Connect with us

#K.SEDIH

[Video]Waj4h kebirvan,Muat Naik Wajah Sedih Kebiruan, Tunang Cantik Nafi Angkara Tangan Usop

Published

on

[Video]Waj4h kebirvan,Muat Naik Wajah Sedih Kebiruan, Tunang Cantik Nafi Angkara Tangan Usop

ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇʟᴀɴɢꜱᴜɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜɴᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ᴋɪɴɪ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ʀᴇᴀʟɪᴛɪ ᴛᴠ ‘ᴍᴇɴᴛᴏʀ’ ɪᴀɪᴛᴜ ᴜꜱᴏᴘ ᴄᴜᴍᴀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ʜᴀʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪꜱᴀᴛᴜᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʜᴀᴛɪɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴛᴇʜᴀ. ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅᴀʀɪ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴄɪɴᴛᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴜᴊɪ ᴋᴇᴄᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴊᴀᴛɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ..

ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ, ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴄᴜᴋᴜᴘ ꜱᴇɢᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴɪꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀꜱᴀʟɪɴᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴀᴋᴀɴ ᴀʟᴀ-ᴀʟᴀ ʙᴀɴɢꜱᴀᴡᴀɴ ɪɴɢɢᴇʀɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇꜱɪ ᴘʜᴏᴛᴏꜱʜᴏᴏᴛ ᴘʀᴇ-ᴡᴇᴅᴅɪɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴏᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ɪᴛᴜ. ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ, ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋʟɪᴘ ꜱɪɴɢʟᴇ ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ᴜꜱᴏᴘ.

ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ᴛᴇʜᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴜᴋᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ʟᴇʙᴀᴍ ᴋᴇʙɪʀᴜᴀɴ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ. ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴛᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ʟᴀɢɪ, ɢᴀᴅɪꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴅɪʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇᴍʙᴜʜ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ.

ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ, ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴜʟᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʟᴀʜ ᴀɴɢɢᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢɪʀᴀ ᴋᴇꜱᴀɴ ʙɪʀᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴜꜱᴏᴘ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇʜᴀ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴡᴀᴊᴀʜɴʏᴀ ᴛᴇʀʜᴀɴᴛᴜᴋ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜᴄᴜ ᴍᴇᴊᴀ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ʟᴇɢᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴘᴇɴɢᴀᴋᴜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ʙᴜᴀᴛ ʙᴀᴋᴀʟ ᴘᴇɴɢᴀɴᴛɪɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDunia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!