Connect with us

#K.DUNIA

[Video]”Haziq lavngkn azan ra1h bnyak ‘pemin4t’: – h1dap talas3mia sjkus1a 5thun,bnyk pvji ibubapa haziq kerana pndai did1k an4k

Published

on

[Video]”Haziq lavngkn azan ra1h bnyak ‘pemin4t’: – h1dap talas3mia sjkus1a 5thun,bnyk pvji ibubapa haziq kerana pndai did1k an4k

ɴᴀᴍᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʜᴀᴢɪQ ᴍᴏʜᴅ ᴀꜱʏʀᴀꜰ ᴛᴇʀᴜꜱ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴍɪɴɢɢᴜ ɪɴɪ.

ꜱᴇɴꜱᴀꜱɪ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 12 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟɪɴᴛᴀꜱ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ꜱᴇᴇᴋᴏʀ ᴜʟᴀʀ ꜱᴀᴡᴀ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴋᴇᴘᴇᴛᴀʜᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇʙᴏʟᴇʜᴀɴ ʜᴀᴢɪQ ᴍᴇᴍᴀꜱᴀᴋ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴊᴇɴɪꜱ ᴋᴇᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴜɪʜ-ᴍᴜɪʜ ᴛʀᴀᴅɪꜱɪᴏɴᴀʟ ᴛᴜʀᴜᴛ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀʙᴜᴀʟᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ.

ᴍᴀʟᴀʜᴀɴ, ᴘᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴛᴀʟᴀꜱᴇᴍɪᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴊᴀᴛɪ ʙᴜᴋɪᴛ ꜱᴇʟᴀᴍʙᴀᴜ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ, ᴋᴇᴅᴀʜ ɪɴɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍɪɴᴀᴛɪɴʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴀɴᴀ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ɢᴜʀᴜ ᴋᴇʟᴀꜱɴʏᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɪꜱʟᴀᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟ ᴋᴀᴅɪʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛɴʏᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʟᴜɴᴋᴀɴ ᴀᴢᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴜᴊɪᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʜᴀᴢɪQ ʏᴀɴɢ ʟᴀɴᴄᴀʀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴜɴᴋᴀɴ ᴀᴢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇꜱᴀʀ ꜱᴜᴀʀᴀ, ᴘᴇʀꜱɪꜱ ʙɪʟᴀʟ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ, ʜᴀᴢɪQ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ʜᴇʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ, ᴍᴀʟᴀʜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴘᴜᴊɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴜꜱɪᴀ ᴍᴜᴅᴀ.

haziq3

ʜᴀᴢɪQ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪʀɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴅᴀɴ ᴅᴏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ ᴡᴀᴊᴅɪ ʙᴜᴋɪᴛ ꜱᴇʟᴀᴍʙᴀᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ᴍᴀʟᴀᴍ.

“ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ʜᴀᴢɪQ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ʙᴀʀᴜ ᴛᴀʜᴜ. ᴛᴀʜɴɪᴀʜ ᴅɪᴋ. ꜱʏᴀʙᴀꜱ ɪʙᴜ ᴀʏᴀʜ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴅɪᴅɪᴋ ᴀᴅɪᴋ.

“ʙɪʟᴀ ᴀʟʟᴀʜ ɴᴀᴋ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴅᴀʀᴊᴀᴛ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ, ꜱᴇᴋᴇʟɪᴘ ᴍᴀᴛᴀ ɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀᴅɪᴋ ʜᴀᴢɪQ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪɴꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴜɴᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀɴɢꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ.

“ʙᴀɢᴜꜱ ᴅɪᴋ ᴋᴇᴄɪʟ-ᴋᴇᴄɪʟ ᴅᴀʜ ᴊᴀᴅɪ ʀᴏʟᴇ ᴍᴏᴅᴇʟ ᴘᴀᴅᴀ ɢᴇɴᴇʀᴀꜱɪ ᴍᴜᴅᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀꜱᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅɪᴋ, ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴜᴍᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

“ʙᴇʀᴛᴜᴀʜ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ ᴀᴅɪᴋ ʜᴀᴢɪQ. ʙᴜᴋᴀɴ ᴄᴀᴋᴀᴘ ꜱᴀᴊᴀ ᴘᴀɴᴅᴀɪ, ꜱᴇʀʙᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ ᴀᴅɪᴋ ʜᴀᴢɪQ ɴɪ. ᴍᴏɢᴀ ᴀᴅɪᴋ ʜᴀᴢɪQ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ,” ᴛᴜʟɪꜱ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ.

ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ʜᴀᴢɪQ ᴍᴇɴɢᴀʟᴜɴᴋᴀɴ ᴀᴢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ ᴡᴀᴊᴅɪ ʙᴜᴋɪᴛ ꜱᴇʟᴀᴍʙᴀᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ᴍᴀʟᴀᴍ.

haziq2

ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴘᴇᴛᴀʜ ʙᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀ, ʜᴀᴢɪQ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴀᴋ.

ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴅᴀɴ ᴅᴏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʀᴀɪᴋᴀɴ ʜᴀᴢɪQ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴍᴜꜱʟɪᴍɪɴ ᴅᴀɴ ᴍᴜꜱʟɪᴍᴀᴛ.

ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴇᴘɪɴɢ ꜰᴏᴛᴏ ʜᴀᴢɪQ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɴɢᴇɴᴅᴀʟɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ɴᴀᴍᴀ ʜᴀᴢɪQ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀʙᴜᴀʟᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴜʟᴀʀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴀʟᴀ-ᴀʟᴀ ᴡᴀʀᴛᴀᴡᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ꜱᴇᴇᴋᴏʀ ᴜʟᴀʀ ꜱᴀᴡᴀ ᴅɪ ᴘᴀꜱᴀʀ ᴘᴀɢɪ ʙᴜᴋɪᴛ ꜱᴇʟᴀᴍʙᴀᴜ, ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!