Connect with us

#K.DUNIA

“sy akn tvnaikn haj4t arw4h” – An4k tk thu pun Pian di4m2 urvs pvsat tahf1z,pergi dlm kead4an ‘bers1h’

Published

on

“sy akn tvnaikn haj4t arw4h” – An4k tk thu pun Pian di4m2 urvs pvsat tahf1z,pergi dlm kead4an ‘bers1h’

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ʜɪʙᴜʀᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ᴘᴇʀᴍᴀᴛᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ᴘɪᴀɴ ᴄᴇᴄᴜᴘᴀᴋ. ᴘɪᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ, ᴍᴏʜᴅ ʀᴀꜰɪᴋ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ᴅɪᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ᴀɪʀ ᴏʟᴇʜ ɪʙᴜɴʏᴀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴊᴀᴍ 8 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ. ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋᴇʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀɢᴀᴋ ᴍᴇʀᴏꜱᴏᴛ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ᴅᴀᴅᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ ᴊᴜɢᴀ.

Pergi Keadaan 'Bersih', Anak Tak Tahu Pian Cecupak Diam-Diam Urus Pusat Tahfiz 2

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇʙᴜᴍɪᴀɴ, ᴀʙᴀɴɢ ᴘɪᴀɴ ᴄᴇᴄᴜᴘᴀᴋ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴜᴍᴘᴜʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴇꜱʏᴜᴋᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ 9 ʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴɴʏᴀ. ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴅᴀᴜᴅ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ᴘᴇꜱᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ʟᴀɪɴ ᴀɢᴀʀ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀɴ ʜᴀʀɢᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ʜᴀꜱꜱᴇɴᴀʜ ᴘᴜʟᴀ ᴀᴋᴜɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴋɪʟᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘɪᴀɴ ᴄᴇᴄᴜᴘᴀᴋ ᴅɪɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ‘ᴘᴇʀɢɪ’ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴜᴅᴜᴋ, ʙᴇʀꜱɪʜ, ʙᴀʜᴋᴀɴ ꜱɪᴀᴘ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ᴋɪʙʟᴀᴛ ʟᴀɢɪ. ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴀʙᴀɴɢ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴅɪɪɴɢᴀᴛɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ-ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀʀɪᴋʜ ʜᴀʀɪ ᴊᴀᴅɪɴʏᴀ, ɪᴀɪᴛᴜ 26 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ.

ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ʜᴀᴛɪ, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀᴍʙᴜɴɢ ᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴛᴀʜꜰɪᴢ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴋɪᴀɴ ʟᴀᴍᴀ ᴅɪᴊᴀɢᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪᴋᴜɴᴊᴜɴɢɪɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɴɪ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ɴᴜʀ ᴀɪɴᴀ ꜰᴀᴢʀɪɴ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ᴀʏᴀʜɴʏᴀ ᴄᴜᴍᴀ ʙᴇʀꜱᴇʟᴏʀᴏʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʟᴀɪɴ ᴘᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢɴʏᴀ. ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪɴɪ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴛᴀʜᴜ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ɪɴꜱᴛɪᴛᴜꜱɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ‘ʜᴀᴊᴀᴛ ᴀᴋʜɪʀ’ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDvnia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!