Connect with us

#K.DUNIA

“ibu,kau m3mbvnuhku” – kata2 terakh1r an4k sebelum dibvnuh kej4m oleh ibv kandvng dim4na ibunya mmpunyai penyak1t ment4l

Published

on

“ibu,kau m3mbvnuhku” – kata2 terakh1r an4k sebelum dibvnuh kej4m oleh ibv kandvng dim4na ibunya mmpunyai penyak1t ment4l

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇʀᴀʏᴜ ɪʙᴜɴʏᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴄᴇᴋɪᴋɴʏᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴀᴛɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ.

ᴍᴀʀᴛɪɴᴀ ᴍᴀᴅᴀʀᴏᴠᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴀɴɢ ᴋᴀʀᴛᴜɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ᴀʟɪᴊᴀʜ ᴛʜᴏᴍᴀꜱ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: ‘ᴍᴜᴍᴍʏ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ʙᴜɴᴜʜ ꜱᴀʏᴀ.’

ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 41 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀʟɴʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴀʟɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟᴋᴏʜᴏʟ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴘᴇɴᴜᴛᴜᴘᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ, ᴅᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ‘ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ɢᴇʟᴀᴘ’ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴛʀᴀɢɪꜱ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ.

ᴅɪᴀ ᴅɪᴊᴀᴛᴜʜᴋᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʜᴀᴋɪᴍ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ‘ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ʀᴇɴᴅᴀʜ’ ​​ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴀʟɪᴊᴀʜ.

ᴍᴀᴅᴀʀᴏᴠᴀ (ɢᴀᴍʙᴀʀ) ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴄᴇᴋɪᴋ ᴀʟᴊᴀʜ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ‘ᴍᴇɴʏᴇʟɪᴍᴜᴛɪɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʟɪᴍᴜᴛ’ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴇᴀʟɪɴɢ, ʟᴏɴᴅᴏɴ ʙᴀʀᴀᴛ

ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ-ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘʀɪʜᴀᴛɪɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀᴀɴ ᴍᴀᴅᴀʀᴏᴠᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ‘ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴛᴇʀᴛᴇᴋᴀɴ’.

ᴅɪᴀ ᴘʀɪʜᴀᴛɪɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴɴʏᴀ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴡᴀᴋᴛᴜɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴋᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ, ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴄᴇᴍᴀꜱ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴀᴋʜɪʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀꜰᴛᴀʀᴋᴀɴ ᴀʟɪᴊᴀʜ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ.

ꜱᴇɪʀɪɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʙɪᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴄᴏᴠɪᴅ, ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅɪ ꜰʟᴀᴛ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʜᴀʀɪ, ᴅɪᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴜʟᴀ ʙᴇʀᴀʟɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟᴋᴏʜᴏʟ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ᴍᴇᴋᴀɴɪꜱᴍᴇ ᴘᴇɴᴀɴɢɢᴜʟᴀɴɢᴀɴ’.

ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʀᴀʏᴀ ᴅᴜɴᴄᴀɴ ᴀᴛᴋɪɴꜱᴏɴ Qᴄ, ʙᴀᴘᴀ ᴀʟɪᴊᴀʜ, ᴅᴀᴠɪᴅ ᴛʜᴏᴍᴀꜱ, ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀᴅᴀʀᴏᴠᴀ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: ‘ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴀʟɪᴊᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴄᴜᴛɪ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴀʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴜʀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴀʀᴛɪɴᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ.

‘ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴊᴇʟᴀꜱ ᴅɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴘᴇʀɪᴋꜱᴀ ᴋᴇ ɢᴘ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴇᴋᴀɴ.

‘ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴘᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ-ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ʙɪʟɪᴋ ʟᴀɪɴ.’

ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɢɪ 14 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ, ʙᴀᴘᴀ ᴀʟɪᴊᴀʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴀᴡᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴀᴍ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴅᴀʀᴏᴠᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴊᴀʀᴀᴋɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴀʙᴀɴɢɴʏᴀ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴇɢᴀꜱ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴀʟɪᴊᴀʜ ‘ʙᴇʀꜱᴇʟɪᴍᴜᴛ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʟɪᴍᴜᴛ ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴛɪᴅᴜʀ’ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ɴᴀᴅɪ ᴅᴀɴ ‘ꜱᴇᴊᴜᴋ ʙɪʟᴀ ᴅɪꜱᴇɴᴛᴜʜ’.

ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴍᴀꜱᴀɴ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴘᴀᴅᴀ 12.56 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀʟɪᴊᴀʜ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ᴇɴᴄɪᴋ ᴀᴛᴋɪɴꜱᴏɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴀᴅᴀʀᴏᴠᴀ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀʀɢᴀ ꜱʟᴏᴠᴀᴋɪᴀ, ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍɪɴᴜᴍ ᴅᴜᴀ ʙᴏᴛᴏʟ ᴡᴀɪɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ʀᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ: ‘ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴɴʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇᴄᴇᴡᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ꜱᴀʏᴀ.’

ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: ‘ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ꜱᴀʏᴀ, ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ? ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ꜱᴀʏᴀ, ɴʏᴀᴡᴀɴʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴍʙɪʟ ɴʏᴀᴡᴀɴʏᴀ. ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴄᴀɴᴛɪᴋ.’

ᴅᴇᴛɪᴋ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴀʟɪᴊᴀʜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀʙᴏɴɢᴋᴀʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴀᴅᴀʀᴏᴠᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴘᴀʀᴀᴍᴇᴅɪᴋ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ‘ᴍᴜᴍᴍʏ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ʙᴜɴᴜʜ ꜱᴀʏᴀ’.

ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ: ‘ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴀɴᴅᴀ, ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴀɴᴅᴀ, ᴛɪᴀᴅᴀ ʙᴀʏɪ ʏᴀɴɢ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ’, ʏᴀɴɢ ᴀʟɪᴊᴀʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ: ‘ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴜᴍᴍʏ, ᴀɴᴅᴀ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ꜱᴀʏᴀ.’

ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɢɪ 14 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ, ʙᴀᴘᴀ ᴀʟɪᴊᴀʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴇʀɢɪ ᴀᴡᴀʟ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴀᴍ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴅᴀʀᴏᴠᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ (ɢᴀᴍʙᴀʀ – ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴍᴀᴅᴀʀᴏᴠᴀ)

ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴜɴᴜʜᴀɴ ᴅɪʟᴀɴᴄᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ

ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴅɪʀɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ, ᴅɪᴀ ᴅɪɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ᴛᴇʀᴛᴇᴋᴀɴ’ ᴅᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪꜱᴏᴀʟ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴜᴀʀᴀ-ꜱᴜᴀʀᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴘᴀʟᴀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ: ‘ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ɴᴏʀᴍᴀʟ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀ, ꜱᴜᴀʀᴀ-ꜱᴜᴀʀᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅɪʀɪ ꜱᴀʏᴀ. ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ᴍᴇɴʏᴜʀᴜʜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ – ꜱᴀʏᴀ ʟᴀʏᴀᴋ ᴅɪʜᴜᴋᴜᴍ ᴍᴀᴛɪ.

‘ᴊᴀʀᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɪʙᴜ ᴍᴇʟᴇᴍᴀꜱᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢʜᴜᴊᴜɴɢ ʜᴀʀɪ.’

ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴏʟᴇʜ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴘꜱɪᴋɪᴀᴛʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴠᴇʀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: ‘ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴀʟɪ ᴅᴀʀɪ ʙɪʟɪᴋ ᴛɪᴅᴜʀ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢ ᴛᴀᴍᴜ. ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴋᴀʀᴛᴜɴ ᴜɴᴛᴜᴋɴʏᴀ. ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ. ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴋᴇᴛɪᴋᴀ.

‘ɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀʟᴜᴋᴀɴ, ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ. ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ᴀᴋᴜ ʀᴀꜱᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɢᴀɢᴀʟ. ᴋᴇᴋᴀᴄᴀᴜᴀɴ ᴇᴍᴏꜱɪ, ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ ᴅᴀɴ ʀᴏʜᴀɴɪ. ᴛɪᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ.’

ᴅɪᴀ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇᴍʙᴜɴᴜʜᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 7 ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇᴍʙᴜɴᴜʜᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ɴɪᴀᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ.

ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴜᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴀᴘᴀ ᴀʟɪʏᴀʜ, ᴅᴀᴠɪᴅ ᴛʜᴏᴍᴀꜱ, ᴅɪʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ, ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴʏɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀɴ ‘ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴄᴜʀᴋᴀɴ’ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ.

ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: ‘ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜰɪᴋɪʀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ɪɴɪ, ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴄᴇʀᴅᴀꜱ. ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴛᴜʙᴇ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀɪɴᴅᴜɪ ᴘᴇɴɢᴇᴍʙᴀʀᴀᴀɴ ᴋᴇᴄɪʟ ɪᴛᴜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ, ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴅᴜɴɪᴀ.

‘ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɴɢɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ – ᴅɪᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴛʟᴇᴛ, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇᴘᴀɴᴛᴀꜱᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀɪɴᴅᴜɪ ꜱᴇɢᴀʟᴀ-ɢᴀʟᴀɴʏᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴅɪᴀ, ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴜʀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʟᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛɪᴅᴜʀ, ᴍᴇɴᴇᴘᴜᴋ ʀᴀᴍʙᴜᴛɴʏᴀ, ᴍᴇɴɢɢᴏꜱᴏᴋ ʀᴀᴍʙᴜᴛɴʏᴀ.’

ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴍᴀᴅᴀʀᴏᴠᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ‘ᴛɪᴀᴅᴀ ɴɪᴀᴛ ᴊᴀʜᴀᴛ’ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘɴʏᴀ, ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ‘ɪʙᴜ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ’ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɴɢᴀᴊᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴋɪᴛɪ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀʟɴʏᴀ.

ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: ‘ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴀɴᴅᴀ ᴛᴇᴍᴜɪ. ᴅɪᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ-ɢᴀʟᴀɴʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ.

‘ᴍᴀʀᴛɪɴᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴀʟɪᴊᴀʜ. ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴜᴋᴀ ᴋᴇɢᴀɴᴀꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴀʟɪᴊᴀʜ ᴍᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ᴋᴀʀᴛᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢɪ ᴜɴꜱᴜʀ ᴋᴇɢᴀɴᴀꜱᴀɴ.’

ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴊᴀʀᴀᴋɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴀʙᴀɴɢɴʏᴀ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴇɢᴀꜱ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ. ɢᴀᴍʙᴀʀ: ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ

ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴʏɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ʙᴀᴛᴜ’ɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: ‘ᴅɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴋᴇᴄᴇᴡᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴀʟɪʏᴀʜ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀʀᴛɪɴᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ.

‘ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ʙᴜʀᴜᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪᴅᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴍᴀʀᴛɪɴᴀ.’

ʜᴀᴋɪᴍ ʀɪᴄʜᴀʀᴅ ᴍᴀʀᴋꜱ Qᴄ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴍᴀᴅᴀʀᴏᴠᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ‘ɪʙᴜ ᴛᴇʟᴀᴅᴀɴ’ ᴅᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ʙᴜᴋᴛɪ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴɪᴀʏᴀ ᴀʟɪᴊᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅᴇꜰᴇɴᴅᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀʙᴀɪᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴀᴍᴀʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ɢᴀɢᴀʟ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ʙᴇʀᴀʟɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟᴋᴏʜᴏʟ.

ᴍᴇʟᴀʙᴇʟᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇꜱ ‘ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ʀᴇɴᴅᴀʜ’, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ: ‘ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇʙᴀʙ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍɪ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴀɴᴅᴀ ᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ.’

ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ‘ᴘᴇɴʏᴇꜱᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟᴜꜱ’, ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜɴʏᴀ: ‘ᴀɴᴅᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴀɴᴅᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʜɪᴅᴜᴘ ᴀɴᴅᴀ.’

ᴍᴀᴅᴀʀᴏᴠᴀ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀᴇᴍᴏꜱɪ ᴅɪ ᴋᴀɴᴅᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛᴜᴅᴜʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴɴʏᴀ.

ʙᴀᴘᴀ ᴀʟɪᴊᴀʜ, ʏᴀɴɢ ᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀᴀɴ, ᴅɪᴘᴜᴊɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇꜱ ᴛʀᴀɢɪꜱ ɪᴛᴜ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀᴋɪᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜɴʏᴀ: ‘ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ᴋᴀɢᴜᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ᴀɴᴅᴀ ᴍᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ – ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴋᴇʟᴀᴋᴜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀʀᴜᴀʜ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴛɪɴɢɢɪ.’

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:DailyMail

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!