀɴ, 48, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 6.30 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴇᴋᴀʜᴀɴ ᴋᴇᴄɪʟ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜɴʏᴀ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴄᴜᴍᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀʟɪʜᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ, ɪᴛᴜ ᴘᴜɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʀᴀᴋᴀɴ.

“ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ ʜᴜᴊᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʟᴇʙᴀᴛ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴀᴋ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴋɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴍᴇɴɢᴀᴋɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴜɴᴛᴜʜᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴇᴛɪᴋ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ 13 ʙᴜᴀʜ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴇᴘɪ ᴊᴀʟᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ʟᴀᴘᴀɴ ʙᴜᴀʜ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ʙᴀᴋɪ ʟɪᴍᴀ ʟᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇʙᴀʙ ᴛᴀɴᴀʜ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ʙᴀᴋɪ ʟɪᴍᴀ ʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʟᴀɢɪ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴀʙ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴄᴜᴀᴄᴀ ᴘᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʜᴜᴊᴀɴ. ᴋᴀᴍɪ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ, ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʀᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴀɢᴀᴋ ᴅᴇʀᴀꜱ ᴘᴀʀɪᴛ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ʀᴜɴᴛᴜʜᴀɴ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴀɴɢꜱᴀ, ᴍᴏʜᴅ ɴᴀᴢɪʀ ᴍᴏʜᴅ ɢʜᴀᴢᴀʟɪ, 46, ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀʀɪᴛ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ʀᴜɴᴛᴜʜᴀɴ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ, ʀᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪɴɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇ ꜱɪɴɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ꜱᴇᴅɪʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴍᴏʜᴅ ɴᴀᴢɪʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴘʀᴏᴛᴏɴ ᴡɪʀᴀ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇɴᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇɢɪᴛᴜ ʙᴇʀʜᴀʀɢᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘɴʏᴀ.

“ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴛᴜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴇᴅɪʜʟᴀʜ ʙɪʟᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɪɴɪ, ᴛᴀᴘɪ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ, ꜱᴀʏᴀ ʀᴇᴅᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ-ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ɪᴛᴜ ᴋᴇɴᴀ ᴅɪᴀʟɪʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋʀᴇɴ, ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴅᴜʟᴜ ꜱᴇʙᴀʙ ᴍᴀꜱɪʜ ʜᴜᴊᴀɴ ᴅᴀɴ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʟɪᴍᴀ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ʟᴘ 1ᴀ/2 ʟᴇꜱᴛᴀʀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ, ꜱᴇʀɪ ᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʀᴏꜱᴀᴋ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴊʙᴘᴍ) ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ, ɴᴏʀᴀᴢᴀᴍ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀɴ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ʟᴏɴɢᴋᴀɴɢ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ʟɪᴍᴀ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴊᴇɴɪꜱ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇʀᴏꜱᴀᴋᴀɴ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ɪᴛᴜ. -ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:SinarHarian

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!