Connect with us

#K.DUNIA

“saya seb4k,ad1k bersemngat ke sek0lah dengan kead4an ‘da1f'” – r1ak wajah ad1k tringatkn saya smasa zam4n skolah dulu,permvdahkn urvsan adik ini Ya Allah

Published

on

“saya seb4k,ad1k bersemngat ke sek0lah dengan kead4an ‘da1f'” – r1ak wajah ad1k tringatkn saya smasa zam4n skolah dulu,permvdahkn urvsan adik ini Ya Allah

ꜱᴇʙᴀᴋ, ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜꜱᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜᴍᴘᴀ, ᴅɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɪꜱᴛɪᴍᴇᴡᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴀᴢᴀᴍ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ʙɪᴀʀᴘᴜɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇʀʙᴀ ᴅᴀɪꜰ.

“ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴀᴍʙɪʟ ᴅɪᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴇᴅᴀʏᴀ ᴍᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴍᴀᴍᴘᴜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴅɪᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴏʟᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴜʀɪᴅ ʟᴀɪɴ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴏʜᴅ ɴᴀꜱɪʀ ᴍᴏʜᴅ ᴢᴀɪɴ.

ɢᴜʀᴜ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ʀᴇɴᴅᴀʜ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ, ᴋᴇᴅᴀʜ ɪᴛᴜ ᴛᴜʟᴀʀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴋɪꜱᴀʜ ᴋᴇᴋᴇɴᴛᴀʟᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜʀɪᴅ ᴍɪꜱᴋɪɴ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴀꜱᴜᴛ ᴍɪʟɪᴋ ᴀʙᴀɴɢɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɪᴢɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀᴅᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟɴʏᴀ.

ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴍᴜʀɪᴅ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ꜱᴇʟᴜᴀʀ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀɴ ᴋᴀꜱᴜᴛ ʟᴏɴɢɢᴀʀ ᴍɪʟɪᴋ ᴀʙᴀɴɢɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ

ᴍᴏʜᴅ ɴᴀꜱɪʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ɴɪᴀᴛɴʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴀɢɪʜ ᴘᴜᴊɪᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴋᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴍᴜʀɪᴅ ᴛᴀʜᴜɴ ᴛɪɢᴀ ɪᴛᴜ, ɴᴀᴍᴜɴ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ (ꜰʙ) ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɪɴꜱᴘɪʀᴀꜱɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜʀɪᴅɴʏᴀ.

“ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴍᴇɴɪᴛɪᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴅɪᴀ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ꜱᴇʀᴇᴛ ᴋᴀᴋɪɴʏᴀ ᴅɪ ʟᴀɴᴛᴀɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴋᴀꜱᴜᴛ ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɪᴢɴʏᴀ ᴊᴀᴜʜ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴋɪɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴛᴀɴɢɢᴀʟ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴛᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ꜱᴇʟᴜᴀʀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋ ᴛᴇʀʟᴏɴᴅᴇʜ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜰɪᴋɪʀ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴜʀɪᴅ ʟᴀɪɴ, ᴘᴀꜱᴛɪ ᴍᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴘᴇʀɢɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ.

“ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ᴏʀᴀɴɢ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɴɪᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴋɪꜱᴀʜ ɪɴɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ɪᴀ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ɪɴꜱᴘɪʀᴀꜱɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴍᴜʀɪᴅ ʟᴀɪɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴍɪꜱᴋɪɴᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ʜᴀꜱɪʟ ꜱᴇᴍᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍɪꜱᴋɪɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜰɪᴋɪʀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅɪᴀ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ᴛᴀʜᴜɴ ᴛɪɢᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ɪᴛᴜ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴜ.

“ʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴀᴋ ʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ɴᴀɪᴋ ᴋᴇ ᴛᴀʜᴜɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ, ʟɪᴍᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴇɴᴀᴍ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴜꜱᴛᴀʜɪʟ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴍᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ɢᴇʟᴀᴘ.

“ᴊᴀᴅɪ, ᴊɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴍᴏʀᴀʟ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴋᴜʀᴀɴɢ-ᴋᴜʀᴀɴɢɴʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴀɪᴋᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀᴊᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ᴘᴜᴀꜱ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ʀɪᴀᴋ ᴡᴀᴊᴀʜ ᴍᴜʀɪᴅ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ꜱᴇʀʙᴀ ʙᴀʀᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʟɪ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ʙᴀᴛᴀꜱ, ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ.

“ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴘᴜᴀꜱᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅɪʀɪ ꜱᴀʏᴀ ʙɪʟᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴇᴋꜱᴘʀᴇꜱɪ ᴍᴜᴋᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪɪᴅᴀᴍᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ ᴛᴇʀᴄᴀᴘᴀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cikgv/InfoManafaat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!