Connect with us

#K.SEDIH

Ustaz Ebit Tamp1l beri bantvan,Rumah warg4 em4s hnyut dibad4i banj1r hanya tinggl tangga

Published

on

Ustaz Ebit Tamp1l beri bantvan,Rumah warg4 em4s hnyut dibad4i banj1r hanya tinggl tangga

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ ʙᴇꜱᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀɴᴅᴀ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ʜᴀʀɪ, ᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴛᴀɴɢɢᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪʙᴀᴅᴀɪ ᴀʀᴜꜱ ᴅᴇʀᴀꜱ.

ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ʜᴜʟᴜ ʟᴀɴɢᴀᴛ ᴍɪʟɪᴋ ʀᴏʜᴀɴᴀ ᴍᴀʜꜰᴜᴢ 76 ᴛᴇʟᴀʜ ʜᴀɴʏᴜᴛ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴛᴀᴘᴀᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴍᴀᴋᴄɪᴋ ʀᴏʜᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʜɪʟᴀɴɢ ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴ ᴋʜᴀʙᴀʀ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴀɢᴀᴋ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴍᴀʜɪʀ ʙᴇʀᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ-ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴɴʏᴀ.

ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ʙᴇʀᴋᴀᴛ ᴛᴜʟᴀʀɴʏᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴀᴋᴄɪᴋ ʀᴏʜᴀɴᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴋᴜɴᴊᴜɴɢɪ ᴀᴋᴛɪᴠɪꜱ ᴋᴇᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴍᴇᴍʙɪɴᴀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ɪᴛᴜ.

ʜᴀʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴇʙɪᴛ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪʙɪɴᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴍᴏᴅᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴍᴀᴋᴄɪᴋ ʀᴏʜᴀɴᴀ.

ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɪᴛɪꜱᴋᴀɴ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪɴᴀɴᴛɪ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴋᴜɴᴊᴜɴɢ ᴛɪʙᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴍᴜᴊᴜʀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ᴍᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴘʀɪʜᴀᴛɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀꜱɪʙɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴜᴊɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇɴᴄᴀɴᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ʜᴀʀɪ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʟᴀɢɪ, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴜɴ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴋᴏɴᴛʀᴀᴋᴛᴏʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴘʟᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙɪɴᴀ ᴅɪ ᴛᴀᴘᴀᴋ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴀᴋᴄɪᴋ ʀᴏʜᴀɴᴀ ɪᴛᴜ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ʀᴜᴍᴀʜ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴠɪʀᴀʟ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴇꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴍᴇɴᴇʀᴘᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ɪᴛᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴛᴀɴɢɢᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

ʜᴀʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴜ ʜᴀᴛɪ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ꜱᴏꜱᴏᴋ ᴛᴜᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪᴛᴀɴɢɢᴀ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ʜɪʟᴀɴɢ ꜱᴇᴜꜱᴀɪ ʙᴀɴᴊɪʀ ꜱᴜʀᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇʀᴏꜱᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:PerivkAp1

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!