Connect with us

#AGAMA

[Video]Pian ‘prgi’ dlm keadaann sedng s0lat dan mnghdap kibl4t,Al-fatihah buat arw4h

Published

on

[Video]Pian ‘prgi’ dlm keadaann sedng s0lat dan mnghdap kibl4t,Al-fatihah buat arw4h

ᴅɪᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴇʀꜱɪʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ᴋɪʙʟᴀᴛ, ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴍᴏʜᴅ ʀᴀꜰɪᴋ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘɪᴀɴ ᴄᴇᴄᴜᴘᴀᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʀɪɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋᴀᴋᴜ ᴅɪ ʙɪʟɪᴋ ᴀɪʀ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴅɪ ꜰʟᴀᴛ ꜱᴇɴᴛᴜʟ ᴍᴜʀɴɪ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ʜᴀꜱᴇɴᴀʜ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ᴀɪʀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙᴜꜱᴋᴀɴ ɴᴀꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 8 ᴍᴀʟᴀᴍ, ʀᴀʙᴜ.

“ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴄᴀɴᴛɪᴋ, ᴅɪᴀ ᴅᴜᴅᴜᴋ (ᴛᴇʀʙᴀʀɪɴɢ) ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ᴋɪʙʟᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱɪᴀᴘ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ (Qɪᴀᴍ), ᴋᴀᴋɪ ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ᴊᴜʟᴜʀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴇʀᴋɪʟᴀɴ… ᴛᴀᴋ ʟᴀ ᴛᴇʀʜᴀɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ᴀᴘᴀ ᴋᴇ. ᴅɪᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴇʀꜱɪʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ʜᴀꜱᴇɴᴀʜ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴜʀᴀɴ ʀᴀᴜᴅʜᴀᴛᴜʟ ꜱᴀᴋɪɴᴀʜ ᴛᴀᴍᴀɴ ʙᴀᴛᴜ ᴍᴜᴅᴀ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇɴɢᴇʙᴜᴍɪᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ᴀʙᴀɴɢɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɢɪ ᴋʜᴀᴍɪꜱ.

ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴘɪᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ 52 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ.

ᴘɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴛɪꜰ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ 52 ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ꜱᴇᴊᴀᴋ 2018 ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜʙᴀᴛ-ᴜʙᴀᴛᴀɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ ʜᴀꜱᴇɴᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴀʙᴀɴɢɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴛᴀɴᴅᴀ-ᴛᴀɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴜʀɪɢᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴇɢɪᴛᴜ ʙᴇʀꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜᴛ ʜᴀʀɪ ᴜʟᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ɪʙᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇ-74 ᴘᴀᴅᴀ 18 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

“ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴇʀɪᴀ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʜᴀʀɪ ᴜʟᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ᴍᴀᴋ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɴɪ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ꜱᴀᴍʙᴜᴛ ᴘᴜɴ, ɴɪ ʟᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴀʟɪ ᴋᴀᴍɪ ʙᴜᴀᴛ.

“ᴅɪᴀ ɴᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ, ᴀɴᴀᴋ, ᴄᴜᴄᴜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʙᴇʀᴋᴜᴍᴘᴜʟ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ. ᴛᴀᴘɪ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ᴛᴜ ᴋᴇʀɪᴀɴɢᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅᴀᴋ ᴛɪᴀᴅᴀ.

“ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀᴍ… ᴀᴊᴀᴋ ʙᴇʀɢᴀᴍʙᴀʀ ᴘᴜɴ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴄᴇʀɪᴀ. ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴄᴏᴏʟ, ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ʟᴀᴡᴀᴋ ᴅɪᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴜᴀꜱᴀɴᴀ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴜʀᴀɴ ʀᴀᴜᴅʜᴀᴛᴜʟ ꜱᴀᴋɪɴᴀʜ ᴛᴀᴍᴀɴ ʙᴀᴛᴜ ᴍᴜᴅᴀ

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ ᴘᴀᴅᴀ 2018, ᴘɪᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ (ʜᴋʟ) ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 3 ᴘᴀɢɪ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴇꜱᴀᴋ ɴᴀꜰᴀꜱ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘɪᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴅɪ ᴡᴀᴅ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ (ᴄʀᴡ).

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴀɴɢɪᴏɢʀᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴏꜱ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴄᴇᴄᴀʜ ᴘᴜʟᴜʜᴀɴ ʀɪʙᴜᴀɴ ʀɪɴɢɢɪᴛ.

ʙᴀᴋᴀᴛ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴘɪᴀɴ ᴅɪᴄᴜɴɢᴋɪʟ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʀᴇᴀʟɪᴛɪ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ, ꜱɪɴᴀʀᴀɴ ᴘᴀꜱᴘᴏʀᴛ ᴋᴇɢᴇᴍɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʙɪᴛᴀɴ ᴛᴠ3 ᴘᴀᴅᴀ ᴇʀᴀ 1990-ᴀɴ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴄᴇᴄᴜᴘᴀᴋ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!