Connect with us

#K.SEDIH

“asalam abam pol1s,saya dngan ad1k dtng nk jvmpa papa” – ayah di penj4ra,kan4k2 ini snggup kayvh bas1kal dem1 untuk jumpa Ayah sej4uh 50km

Published

on

“asalam abam pol1s,saya dngan ad1k dtng nk jvmpa papa” – ayah di penj4ra,kan4k2 ini snggup kayvh bas1kal dem1 untuk jumpa Ayah sej4uh 50km

ʙᴀɢɪ ᴅᴜᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪɴɪ, ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀʏᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ʜᴀᴛɪ ʀᴀᴍᴀɪ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʙᴇʀʙᴀꜱɪᴋᴀʟ ꜱᴇᴊᴀᴜʜ 50ᴋᴍ ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʏᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ.

ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇʀɪɴɢᴋᴀʟɪ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴋɪꜱᴀʜ ᴘᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴊᴀᴜʜ ᴍᴀɴᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʙᴇʀᴋᴏʀʙᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴋɪᴛᴀ?

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴄᴏᴄᴏɴᴜᴛꜱ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴛᴏʟᴀᴋ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ʙᴀɴ ɴᴏɴ ᴋʜᴏᴏɴ, ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 7.30 ᴘᴀɢɪ ᴅᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴀʏᴀʜɴʏᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ 5 ᴊᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 12.10 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ.

ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ, ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ʙɪᴍʙɪᴛ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴅᴜᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ʀᴇᴛᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ꜱᴋʀɪɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʜᴇɴᴛᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴊᴀʟᴀɴ. ᴍᴜᴊᴜʀ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴋʀɪɴ ꜱᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇʀᴏꜱᴀᴋᴀɴ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ. ʙᴇʀᴛᴀʙᴀʜʟᴀʜ ᴅɪᴋ!

ᴍᴀʟᴀɴɢɴʏᴀ, ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴜɴɢɪ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴜʜ 50ᴋᴍ ᴋᴇ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴋᴀɴᴛʜᴀʀᴀʟᴀᴋ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʜᴀʟᴀɴɢ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ. ꜱᴇᴅɪʜɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀʜɪɴɢɢᴀ!

ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴅɪ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀᴘɪᴄʜᴀɪ ᴍᴀɴᴛʜᴏɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴅᴜᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ. ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇʟᴀᴡᴀᴛ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴜᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ᴍᴇʟᴀᴡᴀᴛ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴀʏᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍ ɢᴇʟᴀɢᴀᴛ ᴅᴜᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴛᴏʟᴀᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ.

“ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴘᴇʟᴇᴘᴀꜱᴀɴ ᴀʏᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴛᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄɪɴᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍɪʟɪᴋɪ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀʏᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴜᴊᴜɴɢ ᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜ ᴍᴇʀᴀᴋᴀ ᴍᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴡᴀᴛ ᴀʏᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ. ꜱᴀʏᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ. “

ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ɪʙᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴇᴍᴀɴɪ ᴅᴜᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴄᴜᴍᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ ɪʙᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴀɴɢᴋᴏᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴄᴜᴍᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɴᴇɴᴇᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ᴅᴜᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʙᴀɴɢ ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴀ ᴘᴜʟᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴍᴇɴᴛᴀʟ.

ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛʜʙ100 ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴄᴜᴍᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛʜʙ200 ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴏᴋᴇᴛ.

ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɪʀ ʙᴏᴛᴏʟ ᴘᴇʀᴄᴜᴍᴀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:CoretanNasihat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!