Connect with us

#K.SEDIH

“hnya kenangan yg bermain di m1nda dan dialah satu2nya an4k per3mpuan” – Bapa sed1h dikhab4rkn dngan ‘pemerg1an’ an4k dlm kej4dian k3mlngan,rak4n prah akbat kreta trbab4s

Published

on

“hnya kenangan yg bermain di m1nda dan dialah satu2nya an4k per3mpuan” – Bapa sed1h dikhab4rkn dngan ‘pemerg1an’ an4k dlm kej4dian k3mlngan,rak4n prah akbat kreta trbab4s

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴀᴘᴀ ᴛ1ᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴ4ʜᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ꜱᴇᴅʟʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴀᴛᴜ-ꜱᴀᴛᴜɴʏᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴠɴɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱᴇᴅɪᴀ ʀᴀᴊᴀ-ᴍᴀᴍᴘ0ɴɢ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴀʀɪꜰ ꜱʜᴀʀᴋᴀᴡɪ, 67, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀɴᴀᴋ ʙᴏɴɢꜱᴜɴʏᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴀʀɪᴀɴᴀ ᴀʀɪꜰ, 21, ʙᴀʜᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ʜᴀʀɪ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋɪɪᴀɴɢ ᴅɪ ᴄʜᴇᴍʙᴏɴɢ ᴅɪ ꜱɪɴɪ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ, ᴀʟʟᴀʜʏʀʜᴀᴍ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʜ4ꜱʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴊᴜɴ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀɪᴍᴀɴ ɴᴏʀʜᴀᴢᴍɪ, 22, ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

“ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴊꜱᴀᴅ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴛᴜ ᴛᴜᴘɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀɪɴ. ᴀɴᴋ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛʟᴅᴀᴋ ʙᴇʀɴʏᴡᴀ ʟᴀɢɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ᴛᴇʀʙʏᴀɴɢ-ʙʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴡᴀᴊᴀʜɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴇɪᴜᴍ ʙᴇʀᴛᴜɴᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʀʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜɴ ɪɴɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛ1ᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀɪᴍᴀɴ, ᴄᴜᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ᴛʀᴜᴋ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴜᴀɴᴋᴜ ᴊᴀ’ᴀꜰᴀʀ (ʜᴛᴊ) ꜱᴇʀᴇᴍʙᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ᴘᴇᴋᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜰ0ʀᴇɴꜱɪᴋ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ʀᴇᴍʙᴀᴜ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴀʀɪꜰ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴜʟᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀɪᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀʀɪᴀɴᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴅᴀɴ ᴘᴜɪᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏɪɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ʀᴇᴍʙᴀᴜ, ᴅᴇᴘᴜᴛɪ ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴇɴ, ʜᴀᴢʀɪ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴊ4ᴅɪᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 10 ᴘᴀɢɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜱ1ᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴅɪɴᴀɪᴋɪ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱᴇᴅɪᴀ ʀᴀᴊᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀɪᴀ ᴋᴇ ᴍᴀᴍᴘᴏɴɢ.

“ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ʜɪɪᴀɴɢ ᴋᴀᴡᴀɪᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴɴʏᴀ ʟᴀʟᴜ ᴛᴇʀʙᴀ ʙᴀꜱ ᴋᴇ ᴋɪʀɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɪᴀɴɢɢᴀʀ ᴛʟᴀɴɢ ᴛᴇʟᴇᴋᴏᴍ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴛᴍ).

“ᴍ4ɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴜᴍᴘᴀɴɢ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅᴜᴅᴜᴋ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀᴄ4ᴍᴘᴀᴋ ᴋᴇɪᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪɴᴀɪᴋɪɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ. ᴍᴏɢᴀ ᴛᴀʙᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ. ᴍᴏɢᴀ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛɴʏᴀ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:UtusanOnline

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!