Connect with us

#K.SEDIH

“d0ktor kata saya hnya ada 6bulan sja untuk h1dup” – Brendan Gan Akvi alam1 det1k terh1tam dlm h1dup,Beliau minta d0a kesej4hteraan beliau spnjng hidvp ini

Published

on

“d0ktor kata saya hnya ada 6bulan sja untuk h1dup” – Brendan Gan Akvi alam1 det1k terh1tam dlm h1dup,Beliau minta d0a kesej4hteraan beliau spnjng hidvp ini

ᴋᴀᴘᴛᴇɴ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ꜰᴄ, ʙʀᴇɴᴅᴀɴ ɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴅᴇᴛɪᴋ ʜɪᴛᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀʟᴜɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴇᴊᴀꜱᴋᴀɴ ᴋᴀʀɪᴇʀɴʏᴀ, ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀꜱɪᴋᴀᴘ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙɪɴᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʜɪʟᴀɴɢ.

ᴘᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪᴍᴀᴜ ᴍᴀʟᴀʏᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴋᴇᴄᴇʀɢᴀꜱᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪɢᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴘʀᴇꜱᴛᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ɴᴀɴᴛɪ.

ʙʀᴇɴᴅᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴀᴅᴀ ʙᴜʀᴜᴋ ʙᴀɪᴋɴʏᴀ, ɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴛᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴀᴋꜱɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʏᴀᴋɪɴ ʙᴏʟᴇʜ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴍᴜꜱɪᴍ ɪɴɪ.

“ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇɴɪʟᴀɪᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

“ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴘᴇɴᴜʀᴜɴᴀɴ ʙᴇʀᴀᴛ ʙᴀᴅᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇʀᴊᴀ ᴋᴇʀᴀꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢᴀɴɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ɪɴɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴋᴇᴄᴇʀɢᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ.”

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴀᴋꜱɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ɴᴀɴᴛɪ.”

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ʙʀᴇɴᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ɪɴɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴊᴇᴊᴀꜱ ᴍᴇɴᴛᴀʟɪᴛɪɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴏᴘᴛɪᴍɪꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴋᴇ ᴅᴇᴘᴀɴ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʜɪᴅᴜᴘ, ɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴇᴊᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴜɴɢɪ ɴᴀɪᴋ ᴛᴜʀᴜɴ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴋᴀʀɪᴇʀ ꜱᴀʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀᴛɪʜ ᴍɪɴᴅᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴛᴀʟɪᴛɪ ᴋᴜᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴜɴɢɪ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴛᴀᴅɪᴜᴍ ᴀꜱᴛʀᴏ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴅᴀɴ ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ, ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴᴊᴇᴊᴀꜱᴋᴀɴ ᴍɪɴᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴍᴘᴜ ꜱᴀʏᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mak4nB0la

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!