Connect with us

#KEMALANGAN

[Video]”lelak1 t1kam pek3rja ‘Gr4b'” – beliau sdh dib3rkas oleh pih4k p0lis,smoga dpt ‘pngajram’ yg sptutnya

Published

on

[Video]”lelak1 t1kam pek3rja ‘Gr4b'” – beliau sdh dib3rkas oleh pih4k p0lis,smoga dpt ‘pngajram’ yg sptutnya

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ: ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 23 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇɴɪᴋᴀᴍ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴇ-ʜᴀɪʟɪɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ ᴋᴇ ꜱᴇɴᴛᴜʟ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴏʟɪꜱ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ɪɴ ᴅʀɪᴠᴇʀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 2 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

“ꜱᴇᴛɪʙᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱᴇɴᴛᴜʟ ᴘᴀꜱᴀʀ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ɴᴏᴍʙᴏʀ ᴀᴋᴀᴜɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍɪɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴏʙᴊᴇᴋ ᴛᴀᴊᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴘɪꜱᴀᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɪᴋᴀᴍ ʟᴇʜᴇʀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 47 ᴛᴀʜᴜɴ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴇɴᴛᴜʟ ʙᴇʜ ᴇɴɢ ʟᴀɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴘʀᴏᴛᴏɴ ꜱᴀɢᴀ ʙᴇʀᴡᴀʀɴᴀ ᴋᴇʟᴀʙᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ᴍɪʟɪᴋ ᴍᴀɴɢꜱᴀ.

“ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ʟᴀʟᴜ ʟᴀʟᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ. ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ʙᴜᴛɪʀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ.

ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 12 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴛᴀᴅɪ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪ ᴋᴏᴛᴀ ᴅᴀᴍᴀɴꜱᴀʀᴀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʟᴀɴᴊᴜᴛ.

“ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʀᴇᴋᴏᴅ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ʟᴀᴍᴘᴀᴜ. ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 394 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 20 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀᴛ.”

ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀʟᴀʜɢᴜɴᴀᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ꜱᴇɴᴛᴜʟ ᴅɪ ᴛᴀʟɪᴀɴ 03-4048 2206.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:FreeMalaysiaToday

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!