Connect with us

#K.SEDIH

[Sedih]”Faris tunggu ibu di syvrga ke-7″ – Faris dit3mui L3mas ktika mndi svngai,ramai yg lvah per4saan sed1h untuk keluarga arw4h

Published

on

[Sedih]”Faris tunggu ibu di syvrga ke-7″ – Faris dit3mui L3mas ktika mndi svngai,ramai yg lvah per4saan sed1h untuk keluarga arw4h

ᴋᴇɢᴇᴍʙɪʀᴀᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ 0ʀᴀɴɢ ᴋᴇɪᴀɪɴᴀɴ ᴜᴘᴀ ʏᴀ (0ᴋᴜ) ɪᴇᴍʙ4ᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴘᴜɪᴀɴɢ ʙᴇʀᴄᴜᴛɪ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴇʀᴀ ᴋʜɪʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛʀɢᴇᴅɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪᴊᴜᴍᴘᴀɪ ɪᴇᴍ4ꜱ ᴅɪ ꜰᴇʟᴅᴀ ᴄʜɪᴋᴜ 1, ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴍʏ4ᴛ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜰᴀʀɪꜱ ᴍᴏʜᴅ. ᴢᴀɪɴᴜᴅᴅɪɴ, 16, ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴜᴅᴀɴɢ, ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 1.12 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴛᴀᴅɪ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ʙᴀɪᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ɢᴜᴀ ᴍᴜ.ꜱᴀɴɢ, ᴍᴏʜᴅ. ᴀʀɪꜰᴜᴅᴅɪɴ ᴀᴋɪꜰ ᴍᴏʜᴅ. ɴᴏᴏʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴋᴇᴄᴇ ᴍᴀꜱᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 12.19 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɪᴀᴘ0ʀᴋᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ʟᴇᴍᴀꜱ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ɪᴛᴜ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ꜱᴜɴɢᴀɪ ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɪᴀᴅᴀʜ.

“ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ ʟᴀᴘᴀɴ ᴀɴɢɢ 0ᴛᴀ ʙ0ᴍʙᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴊɴᴛᴇʀᴀ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʟ0ᴋᴀꜱɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 1.03 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ 0ᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ.

“ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪᴊᴜᴍᴘᴀɪ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 10 ᴍɪɴɪᴛ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍɴɪɴɢɢ4ɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ʟ0ᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴋᴏꜱᴍᴏ! ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏɪɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ɢᴜᴀ ᴍᴜꜱ ᴀɴɢ, ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ꜱɪᴋ ᴄʜᴏᴏɴ ꜰᴏᴏ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴍʏ4ᴛ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜰ0ʀᴇɴꜱɪᴋ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ɢᴜᴀ ᴍᴜꜱᴀ ɴɢ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʙᴇ ᴅ4ʜ ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇʙᴜ ᴍɪᴀɴ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀᴅɪᴋ ꜰᴀʀɪꜱ. ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ᴛᴀʙᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʜɪɪ4ɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ. ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴍᴜ ᴅɪᴋ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:DB0ngkar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!