Connect with us

#AGAMA

[Mudah]Inicara kita jempvt rezeki,InshaAllah Rezeki kita pasti datang dengan Amalan ini

Published

on

[Mudah]Inicara kita jempvt rezeki,InshaAllah Rezeki kita pasti datang dengan Amalan ini

ʙᴇᴛᴜʟ ʟᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴛᴀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ɪᴛᴜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀʀᴀ. ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ᴀʟᴀᴍᴀᴛ. ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴀᴛᴜʀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ. ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ, ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴋᴇʀᴀꜱ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜᴛᴜꜱ ᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴅᴏᴀ, ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ʜᴀʙᴜᴀɴɴʏᴀ. ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ, ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴄᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴅɪʀɪꜱᴀᴜᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ʙᴇɢɪɴɪ.

ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴜꜱᴛᴀᴢᴀʜ ᴀꜱᴍᴀ’ ʜᴀʀᴜɴ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴘʀᴀᴋᴛɪᴋᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ʀᴇᴢᴇᴋɪ?

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ, ᴘᴇʀɪʜᴀʟ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇʀɪꜱᴀᴜᴀɴ ᴛᴇʀʙᴇꜱᴀʀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ.

ꜰɪʀᴍᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ :

وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَىۡءٍ۬ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٍ۬ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٲلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٲتِ‌ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ : “ᴅᴀɴ ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜᴊɪ ᴋᴀᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴛᴀᴋᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴀᴘᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴋᴜʀᴀɴɢᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀ ʙᴇɴᴅᴀ ᴅᴀɴ ᴊɪᴡᴀ ᴅᴀɴ ʙᴜᴀʜ-ʙᴜᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴀᴍɪ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴋᴀᴍᴜ ꜱᴀʙᴀʀ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴛᴀꜱ ᴜᴊɪᴀɴ ɪᴛᴜ. ᴅᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴʟᴀʜ ʙᴇʀɪᴛᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʙᴀʀ.”

(ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ʙᴀQᴀʀᴀʜ : 155)

ꜱᴇʀɪɴɢᴋᴀʟɪ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴀɴɢɢᴀᴘᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ʜᴀʀᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʀɪɴɢɢɪᴛ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ. ᴡᴀʟʜᴀʟ, ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʙᴇɴᴛᴜᴋ.

ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴜʙᴜʜ ʙᴀᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱɪʜᴀᴛ, ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀᴘᴀɴɢ, ᴊɪᴡᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇɴᴀɴɢ, ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ, ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴏʟᴇʜ ᴅᴀɴ ꜱᴏʟᴇʜᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴀʀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ, ᴍᴀʀɪ ᴋɪᴛᴀ ᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀɴ ʜᴀᴅɪꜱ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴀɴᴅᴜᴀɴ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴɴʏᴀ.

6 ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴍᴜʀᴀʜ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀɴ ʜᴀᴅɪꜱ

1. ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴀᴍᴘᴜɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ

فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ : ᴍᴀᴋᴀ ᴀᴋᴜ ᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ: ‘ᴍᴏʜᴏɴʟᴀʜ ᴀᴍᴘᴜɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴜʜᴀɴᴍᴜ, -ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴀʜᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴍᴘᴜɴ,

يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ : ɴᴇꜱᴄᴀʏᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɪʀɪᴍᴋᴀɴ ʜᴜᴊᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇʙᴀᴛ,

وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ : “ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴʏᴀᴋᴋᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋᴍᴜ, ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋᴍᴜ ᴋᴇʙᴜɴ-ᴋᴇʙᴜɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ (ᴘᴜʟᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍɴʏᴀ) ᴜɴᴛᴜᴋᴍᴜ ꜱᴜɴɢᴀɪ-ꜱᴜɴɢᴀɪ.

(ꜱᴜʀᴀʜ ɴᴜʜ : 10-12)

2. ᴍᴇᴍᴘᴇʀʙᴀɴʏᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ

ʜᴀᴅɪꜱ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ : “ᴛɪᴅᴀᴋʟᴀʜ ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ, ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴜʟɪᴀᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇᴍᴀᴀꜰᴀɴ. ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱɪꜰᴀᴛ ᴛᴀᴡᴀᴅᴜᴋ.”

