Connect with us

#SELEBRITI

[Seleb]Tasha Shilla Umvm ham1l zur1at ke-2,An4k pertama blum gen4p us1a setahun

Published

on

[Seleb]Tasha Shilla Umvm ham1l zur1at ke-2,An4k pertama blum gen4p us1a setahun

ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴛᴀꜱʜᴀ ꜱʜɪʟʟᴀ ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ᴀꜱɪɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴄᴀʜ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇɴɪ. ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴡᴀᴛᴀᴋ-ᴡᴀᴛᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴅʀᴀᴍᴀ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴɴʏᴀ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴄᴀɴᴛɪᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴀɢᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʟᴀʜᴀɴᴋᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ.

ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪᴍᴀɴɢ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴘʀɪʟ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ 2020.

ʜᴀʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴅʀᴀᴍᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴀᴍʙᴀʀ ɪᴍʙᴀꜱᴀɴ ʙᴀʏɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴛᴀꜱʜᴀ ꜱʜɪʟᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴀᴋᴀʟ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʀᴀᴇᴇꜱ ᴢᴀɴᴅᴇʀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 9 ʙᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴀʟᴜ.

ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴢᴜʀɪᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ, ʙᴇʀᴅᴏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀʙᴀʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀᴊᴀᴛɪ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀɴ, ᴛᴀꜱʜᴀ ꜱʜɪʟʟᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ, ᴀᴛɪQ ɪᴅʀɪꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀɴɢꜱᴜɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴍᴇʟᴀɴᴅᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ 2020.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:OhMyMedia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!