Connect with us

#K.DUNIA

[Video]”gugvr airmat4 jel4skn kpd anknya bhawa ibu sdh ti4da” – bek4s svami jurvraw4t mavt dig1lis l0ri 3t4n cerita det1k ‘sus4h’ kepada an4k kcilnya

Published

on

[Video]”gugvr airmat4 jel4skn kpd anknya bhawa ibu sdh ti4da” – bek4s svami jurvraw4t mavt dig1lis l0ri 3t4n cerita det1k ‘sus4h’ kepada an4k kcilnya

ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ ᴘᴀꜱᴛɪɴʏᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴅᴇᴛɪᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴇʀɪᴛ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ.

ʟᴇʙɪʜ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴇʀᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 24 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʙᴀꜱʏᴇʀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ@ʀᴏꜱʟᴇᴇ, 32, ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ʙᴇʀᴀᴛ ᴅɪᴀ ɢᴀɢᴀʜɪ ᴊᴜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴀɴɢᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀQɪʟ ᴢɪᴋʀɪ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 8 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴜ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ ᴄᴀᴋᴀᴘ… ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴅᴇɴɢᴀʀ, ᴅɪᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴜᴍᴍʏ ᴍᴀᴛɪ ᴋᴇ ᴍᴀᴛɪ ᴋᴇ?

“ꜱᴀʏᴀ ᴄᴜʙᴀ ꜱᴏʀᴏᴋᴋᴀɴ ᴅᴜʟᴜ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇᴇꜱᴏᴋᴀɴ ʜᴀʀɪɴʏᴀ… ɴᴀᴍᴜɴ ɴᴀᴋ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴇʀᴀɴɢᴋᴀɴ ᴊᴜɢᴀʟᴀʜ ᴍᴜᴍᴍʏ ᴅᴀʜ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ᴀʟʟᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴜᴍᴍʏ.

“ᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ᴋᴇᴇᴘ ᴀꜱᴋɪɴɢ ᴇᴠᴇʀʏᴅᴀʏ… ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴀʀᴀʜʟᴀʜ ꜱᴇʙᴀʙ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴄɪʟ ꜱᴀʏᴀ ʟᴀʏᴀɴᴋᴀɴ ᴊᴇ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ʙᴇᴋᴀꜱ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʙᴀꜱʏᴇʀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴡᴀɴ ɴᴜʀꜰᴀʀᴀʜɪɴ ᴍᴏʜᴅ ʀᴀᴅᴢɪ ᴍᴀᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪɢɪʟɪꜱ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴏʀɪ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀɴ ᴅɪ ʟᴇʙᴜʜʀᴀʏᴀ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴇꜱɪ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʙᴀꜱʏᴇʀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴛᴇʀᴘᴇʀɪɴᴄɪ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴜɴᴄᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!