Connect with us

#K.SEDIH

“aku tk sed4p hat1,gen4p sehari pnggiln telef0n suami tk trjwab” – isteri yemui jas4d suami mat1 tr1kat di rum4h sew4

Published

on

“aku tk sed4p hat1,gen4p sehari pnggiln telef0n suami tk trjwab” – isteri yemui jas4d suami mat1 tr1kat di rum4h sew4

ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴛʟᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀᴘ ʜ4ᴛɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴊᴀᴡᴀʙ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇʜᴀʀɪ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ᴍ4ʏᴀᴛ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴇʀ1ᴋᴀᴛ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴡᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴄʜᴇɴᴀɢᴀ, ʀᴇᴘᴀʜ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴛᴀᴅɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 3 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪᴛᴜ, ᴍɴɢꜱᴀ, ᴍᴏʜᴅ. ᴍᴀᴢʟᴀɴ ᴍᴀʜᴀᴅɪ, 26, ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴠɴɪᴀ ᴏʟᴇʜ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴀʀᴀᴍᴇᴅɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʀᴀᴋᴀɴ ʙᴀɪᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴍɴɢꜱᴀ, ᴀɪɴᴀ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴢᴀᴍᴀɴ, 38, ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ʙᴇʀɢᴇ ɢᴀꜱ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʀᴀᴋᴀɴ ʙᴀɪᴋɴʏᴀ, ᴍᴀᴢᴛᴜʀᴀ ᴏꜱᴍᴀɴ, 26, ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴡᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʙᴜᴋᴀ.

“ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ, ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʙᴏᴍʙᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴘɪɴᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴠɴᴄɪ. ʀᴀᴋᴀɴ ʙᴀɪᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴛʟᴀᴅᴀ ᴋᴜɴᴄɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴜɴᴄɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪᴘᴇɢᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ. ᴅɪᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴀʀɪ ʟᴜᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛɪɴɢᴋᴀᴘ ʙɪʟɪᴋ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ɪᴋᴜᴛᴋᴀɴ, ʀᴀᴋᴀɴ ʙᴀɪᴋ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢɴʏᴀ ᴅɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ɢᴀᴅᴏɴɢ, ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ꜱɪʜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜᴛ ʜᴀʀɪ ɪᴀʜɪʀ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀʙᴛᴜ ʟᴀʟᴜ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ. ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇᴍʙᴀɪɪ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴡᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴘɪɴ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴄʜᴇɴᴀɢᴀ, ʀᴇᴘᴀʜ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴛᴀᴅɪ.

ᴀɪɴᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴀᴍᴀʟ ʙᴀ ᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ (ɴɢᴏ) ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴛᴀʜꜰɪᴢ ʙᴀʀᴜ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴʏᴇᴡᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜᴀɴɴʏᴀ ᴀʀᴡʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴍᴜ ꜱᴜʜ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏɪɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴛᴀᴍᴘɪɴ, ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴇɴ ᴀɴᴜᴡᴀʟ ᴀʙ ᴡᴀʜᴀʙ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱ1ᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴊɴᴀʏᴀʜ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏɪɪꜱ (ʟᴘᴅ) ᴛᴀᴍᴘɪɴ ᴅᴀɴ ꜰ0ʀᴇɴꜱɪᴋ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴋᴏɴᴛɪɴᴊᴇɴ (ɪᴘᴋ) ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱʏᴀᴋɪ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴜɴꜱᴜʀ ᴊɴᴀʏᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍ4ᴛɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍ4ʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇʀ1ᴋᴀᴛ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ꜱꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ᴍ4ɴɢꜱᴀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴛʟᴀᴅᴀ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴘᴇ ᴄᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴡᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴋᴇꜱ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴋꜱʏᴇɴ 302 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴋꜱᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍ4ʏᴀᴛ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴜᴀɴᴋᴜ ᴊᴀ’ᴀꜰᴀʀ (ʜᴛᴊ) ᴅɪ ꜱᴇʀᴇᴍʙᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ʙᴇᴅᴀʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴜᴀɴ ᴍᴀᴢᴛᴜʀᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴛᴀʙᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ.ᴍᴏɢᴀ ʀ0ʜɴʏᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴀᴘᴛᴋɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀʀᴀ ꜱᴏʟɪʜɪɴ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:KosmoOnline

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!