Connect with us

Uncategorized

Al-fat1hah,Ul4ma tertva Mal4ysia baru sahaja men1nggal,satu per satu Ul4ma mnggal,sem0ga mur1dnya dapat mnjadi ‘wak1l’ tervskan pembelajran arw4h

Published

on

Al-fat1hah,Ul4ma tertva Mal4ysia baru sahaja men1nggal,satu per satu Ul4ma mnggal,sem0ga mur1dnya dapat mnjadi ‘wak1l’ tervskan pembelajran arw4h

ɢᴇʀɪᴋ : ᴋʜᴀʙᴀʀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅᴜ ᴋᴀᴄɪᴛᴀ ᴅᴀʀɪ ʙᴜᴍɪ ᴘᴇʀᴀᴋ, ᴜʟᴀᴍᴀ’ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴘᴇʀᴀᴋ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪɴɪ, ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ʜᴀᴊɪ ɪꜱᴀ ʙɪɴ ʏᴀʜʏᴀ, ᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇᴍʙᴀɪɪ ᴋᴇ ʀᴀʜᴍᴀᴛᴜɪɪᴀʜ, ᴅɪ ɢᴇʀɪᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜꜱɪᴀ 104 ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴋɪᴛ ᴛᴜᴀ.

ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ɪᴀʟᴀʜ ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ʜᴀᴊɪ ᴀʜᴍᴀᴅ ɪꜱᴀ ʙɪɴ ʜᴀᴊɪ ʏᴀʜʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴛᴀʜᴜɴ 1917, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜʏᴀᴛɴʏᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴀ ʙᴜʀ ᴊᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʙᴀᴋᴛɪ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ɢᴇʀɪᴋ, ᴘᴇʀᴀᴋ.

ᴀʟʟᴀʜʏʀʜᴀᴍ ᴍᴇɴɢʜᴍʙᴜꜱ ɴꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅɪᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ɢᴇʀɪᴋ ᴘᴇʀᴀᴋ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴀᴋʟᴛ ᴛᴜᴀ,ᴘᴇʀᴍʀɢɪᴀɴ ᴀʟʟᴀʜʏʀʜᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ʙᴜᴀᴛ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀᴋᴡᴀʜ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ɴᴜꜱᴀɴᴛᴀʀᴀ.

ᴀʟʟᴀʜʏʀʜᴀᴍ ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴅɪ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴀᴛᴀɴɪ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ᴅᴀʟᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴋᴇ ᴍᴇᴋᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜꜱɪᴀ 19 ᴛᴀʜᴜɴ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴍᴇᴋᴀʜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴅɪ ᴘᴀᴛᴀɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ᴍᴀᴋ ᴇɴɢɢᴏʟ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇʟᴀᴢɪᴍɪ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɢᴜʀᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ʜᴀᴊɪ ꜱᴀᴀᴅ ᴍᴏɢᴏɪ ᴅᴀɴ ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ʜᴀᴊɪ ʏᴀʜʏᴀ ᴋᴜᴘᴀɴɢ. ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ɢᴜʀᴜ-ɢᴜʀᴜɴʏᴀ ɪᴀʟᴀʜ :

1. ᴛᴏᴋ ᴅᴀʟᴀ ᴀʟ-ꜰᴀᴛʜᴀɴɪ,2. ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ʜᴀᴊɪ ʜᴀꜱꜱᴀɴ ᴍᴀᴋ ᴇɴɢɢᴏʟ,3. ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ʜᴀᴊɪ ʏᴀʜʏᴀ ᴋᴜᴘᴀɴɢ, 4. ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ʜᴀᴊɪ ꜱᴀᴀᴅ ᴍᴏɢᴏɪ, 5. ᴘᴀᴋ ᴅᴀ ᴇɪʟ ᴍᴇᴋᴀʜ, 6. ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟ Qᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ᴍᴀɴᴅɪʟɪ, 7. ꜱᴀʏʏɪᴅ ᴀʟᴡɪ ʙɪɴ ᴀʙʙᴀꜱ ᴀʟ-ᴍᴀʟɪᴋɪ,8. ꜱᴀʏʏɪᴅ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀᴍɪɴ ᴀʟ-ᴋᴜᴛʙɪ, 9. ꜱʏᴇɪᴋʜ ʜᴀᴊɪ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜɪᴍ ᴀʟ-ᴋᴀʟᴀɴᴛᴀɴɪ, 10. ᴄʜᴇʀ ᴘᴀᴋ ʏᴀ ᴀʟ-ʀᴀᴍᴀɴɪ,11. ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ʜᴀᴊɪ ᴀʙᴅᴜʟ ɢʜᴀɴɪ ʙᴇɴᴛᴏɴɢ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀʙᴀɪᴀʜ ᴛᴀʀɪQᴀᴛ ꜱʏᴀᴛᴀʀɪʏʏᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀᴋ ᴅᴀ ᴇɪʟ ᴍᴇᴋᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋɪᴛᴀʙ ᴅᴀʟᴀ’ɪʟ ᴋʜᴏɪʀᴏᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴜʟᴀᴍᴀ’ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀᴛᴀɴɪ.

ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ʜᴀᴊɪ ɪꜱᴀ ɢᴇʀɪᴋ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴀᴡᴀʟ ᴋᴇ ᴍᴇᴋᴀʜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ʙᴀɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ʜᴀᴊɪ ꜱᴀʟʟᴇʜ ᴍᴜꜱᴀ ꜱɪᴋ ᴅᴀɴ ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴛᴏʏʏɪʙ ᴀʟ-ᴍᴀᴋᴋɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ᴅɪ ʙᴇᴛᴏɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ, ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ʜᴀᴊɪ ᴀʙᴅᴜʟ ᴋᴀʀɪᴍ ʙɪɴ ʏᴀʜʏᴀ ᴅᴀɴ ɪᴘᴀʀɴʏᴀ, ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ʙᴀʙᴀ ᴍᴀɴ ʙᴇɴᴛᴏɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 1977 ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ᴅᴀʀᴜꜱꜱᴀ’ᴀᴅᴀʜ ᴅɪ ᴄᴀʙᴀɴɢ ᴛɪɢᴀ, ʀᴀᴍᴏɴɢ, ʙᴇᴛᴏɴɢ, ᴊᴀʟᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ɪɴɪ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 4 ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴛᴜ ᴛᴜᴘ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀ ꜱᴀ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ.

ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇꜱʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴛᴏᴋ ᴀʏᴀʜ ᴅɪꜱɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴜʟᴀᴍᴀ’ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴀᴡᴀᴅᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴡᴀʀᴀ’. ᴡᴀᴋᴛᴜ ꜱɪʜᴀᴛɴʏᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛɪɴɢɢᴀɪ ꜱᴏʟᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɢᴇʀɪᴋ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʙɪᴅᴀɴɢ ɪʟᴍᴜ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ᴜꜱᴜʟᴜᴅᴅɪɴ. ꜱᴏʟᴀᴛ ᴛᴇʀᴀᴡɪʜɴʏᴀ 20 ʀᴀᴋᴀᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴍᴜᴅᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴜ.ᴢᴜʀ.

ꜱᴜᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ɴᴀᴋ ᴋʜᴜꜱʏᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴏʟᴀᴛ? ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ “ʜᴀᴛ ɴɪ ʟᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢʟꜱ ᴍᴀʟᴀᴍ-ᴍᴀʟᴀᴍ.ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ᴛᴀᴡᴀᴅʜᴜᴋ ʙᴇʟɪᴀᴜ.

ᴋʜᴀʙᴀʀ ᴅᴜ ᴋᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴏᴋ ᴀʏᴀʜ ɪꜱᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴘᴜɪᴀɴɢ ᴏʟᴇʜ ʟʟᴀʜɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴛᴀɴɢ 27 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ 2022 ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜꜱɪᴀ 104 ᴛᴀʜᴜɴ. ᴊɴᴀᴢᴀʜɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴇᴍ ᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀɴɢɢᴇʀɪᴋ, ᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀᴀʟᴀ ᴍᴇʀᴀʜᴍᴀ ᴛɪ ʀ0ʜ ᴀᴜʟɪᴀɴʏᴀ. ᴀᴍɪɴ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:TengkuYusuff

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!