Connect with us

#K.SEDIH

“aku dan adik2 tunggu ibu di syvrga” – ibu yang pvnya 3 an4k mavt dlnggar ker3ta pacvan 4 r0da,Sal4m T4kziah

Published

on

“aku dan adik2 tunggu ibu di syvrga” – ibu yang pvnya 3 an4k mavt dlnggar ker3ta pacvan 4 r0da,Sal4m T4kziah

ʙᴇɴᴛᴏɴɢ – ᴇᴍᴘᴀᴛ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴀ ᴜᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ɢᴜɴᴀ (ᴍᴘᴠ) ᴅɪɴᴀɪᴋɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪʀᴍᴘᴜʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴀᴄᴜᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʀᴏᴅᴀ (4ᴡᴅ) ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇɪᴀɴɢɢᴀʀ ʟᴀᴍᴘᴜ ʟꜱʏᴀʀᴀᴛ ᴍᴇʀᴀʜ ᴅɪ ꜱʟᴍᴘᴀɴɢ ʟᴀᴍᴘᴜ ʟꜱʏᴀʀᴀᴛ ꜱᴜꜱᴜʀ ᴋᴇ ʟᴇʙᴜʜ ʀᴀʏᴀ ᴄᴇɴᴛʀᴀʟ ꜱᴘɪɴᴇ ʀᴏᴀᴅ (ᴄꜱʀ) ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʟᴇʙᴜ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀ ᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 2.30 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ, ᴅᴜᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏɪɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ᴢᴀɪʜᴀᴍ ᴍᴏʜᴅ. ᴋᴀʜᴀʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴍᴘᴠ ᴊᴇɴɪꜱ ᴛᴏʏᴏᴛᴀ ᴠᴇʟꜰɪʀᴇ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ᴋᴇ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪʀɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴇɴᴅᴜʀɪ ᴋᴀʜᴡɪɴ.

“ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀᴋꜱɪ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴘᴀᴄᴜᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʀᴏᴅᴀ ᴊᴇɴɪꜱ ɴɪꜱꜱᴀɴ ɴᴀᴠᴀʀᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɪᴀɴɢɢᴀʀ ʟᴀᴍᴘᴜ ʟꜱʏᴀʀᴀᴛ ᴍᴇʀᴀʜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɪᴀɴɢɢᴀʀ ᴍᴘᴠ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏɪɪꜱ ᴍᴇɴɢᴇꜱ.ʏᴀᴋɪ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴘᴀᴄᴜᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʀᴏᴅᴀ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴘᴇɴɢᴀʀᴜʜ ᴅᴀ ᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱ.ɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ɢɪᴀᴛ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴍᴘᴠ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴄᴜᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʀᴏᴅᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇ ʀᴀᴀɴ ʀɪɴɢᴀɴ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴇʀʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴊʙᴘᴍ) ᴘᴀʜᴀɴɢ, ᴢᴜʟꜰᴀᴅʟɪ ᴢᴀᴋᴀʀɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴏᴍʙᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴇ ɢᴀꜱ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴇɴᴀᴍ ᴍɴɢꜱᴀ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ.

“ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀ ᴜᴛ ᴛᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ, ᴅᴜᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴅᴜᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ.

“ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ʙᴏᴍʙᴀ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴛʟᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴋᴇɪᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ, ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴋ ᴜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴀʙᴀʜ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:KosmoOnline

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!