Connect with us

#K.SEDIH

Ramai yg masih tertanya2,inilah pvnca kem4tian Pian yang ramai tk tahu,kblkngan ini kes1hatan arw4h mmng ag4k mer0sot

Published

on

Ramai yg masih tertanya2,inilah pvnca kem4tian Pian yang ramai tk tahu,kblkngan ini kes1hatan arw4h mmng ag4k mer0sot

ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴘɪᴀɴ ᴄᴇᴄᴜᴘᴀᴋ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 8 ᴍᴀʟᴀᴍ, ʀᴀʙᴜ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴɴʏᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴅɪ ꜰʟᴀᴛ ꜱᴇɴᴛᴜʟ ᴍᴜʀɴɪ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀᴅɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴍᴏʜᴅ ʀᴀꜰɪᴋ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀᴍᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ʜᴀꜱᴇɴᴀʜ, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴅɪᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʀɪɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ᴀɪʀ ᴏʟᴇʜ ɪʙᴜɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʜᴀꜱᴇɴᴀʜ, ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ꜱᴇᴊᴀᴋ 2018 ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜʙᴀᴛ-ᴜʙᴀᴛᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

“ᴍᴀᴋ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴅᴀʜ ᴛᴇʀʙᴀʀɪɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ᴀɪʀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴜᴋᴜʟ 8 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ. ʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴘᴀᴅᴀ 10.30 ᴍᴀʟᴀᴍ.

“ᴘᴜɴᴄᴀ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ. ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴀʙᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ꜱʜᴏᴡ ᴇꜱᴏᴋ, ᴛᴀᴘɪ ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴅɪᴍᴀɴᴀ.

“ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ. ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ 2018 ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴜʙᴀᴛ.

ᴘɪᴀɴ ᴄᴇᴄᴜᴘᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴘᴜʟᴀɴɢ

ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋᴇʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ, ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀɢᴀᴋ ᴍᴇʀᴏꜱᴏᴛ.

“ᴀʀᴡᴀʜ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴜʙᴀᴛ ꜱᴀᴊᴀ. ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋᴇʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ, ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀɢᴀᴋ ᴍᴇʀᴏꜱᴏᴛ. ᴅɪᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴅᴀᴅᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ʜᴀꜱᴇɴᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴘɪᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ (ʜᴋʟ) ꜱᴇᴀᴡᴀʟ 3 ᴘᴀɢɪ ᴘᴀᴅᴀ 17 ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ 2018 ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇꜱᴀᴋ ɴᴀꜰᴀꜱ.

ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴅɪ ᴡᴀᴅ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ (ᴄʀᴡ).

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 52 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴀɴɢɪᴏɢʀᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴋᴏꜱ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ɪᴀʟᴀʜ ʀᴍ5,000.

ᴘɪᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ʜᴀꜱᴇɴᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ɪʙᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴢᴜʜᴜʀ.

“ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴅɪ ꜱᴜʀᴀᴜ ʙᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ. ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴋᴇʙᴜᴍɪᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴢᴜʜᴜʀ ᴇꜱᴏᴋ. ᴛᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ ʟᴀɢɪ ᴋᴇʙᴜᴍɪ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴘɪᴀɴ ʟᴀʜɪʀ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴜɴɪᴀ ʜɪʙᴜʀᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ʀᴇᴀʟɪᴛɪ ᴛᴠ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ, ꜱɪɴᴀʀᴀɴ ᴘᴀꜱᴘᴏʀᴛ ᴋᴇɢᴇᴍɪʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʟᴀᴡᴀᴋ ᴄᴇᴄᴜᴘᴀᴋ.

ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴄᴇʀᴀɪ ᴘᴀᴅᴀ 2000, ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ɴᴜʀᴀɪɴᴀ ꜰᴀᴢʀɪɴ ᴅᴀɴ ɴᴜʀʟᴇᴇɴᴀ ꜰᴀᴢʀɪɴ.

ᴅɪᴘᴇᴛɪᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴀᴅᴀ 2018

“ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴘᴇʀɢɪ” – ᴘɪᴀɴ ᴄᴇᴄᴜᴘᴀᴋ ᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ

ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ᴘɪᴀɴ ᴄᴇᴄᴜᴘᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ35,000.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘɪᴀɴ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛɪɴʏᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘɪɴʏᴀ ᴀᴍᴀᴛ ꜱᴇʀɪᴜꜱ.

“ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴘᴇʀɢɪ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇʀɪɴɢɢᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴏꜱ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ʟᴀɢɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴀɢᴀʀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴀɢᴀʀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴘᴜʟɪʜ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴜɴ ꜱᴇᴘᴜʟᴜʜ ᴊᴀʀɪ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴋᴇᴍᴀᴀꜰᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɢᴇᴍᴘᴀᴋ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:InfoManafaat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!