Connect with us

Uncategorized

[Video]”ak1bt lmbakan p4rcel,sy trpksa bawa smua spya tk dmrh oleh pel4nggan” – abng posm3n smpai pelvk bungkvsan,rmai kes1an dan takvt kalau ada tersal4h lngkah abam bolej jatvh dari mot0sikal

Published

on

[Video]”ak1bt lmbakan p4rcel,sy trpksa bawa smua spya tk dmrh oleh pel4nggan” – abng posm3n smpai pelvk bungkvsan,rmai kes1an dan takvt kalau ada tersal4h lngkah abam bolej jatvh dari mot0sikal

ᴛʟᴅᴀᴋ ɪᴀᴍᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ, ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴀᴍᴘɪɪ ᴍᴇᴍ0ʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀꜰʟᴋᴀɴ ᴋᴇᴊ4ᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍ0ɢᴏᴋ ᴀᴛᴀᴜ ʙ4ʏᴀʀᴀɴ ᴋ0ᴍɪꜱᴇɴ.

ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ, ᴋᴇᴄ0ʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍ4ᴛᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀᴀᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴛ1ɴᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴄ4ᴍᴘᴀᴋ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴠɪᴀʀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪ ᴍᴇᴅ1ᴀ ꜱᴏꜱɪ4ʟ.

ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴊɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɴɪʟᴀ ꜱᴇᴛ1ᴛɪᴋ, ʀ0ꜱᴀᴋ ꜱᴜꜱᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴀɴɢᴀ. ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʜᴀɴʏᴀ ʟ0ᴋᴀꜱɪ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴍ4ꜱᴀɪᴀʜ ʟ0ɴɢɢᴏᴋᴀɴ ‘ᴘᴀʀᴄᴇʟ’.

ꜱ3ʙᴀᴋ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ʙᴀᴡᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ2 ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴅᴜʀ4ꜱɪ 5 ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ, ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴜɴɢᴋᴠꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜʜ ᴋɪʀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴠɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢ4ɴɢɢᴜ ᴘᴇɴɢʟɪʜᴀᴛ4ɴɴʏᴀ.

ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ, ᴛᴠɪᴀʀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪ ᴀᴘʟ1ᴋᴀꜱɪ ᴛɪᴋᴛ0ᴋ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇɢɪɢɪʜᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴊ&ᴛ ᴇxᴘʀᴇꜱꜱ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ.

ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱ1ᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋʜᴀʙᴀʀᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ꜱᴇᴍᴇɴʏ1ʜ ɪᴛᴜ ᴅɪʙ4ɴᴊɪʀɪ ᴋ0ᴍᴇɴ-ᴋ0ᴍᴇɴ ɴᴇᴛ1ᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀꜱ1ᴍᴘᴀᴛɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴘᴇɴɢ0ʀʙᴀɴᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴊᴀᴍ 5.00 ᴘᴇᴛᴀɴɢ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ꜱᴛᴀꜰ-ꜱᴛᴀꜰ ᴊ&ᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴜʀ1ᴇʀ ʟᴀɪɴ ᴛᴀʙᴀʜ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ʙᴇʀɪ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍ4ᴛᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴀᴍ4ɴᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴄᴜꜱᴛ0ᴍᴇʀꜱ,” ᴄ0ʀᴇᴛ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ @ᴇʟʟᴀᴍᴜꜱᴛᴀꜰꜰᴀ.

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʙᴀɴɢ ɪɴɪ ᴅɪᴍᴜʀᴀʜᴋᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴɴʏᴀ. ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴀʙᴀɴɢ ɪɴɪ. ɢɪɢɪʜ ᴅɪᴀ ʙᴀᴡᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ-ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ. ꜱᴀʙᴀʀ ʏᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɴᴀɴᴛɪ ʙᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ. ʜᴀʀɢᴀɪʟᴀʜ ᴘᴇɴ4ᴛ ɪᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ᴊɴɢᴀɴ ᴛᴀʜᴜ ɴᴀᴋ ᴍ4ʀᴀʜ ꜱᴀᴊᴀ!

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:FB/InfoManafaat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!