Connect with us

#K.SEDIH

“boleh tk saya minta hari ulng tahun saya tanpa ada ucap4n,cukvp d0a kamu dlm hat1 je” – perm1ntaan Azhan Rani seb3lum ‘ditidvrkn’ buat ramai seb4k,sem0ga semuanya berjln dngn lancar

Published

on

“boleh tk saya minta hari ulng tahun saya tanpa ada ucap4n,cukvp d0a kamu dlm hat1 je” – perm1ntaan Azhan Rani seb3lum ‘ditidvrkn’ buat ramai seb4k,sem0ga semuanya berjln dngn lancar

ꜱᴇᴍᴘᴇɴᴀ ʜᴀʀɪ ᴜʟᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴍᴀ ᴇꜱᴏᴋ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴀᴢʜᴀɴ ʀᴀɴɪ ᴍᴇɴɢᴇᴍᴜᴋᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴛᴜʟᴜꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʜᴀᴛɪɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀᴢʜᴀɴ, ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢɪᴅᴀᴍ ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ʜᴀʀɪ ʟᴀʜɪʀ ꜱᴇʙᴇɢɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ɪᴀ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ɢɪᴍɪᴋ, ᴋᴇᴊᴜᴛᴀɴ, ᴜᴄᴀᴘᴀɴ, ʜᴀᴅɪᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ ɴᴀᴍᴜɴ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ.

“ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴛᴜʟᴜꜱ ᴅᴀʀɪ ᴋᴀᴛɪʟ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ɴɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴋᴜ ᴛᴜᴛᴜᴘ ᴍᴀᴛᴀ. ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʟᴀᴍᴀ ᴅᴀʜ ᴀᴋᴜ ᴍᴇɴɢɪᴅᴀᴍ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ, ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴀᴋ ᴋᴀʟɪ ɴɪ ʙᴀɢɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴋᴜ.

“ᴛᴀᴋ ᴘᴀʏᴀʜ ɢɪᴍɪᴋ, ᴀᴄᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴜʀᴘʀɪꜱᴇ, ᴍᴇɴʏᴀɴʏɪ ʙᴀɢᴀɪ.. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴛᴀʜᴜɴ, ʙᴀɢɪ ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ᴘᴜɴ ᴊᴀᴅɪʟᴀʜ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴊᴀᴅɪ..ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ, ᴀᴋᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴀɴɢɢᴀᴘ ɴɪ ʜᴀᴅɪᴀʜ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛᴇɴᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴀᴋᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ,” ᴋᴏɴɢꜱɪɴʏᴀ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴇɴᴛʀɪ, ᴀᴢʜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ꜰᴏᴛᴏ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ʙᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴀʏᴀᴛ “ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴄᴜᴍᴀ ᴅᴏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ ꜱᴀᴊᴀ”.

ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴀʜ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴘᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴀᴢʜᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴍʙᴜʜᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋɴʏᴀ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ɢᴇᴍᴘᴀᴋ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʙᴇᴛᴏ ᴋᴜꜱʏᴀɪʀʏ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ʙᴀɪᴋɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ.

ʙᴇᴛᴏ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴀᴢʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴛᴀʙɪʟ ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴘᴀᴋᴀʀ.

ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ, ᴀᴢʜᴀɴ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴜɴᴄᴜʟ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴛᴜʟᴀɴɢ ꜱᴋᴀᴘᴜʟᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ʟᴀʟᴜ.

ᴀᴢʜᴀɴ ʀᴀɴɪ ɪɴɢᴀᴛ ᴅᴇᴛɪᴋ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ, ʀᴜᴘᴀ-ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ 2 ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ɴᴀɪᴋ ᴍᴏᴛᴏʀ ᴋᴀᴘᴄᴀɪ ᴊᴀᴅɪ ᴘᴜɴᴄᴀ

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴀᴢʜᴀɴ ʀᴀɴɪ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ᴀᴢʜᴀɴ, 45, ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀʀɢᴀɪ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ʟᴏʀɪ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴜʀᴜᴋ.

“ʙᴜᴀᴛ ʙʀᴏ ꜰɪʀᴅᴀᴜꜱ ᴅᴀɴ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ 17 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ 12.30 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴇᴍᴘʟᴇʀ ᴘᴀʀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀ ᴋᴇ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

“ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇʀᴀʜᴍᴀᴛɪ ᴋᴀʟɪᴀɴ, ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴊᴀꜱᴀ ʙᴀɪᴋ ᴀɴᴅᴀ.

“ʙᴜᴀᴛ ᴅᴜᴀ ᴀʙᴀɴɢ ʟᴏʀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ᴛᴜ, ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ʟᴏʀɪ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋ ʟᴀɴɢɢᴀʀ ꜱᴀʏᴀ” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴀᴢʜᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜɴʏᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ ᴀᴢʜᴀɴ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜱᴇᴋᴇᴘɪɴɢ ꜰᴏᴛᴏ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴅʀᴀᴍᴀ ɴᴜʀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴇᴍᴘʟᴇʀ, ʀᴀᴡᴀɴɢ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ, ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴀᴢʜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴛᴜʟᴀɴɢ ʙᴇʟɪᴋᴀᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴋɪʀɪ ᴘᴇᴄᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴛᴜʟᴀɴɢ ʙᴀʜᴜ ᴅᴀɴ ᴛᴜʟᴀɴɢ ʀᴜꜱᴜᴋɴʏᴀ ʀᴇᴛᴀᴋ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴀᴢʜᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴇɢᴜʀ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴀɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴀᴢʜᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴛᴇɢᴜʀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ʙᴀᴡᴀ ᴍᴏᴛᴏʀꜱɪᴋᴀʟ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ.

“ʙᴜᴀᴛ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴅɪᴋ ʏᴀɴɢ ɴᴀɪᴋ ᴍᴏᴛᴏʀ ᴋᴀᴘᴄᴀɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʙᴇʀꜱᴇᴍʙᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢ ᴅᴇᴘᴀɴ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴜ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴜ ᴛᴜʀɴ, ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴋᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ.

“ᴍᴀᴀꜰ ᴀʙᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢɪᴋᴀɴ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴋᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ʜᴀʀɪ ɪᴛᴜ. ᴍᴏʜᴏɴ ᴊᴀɴɢᴀɴ ʙᴀᴡᴀ ᴍᴏᴛᴏʀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ ʟᴀɢɪ.

“ᴋɪᴛᴀ ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴀʟʟᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ʜɪᴅᴜᴘ. ᴍᴀᴀꜰ ᴊᴜɢᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴏᴛᴏʀ ᴀᴡᴀᴋ ʜᴀɴᴄᴜʀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:rosemerah

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!