Connect with us

#K.DUNIA

arw4h kakk dan ad1k pernah kluar dalam ‘ber1ta’ tv3,kini an4k lelaki tvnggal bvta hvruf terpksa had4p uj1an ‘bertimbun2’,permvdahkan urus4n dia Allah

Published

on

arw4h kakk dan ad1k pernah kluar dalam ‘ber1ta’ tv3,kini an4k lelaki tvnggal bvta hvruf terpksa had4p uj1an ‘bertimbun2’,permvdahkan urus4n dia Allah

ᴊɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴅɪʀɪ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴜꜱᴀʜ, ᴘᴀꜱᴛɪɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʜᴀᴅᴀᴘɪ ʜɪᴅᴜᴘ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴊᴇᴊᴀᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ɢᴀᴊᴀʜ ᴍᴀᴛɪ, ᴍᴇɴᴛᴀᴋᴀʙ, ᴘᴀʜᴀɴɢ ɪɴɪ, ɪʙᴜɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ʀᴀᴘɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀʜ ᴏʟᴇʜ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴋᴀɴꜱᴇʀ.

“ᴍᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴡᴀᴅ ꜱᴇʙᴀʙ ᴋᴇɴᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴛᴀʜᴀᴘ ʟɪᴍᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 23 ʜᴀʀɪ. ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴀᴋ ᴍᴀᴋɪɴ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴜ ᴊᴀᴅɪ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ.

“ʙɪʟᴀ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴜᴘ ʟᴀɢɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛᴜᴍʙᴜʜᴀɴ ʙᴀʀᴀʜ ᴘᴜʟᴀ. ᴊᴀᴅɪ ʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴜᴀᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛᴜᴍʙᴜʜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀʏᴜᴅᴀʀᴀ, ʜᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ʀᴀʜɪᴍ. ᴅᴀʜ ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴀᴋ ᴋᴇɴᴀ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ɴɪ.

ɪʙᴜ ᴀᴅɪᴋᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀɴᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ.

“ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴍᴀᴋ ᴄᴜᴍᴀ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴜʙᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍɪɴᴜᴍ ꜱᴜꜱᴜ ᴋʜᴜꜱᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴘᴇʀʙᴇʟᴀɴᴊᴀᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʙᴜʟᴀɴ. ᴍᴀᴋ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ɴᴀᴋ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴊᴀᴅɪ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴘᴀᴋᴀɪ ʟᴀᴍᴘɪɴ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅɪ ꜱɪᴛᴜ, ᴀᴅɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴀᴅᴀ 23 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢɴʏᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀɢᴜᴛ ɴʏᴀᴡᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀɴʏᴀ.

“ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴜ ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʙᴀʟɪᴋ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴀʙ ᴇꜱᴏᴋɴʏᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ.

“ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ʙᴀɢɪᴛᴀʜᴜ ᴋᴀᴋᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ. ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ. ᴀʙᴀɴɢ ɪᴘᴀʀ ᴅᴀɴ ꜱᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇᴄᴀʜ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀʟ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

ᴀʙᴀɴɢ ɪᴘᴀʀ ᴀᴅɪᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴘᴀʀᴀʜ.

ɪᴍʙᴀꜱ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴇɴᴀᴍ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪɴɪ, ᴅɪᴀ ʙᴜɴᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴅᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴜᴋᴀʀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜɪᴍᴘɪᴛ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ɪɴɪ.

ᴊᴇʟᴀꜱ ᴀɴᴅɪᴋᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇʟᴜʟᴜꜱᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ꜱɪᴊɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴀᴊɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ.

“ʜᴀʀɪ ᴛᴜ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ꜱɪɴɪ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʜᴀʙɪꜱ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʙᴇɴᴅᴀ ᴛᴇɴɢɢᴇʟᴀᴍ. ʙᴇʀᴀɴᴅᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴜɴ ʀᴜɴᴛᴜʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʀᴛᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴘɪʜᴀᴋ.

ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀᴅɪᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɴᴊɪʀ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴊᴇ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ. ᴀʏᴀʜ ᴘᴜʟᴀ ᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ. ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ʙᴜʀᴜʜ ꜱᴀᴊᴀ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ, ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ꜱᴀʏᴀ ʙɪʟᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ᴜᴘᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴜ. ᴛᴀᴘɪ ᴅᴀʜ ᴅᴜᴀ ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ɴᴀᴋ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴘᴇʀɢɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇᴄɪʟ. ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀᴋ ᴘᴀɴᴅᴀɪ. ɴᴀᴋ ᴍɪɴᴛᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ꜱɪᴀᴘᴀ ɴᴀᴋ ᴀᴍʙɪʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇʟᴀʏᴀᴋᴀɴ ɴɪ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ.

ᴀʀᴡᴀʜ ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴀᴅɪᴋᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴀᴅɪᴋᴀ ʟᴀɢɪ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ᴅɪ ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ʀᴀᴘɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅɪᴋ ʙᴏɴɢꜱᴜɴʏᴀ.

“ᴀᴅɪᴋ ꜱᴀʏᴀ ɴᴏᴍʙᴏʀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴜ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ᴘᴀꜱᴀʀᴀʏᴀ ᴅɪ ꜱᴛᴀʀᴍᴀʟʟ, ᴍᴇɴᴛᴀᴋᴀʙ. ɢᴀᴊɪ ᴅɪᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ʀᴍ1,200 ꜱᴀᴊᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʙᴜʟᴀɴ ɴᴀᴋ ᴛᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋᴀᴍɪ.

“ᴋᴀᴋᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ ᴊᴏʜᴏʀ ᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴅɪᴀ ᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ɴᴀᴋ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴄᴀʀɪ ᴅᴜɪᴛ ᴅᴇᴍɪ ɴᴀᴋ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢ ᴋᴏꜱ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴍᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴅɪᴋᴀ.

ᴀᴅɪᴋᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴏʟᴇʜ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛɴʏᴀ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴀᴅɪᴋᴀ, ʀᴀᴍᴀɪ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴇꜱᴀʀ ʜᴀᴛɪ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴɢʜᴜʟᴜʀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴊᴇᴊᴀᴋᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴋᴏꜱᴍᴇᴛɪᴋ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴀɴᴀꜱ ᴢᴀʜʀɪɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴄᴀᴅᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀᴅɪᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!