(ʜʀ ᴍᴜꜱʟɪᴍ, ʜᴀᴅɪꜱ ꜱᴀʜɪʜ)

3. ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴀᴛᴀꜱ ɴɪᴋᴍᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ : ᴅᴀɴ (ɪɴɢᴀᴛʟᴀʜ ᴊᴜɢᴀ), ᴛᴀᴛᴋᴀʟᴀ ᴛᴜʜᴀɴᴍᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ; “ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴋᴀᴍᴜ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ, ᴘᴀꜱᴛɪ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ (ɴɪᴋᴍᴀᴛ) ᴋᴇᴘᴀᴅᴀᴍᴜ, ᴅᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ᴋᴀᴍᴜ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴋᴀʀɪ (ɴɪᴋᴍᴀᴛ-ᴋᴜ), ᴍᴀᴋᴀ ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴀᴢᴀʙ-ᴋᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴇᴅɪʜ”.

(ꜱᴜʀᴀʜ ɪʙʀᴀʜɪᴍ : 7)

4. ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ

ꜱᴀʙᴅᴀ ɴᴀʙɪ ꜱᴀᴡ :

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَة مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ : “ʙᴀʀᴀɴɢꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜɪʟᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴅɪʜᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇꜱᴇᴅɪʜᴀɴ (ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ) ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜᴋᴍɪɴ, ᴍᴀᴋᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀᴘᴜꜱᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪɴʏᴀ ᴋᴇꜱᴇᴅɪʜᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇꜱᴇᴅɪʜᴀɴ ᴅɪ ʜᴀʀɪ ᴋɪᴀᴍᴀᴛ.”

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ : “ʙᴀʀᴀɴɢꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀɪɴɢᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ (ʙᴇʀʜᴜᴛᴀɴɢ), ᴍᴀᴋᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀɪɴɢᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ.”

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهَ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ : “ʙᴀʀᴀɴɢꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪ (ᴍᴇɴʏᴇᴍʙᴜɴʏɪᴋᴀɴ ᴀɪʙ) ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜꜱʟɪᴍ, ᴍᴀᴋᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪ (ᴀɪʙɴʏᴀ) ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ.”

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ

“ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʜᴀᴍʙᴀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀɢɪᴍᴀɴᴀ ʜᴀᴍʙᴀ-ɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀɴʏᴀ.”

(ʜʀ ᴍᴜꜱʟɪᴍ, ʜᴀᴅɪꜱ ꜱᴀʜɪʜ)

5. ᴍᴇɴɢᴇʀᴀᴛᴋᴀɴ ꜱɪʟᴀᴛᴜʀʀᴀʜɪᴍ

ɴᴀʙɪ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ: “ʙᴀʀᴀɴɢꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ɪɴɢɪɴ ᴅɪʟᴀᴘᴀɴɢᴋᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴛᴀɴɢɢᴜʜᴋᴀɴ ᴀᴊᴀʟɴʏᴀ (ᴅɪᴘᴀɴᴊᴀɴɢᴋᴀɴ ᴜᴍᴜʀɴʏᴀ), ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ɪᴀ ʙᴇʀꜱɪʟᴀᴛᴜʀᴀʜɪᴍ.”

(ʜʀ ᴀʟ-ʙᴜᴋʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜꜱʟɪᴍ, ʜᴀᴅɪꜱ ꜱᴀʜɪʜ)

6.ᴅᴏᴀ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَرِزْقًا طَيِّبًا ، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ: ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ᴀᴋᴜ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ-ᴍᴜ ɪʟᴍᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ, ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ.

(ʜʀ ɪʙɴ ᴍᴀᴊᴀʜ)

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ɪʟᴍᴜ ᴅᴀʀɪ ᴜꜱᴛᴀᴢᴀʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:UstazahASmaHarun/lakarmedia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!