Connect with us

#MOTIVASI/TAULADAN

set1nggi ucap4n terima kasih kerana sed1kit seb4nyak telah harvmkan nama neg4ra tercinta,2 pel4jar Malaysia R4ih antara mark4h kert4s peper1ksaan tert1nggi Per1ngkat Dvnia

Published

on

set1nggi ucap4n terima kasih kerana sed1kit seb4nyak telah harvmkan nama neg4ra tercinta,2 pel4jar Malaysia R4ih antara mark4h kert4s peper1ksaan tert1nggi Per1ngkat Dvnia

ꜱɪɴᴛᴏᴋ – ᴅᴜᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴘᴇʀᴀᴋᴀᴜɴᴀɴ ᴛᴜɴᴋᴜ ᴘᴜᴛᴇʀɪ ɪɴᴛᴀɴ ꜱᴀꜰɪɴᴀᴢ (ᴛɪꜱꜱᴀ) ᴅᴀʀɪ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴜᴛᴀʀᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴜᴜᴍ) ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴜᴍᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀɴᴛᴀʀᴀʙᴀɴɢꜱᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ᴍᴀʀᴋᴀʜ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ᴘᴇᴘᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ᴀᴋᴀᴜɴᴛᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀᴜʟɪᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀɴᴜɴ (ᴀᴄᴄᴀ).

ɢʀᴀᴅᴜᴀɴ ꜱᴀʀᴊᴀɴᴀ ᴍᴜᴅᴀ ᴘᴇʀᴀᴋᴀᴜɴᴀɴ (ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ), ʟᴏᴏɪ ᴘᴜɪ ᴍᴜɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ᴍᴀʀᴋᴀʜ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ʙᴀɢɪ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ᴀᴅᴠᴀɴᴄᴇᴅ ꜰɪɴᴀɴᴄɪᴀʟ ᴍᴀɴᴀɢᴇᴍᴇɴᴛ (ᴀꜰᴍ) ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ 2021 ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴋʜɪʀ ꜱᴀʀᴊᴀɴᴀ ᴍᴜᴅᴀ ᴘᴇʀᴀᴋᴀᴜɴᴀɴ, ᴛᴀɴ ʏɪ ᴡᴇɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ᴍᴀʀᴋᴀʜ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ʙᴀɢɪ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ᴀᴅᴠᴀɴᴄᴇᴅ ᴘᴇʀꜰᴏʀᴍᴀɴᴄᴇ ᴍᴀɴᴀɢᴇᴍᴇɴᴛ (ᴀᴘᴍ) ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ 2021.

ᴘᴇɴᴄᴀᴘᴀɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴘᴜɪ ᴍᴜɴ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ʏɪ ᴡᴇɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇ-14 ᴅᴜɴɪᴀ.

ᴘᴜɪ ᴍᴜɴ, 24, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ɴᴀᴍᴜɴ ɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ᴍᴀʀᴋᴀʜ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ɪᴛᴜ, ᴍᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɴɢᴋᴀᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴀᴄᴄᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴀᴋʜɪʀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜰᴏᴋᴜꜱ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ.

“ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ᴀꜰᴍ ɪɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴɢɪʀᴀᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇɴɪʟᴀɪᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ, ᴘᴇɴɪʟᴀɪᴀɴ ᴘᴇʟᴀʙᴜʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇʀᴛᴜᴋᴀʀᴀɴ ᴀꜱɪɴɢ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ꜰᴀᴇᴅᴀʜ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴛɪᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴀɴɢᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴜɴᴅɪɴɢ ᴅɪ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʙɪɢ ꜰᴏᴜʀ.

ᴘᴜɪ ᴍᴜɴ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴘᴇɴᴄᴀᴘᴀɪᴀɴɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇᴍᴀɴɢᴋɪɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʟᴀɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴄɪᴛᴀ-ᴄɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴛʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪʀɪ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢɢᴀᴋᴀɴ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴛɪꜱꜱᴀ-ᴜᴜᴍ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ, ʏɪ ᴡᴇɴ, 23, ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴋᴇɢᴇᴍʙɪʀᴀᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ᴍᴀʀᴋᴀʜ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ᴀᴘᴍ ʏᴀɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴇ-ᴍᴇʟ ᴘᴀᴅᴀ 21 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ, ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ᴍᴀʀᴋᴀʜ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ. ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜꜱᴀʜᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀʙᴀʏᴀʀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴊᴀᴜʜ ʟᴀɢɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ᴘᴇᴘᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴀᴄᴄᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ, ᴅɪꜱɪᴘʟɪɴ ᴀᴍᴀᴛ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇᴍᴘʀᴀᴋᴛɪᴋᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ɪʟᴍᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʟᴀᴊᴀʀɪ ᴅɪ ᴜᴜᴍ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏɪᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴜɢᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋᴇʟᴀꜱ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ, ᴜʟᴀɴɢᴋᴀᴊɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ-ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ʙɪᴊᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀɢɪᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ.” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ʏɪ ᴡᴇɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴘᴇʀꜱᴇᴅɪᴀᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏɪᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ᴋᴇʀᴊᴀ ɪᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛᴜɢᴀꜱᴀɴ ᴋᴜʟɪᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ꜱᴀᴍᴀ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴘᴇᴘᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴇʟᴀᴊᴀʀɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ɪʟᴍᴜ ᴘᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜᴀɴ, ᴛᴇᴋɴɪᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴀʜɪʀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘʀᴇꜱᴛᴀꜱɪ ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪᴋ ᴅᴀɴ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴍᴇᴍᴘʀᴀᴋᴛɪᴋᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀꜱᴇᴋɪᴛᴀʀᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:MSN

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!