Connect with us

#AGAMA

Jabat4n Ag4ma S1asat aj4ran ‘m1mpi’ lel4ki pak|stan,Pih4k JA1S menerima advan pnyebran ajar4n ses4t di Selang0r

Published

on

Jabat4n Ag4ma S1asat aj4ran ‘m1mpi’ lel4ki pak|stan,Pih4k JA1S menerima advan pnyebran ajar4n ses4t di Selang0r

ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ – ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ (ᴊᴀɪꜱ) ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ᴘᴇɴʏᴇʙᴀʀᴀɴ ᴀᴊᴀʀᴀɴ ‘ᴍɪᴍᴘɪ’ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴀᴋʜɪʀ ᴢᴀᴍᴀɴ (ɢᴀᴢᴀ) ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴅɪᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ (ᴍᴀɪꜱ), ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴀʙᴅᴜʟ ᴀᴢɪᴢ ᴍᴏʜᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ᴘɪʜᴀᴋ ᴊᴀɪꜱ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴀᴅᴜᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʙᴀʀᴀɴ ᴀᴊᴀʀᴀɴ ꜱᴇꜱᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

ᴀʙᴅᴜʟ ᴀᴢɪᴢ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴛᴇʀᴘᴇʀɪɴᴄɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

“ᴀᴊᴀʀᴀɴ ꜱᴇꜱᴀᴛ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ɪɴɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ, ᴊᴀᴅɪ ɪᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱᴀ. ɢᴀᴢᴀ ɪɴɪ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀᴊᴀʀᴀɴ-ᴀᴊᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴀᴍᴀ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊᴀɪꜱ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʟɪᴛɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴊᴀɪꜱ ᴀᴋᴀɴ ᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴀᴊᴀʀᴀɴ ‘ᴍɪᴍᴘɪ’ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɢᴀᴢᴀ.

ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀᴋ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ Qᴀꜱɪᴍ ᴀʙᴅᴜʟ ᴋᴀʀɪᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɪᴍᴘɪɴʏᴀ.

ᴀʙᴅᴜʟ ᴀᴢɪᴢ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ᴍᴀɪꜱ ᴅᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴᴄᴀʀᴀɴ ᴋ-ɢᴜᴀᴍ ᴅɪ ᴀᴜᴅɪᴛᴏʀɪᴜᴍ ᴅᴀʜʟɪᴀ, ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜᴜᴅᴅɪɴ ᴀʙᴅᴜʟ ᴀᴢɪᴢ ꜱʜᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇʀᴜᴛᴜꜱᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴀʙᴅᴜʟ ᴀᴢɪᴢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴍᴀɪꜱ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀɴᴄᴀᴍᴀɴ ᴀᴋɪᴅᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴋᴇꜱᴜᴄɪᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋᴇᴍᴜɴᴄᴜʟᴀɴ ꜰᴀʜᴀᴍᴀɴ ɪʙᴜ ʏᴀᴛɪ, ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴀᴛʜᴇɪꜱ ᴅᴀɴ

ꜱᴇᴋᴜʟᴀʀɪꜱᴍᴇ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴘᴇʀᴍᴀꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴛᴀᴘᴀᴋ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ, ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴜᴀꜱᴀᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ɪꜱᴜ ɪᴛᴜ

ᴅɪʙᴇɴᴅᴜɴɢ ꜱᴇʙᴀɪᴋɴʏᴀ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴀɴɢᴀɴɪ ᴋᴇꜱ-ᴋᴇꜱ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴜᴄɪᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ, ᴍᴀɪꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴜʙᴜʜᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ᴛᴇᴋɴɪᴋᴀʟ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴘᴇʀᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ʟɪᴛɪɢᴀꜱɪ ᴋᴇꜱᴜᴄɪᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ (ᴘᴇʀʟɪᴍᴀ).

” ɪᴀ ʙᴇʀᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇꜱʏᴏʀᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀɪꜱ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴋᴇꜱ ᴋᴇꜱᴜᴄɪᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇɴᴛɪɴɢᴀɴ ᴍᴀɪꜱ ᴀᴛᴀᴜ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴋᴀꜱᴀ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʟɪᴛɪɢᴀꜱɪ, ” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:MSN

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!