Connect with us

Uncategorized

Memang banyak idea yang kelvar bilamasa cak4p dengan perbuatan ‘h1na’ dan ‘kej1’ ini,Svspek did4kwa mer0gol 2 wanita dalam 1 masa

Published

on

Memang banyak idea yang kelvar bilamasa cak4p dengan perbuatan ‘h1na’ dan ‘kej1’ ini,Svspek did4kwa mer0gol 2 wanita dalam 1 masa

ᴏꜱᴀʏᴀɴᴅᴇ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇʀᴏɢᴏʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ.

ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ʟɪᴛᴀʀ ᴛᴇʀᴛᴜᴛᴜᴘ (ᴄᴄᴛᴠ) ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍᴋᴀɴ ᴅᴇᴛɪᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴏɢᴏʟ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴀᴡᴀʟ, ꜱᴇᴊᴜʀᴜꜱ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋꜱ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ.

ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴀᴜꜱᴛɪɴ ᴏꜱᴀʏᴀɴᴅᴇ, 40, ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 24 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴊᴀʟᴀɴ ʟᴇɴɢᴀɴɢ ᴅɪ ʟᴇᴇᴅꜱ ᴘᴀᴅᴀ 14 ᴏɢᴏꜱ 2015.

ᴍᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴀᴋɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴛᴇᴋꜱɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪɴɢɪɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴏꜱᴀʏᴀɴᴅᴇ ᴍᴇɴɢʜᴀᴍᴘɪʀɪɴʏᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 5 ᴘᴀɢɪ.

ᴅɪᴀ ʙᴇʀʙᴜᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴅɪ ꜱᴀᴍᴘɪɴɢɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀɴʏᴀ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴀᴜʜ ᴅᴀʀɪ ꜱɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇʀᴏɢᴏʟ ᴍᴀɴɢꜱᴀ, ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴡᴇꜱᴛ ʏᴏʀᴋꜱʜɪʀᴇ.

ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴋᴏᴛ ʜɪᴛᴀᴍ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʟᴜᴀʀ ʜɪᴛᴀᴍ, ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇᴘᴀʟᴀ ʙᴏᴛᴀᴋ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴄᴄᴛᴠ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʙᴇʀʟᴇɢᴀʀ-ʟᴇɢᴀʀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴇᴛᴀᴋ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀᴍᴘɪʀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʟᴀɪɴ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴᴀɴ.

ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴅᴇᴛᴇᴋᴛɪꜰ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ᴋᴇꜱ ʀᴏɢᴏʟ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ 2015.

ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ.

ᴏꜱᴀʏᴀɴᴅᴇ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴘᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇʀᴏɢᴏʟ ᴘᴀᴅᴀ 2015 ᴅᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ 10 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴍᴇʀᴏɢᴏʟ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ʟᴇᴇᴅꜱ ᴄʀᴏᴡɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!