Connect with us

#AGAMA

walaupun cac4t,Allah kurn1akan kel3bihan ramai yg tk ada,sdhpun hafal 30juz Al-quran hnya dalam 7 bacaan Qir4at

Published

on

walaupun cac4t,Allah kurn1akan kel3bihan ramai yg tk ada,sdhpun hafal 30juz Al-quran hnya dalam 7 bacaan Qir4at

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴅɪʟᴀʜʀᴋᴀɴ ᴋᴜʀᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ ɴᴀᴍᴜɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ. ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ 14 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ꜰᴀʀɪꜱ 12 ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀᴢ 30 ᴊᴜᴢᴜᴋ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ 7 ʙᴀᴄᴀᴀɴ Qɪʀᴀᴀᴛ. ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴀᴅɪᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀᴢ 5 ᴊᴜᴢᴜᴋ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ. ᴘᴇɴᴄᴀᴘᴀɪᴀɴ ᴛɪɢᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ᴅᴀʀɪ ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀɪᴀʜ, ᴍᴇꜱɪʀ ɪɴɪ ᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢɢᴀᴋᴀɴ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜɴʏᴀ..

ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʙᴜ ᴜᴍᴀᴍᴀʜ ʀ.ᴀ., ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ: “ʙᴀᴄᴀʟᴀʜ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ, ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅɪ ʜᴀʀɪ ᴋɪᴀ ᴍ4ᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱʏᴀꜰᴀᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍʙᴀᴄᴀɴʏᴀ.

ᴛɪɢᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ᴄ4 ᴄᴀᴛ ᴘᴇɴɢɪɪʜᴀᴛᴀɴ

(ʜᴀᴅɪꜱ ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ᴍᴜꜱʟɪᴍ). ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀʙ ꜱᴜᴄɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴜʀᴜɴᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴜᴋᴊɪᴢᴀᴛ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ. ᴛᴜʀᴜɴɴʏᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴜɴᴊᴜᴋ ᴜᴍᴀᴛ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇ ʜᴀʀɪ ᴋɪ4 ᴍᴀᴛ.

ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀɪꜱʜᴀʜ ʀ.ᴀ., ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ: “ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴀɴᴄᴀʀ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴊᴡɪᴅ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴛᴀʀᴀꜰ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀɪᴀɪ ᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀʙᴀᴋᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴛᴜʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ʙᴀɢɪ 0ʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ɪᴀɴᴄᴀʀ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴊᴡɪᴅɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀ0ʟᴇʜɪ ᴅᴜᴀ ᴘᴀʜᴀʟᴀ.” (ʜʀ ʙᴜᴋʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜꜱʟɪᴍ).

ʙᴀᴄᴀɪᴀʜ ꜱᴜʀᴀʜ ʟɴɪ ᴀɢᴀʀ ᴍᴀʟ4 ɪᴋᴀᴛ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱʏᴀꜰᴀᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴀᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱᴜᴋ4ʀᴀɴ ᴅɪ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ᴍᴀʜꜱʏ4ʀ
ʙᴀᴄᴀʟᴀʜ ꜱᴜʀᴀʜ ɪɴɪ ᴀɢᴀʀ ᴍᴀʟᴀɪᴋᴀᴛ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱʏᴀꜰᴀᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴀᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱᴜᴋᴀʀᴀɴ ᴅɪ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ᴍᴀʜꜱʏᴀʀ
ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ ʙᴀQᴀʀᴀʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪ ꜱᴀʙᴅᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱʜᴀʟʟᴀʟᴀʜᴜ ᴀʟᴀɪʜɪ ᴡᴀꜱꜱᴀʟᴀᴍ:

1. ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪ ʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ ʙᴀQᴀʀᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋɪ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ

ɪᴍᴀᴍ ᴀʜᴍᴀᴅ, ᴀᴛ-ᴛɪʀᴍɪᴅᴢɪ, ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴅᴀɴ ᴀɴ-ɴᴀꜱᴀ-ɪ ᴍᴇʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ꜱᴜʜᴀɪʟ ʙɪɴ ꜱʜᴀʟɪʜ, ᴅᴀʀɪ ᴀʏᴀʜɴʏᴀ, ᴅᴀʀɪ ᴀʙᴜ ʜᴜʀᴀɪʀᴀʜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱʜᴀʟʟᴀʟᴀʜᴜ ᴀʟᴀɪʜɪ ᴡᴀꜱꜱᴀʟᴀᴍ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ :

“ ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴋᴀᴍᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀᴍᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴜʙᴜ ʀᴀɴ, ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪ ʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ ʙᴀQᴀʀᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋɪ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ “ ᴀᴛ ᴛɪʀᴍɪᴅᴢɪ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ : ʜᴀᴅɪꜱ ɪɴɪ ʜᴀꜱᴀɴ ꜱᴀʜɪʜ

ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ʟᴀʀɪ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ ʙᴀQᴀʀᴀʜ. ᴅᴀʀɪ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙɪɴ ᴍᴀꜱ’ᴜᴅ, ɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱʜᴀʟʟᴀʟᴀʜᴜ ᴀʟᴀɪʜɪ ᴡᴀꜱꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ :

“ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀᴋᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴍᴜ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴀᴋɪɴʏᴀ ᴅɪᴀᴛᴀꜱ ᴋᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢ ɢᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ ʙᴀQᴀʀᴀʜ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀɴʏᴀ, ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ʟᴀʀɪ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ ʙᴀQᴀʀᴀʜ. ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴋᴏꜱᴏɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴍᴘᴀ ᴅᴀʀɪ ᴋɪᴛᴀʙ ᴀʟʟᴀʜ ( ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ) “. ʜᴀᴅɪꜱ ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ᴀɴ-ɴᴀꜱ-ɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋɪᴛᴀʙ ᴀʟ-ʏᴀᴜᴍ ᴡᴀ ᴀʟ-ʟᴀɪʟᴀʜ

ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙɪɴ ᴍᴀꜱ’ᴜᴅ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ : ʙᴀʀᴀɴɢꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ꜱᴇᴘᴜʟᴜʜ ᴀʏᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ ʙᴀQᴀʀᴀʜ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀʏᴀᴛ ;

ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ ʙᴀQᴀʀᴀʜ ᴀʏᴀᴛ 1-5

ᴀʏᴀᴛ ᴋᴜʀꜱɪ ᴅᴀɴ 2 ᴀʏᴀᴛ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛɴʏᴀ

ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ ʙᴀQᴀʀᴀʜ ᴀʏᴀᴛ 284-286

ᴍᴀᴋᴀ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ɪᴛᴜ. ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ʟᴀɪɴ ᴅɪꜱᴇʙᴜᴛᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴅᴇᴋᴀᴛɪ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇɴ ᴄɪɴʏᴀ ( ʙɪɴᴀᴛᴀɴɢ ʙᴜᴀꜱ ꜱᴇᴜᴍᴘᴀᴍᴀɴʏᴀ ). ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋʟᴀʜ ᴀʏᴀᴛ ɪɴɪ ᴊɪᴋᴀ ʙɪᴄᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ɢɪ ʟᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴀᴅᴀʀ.

2. ᴍᴀʟᴀɪᴋᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ ʙᴀQᴀʀᴀʜ

ɪɴɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ꜰᴀᴅʜɪʟᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ ʙᴀQᴀʀᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍʙᴀᴄᴀɴʏᴀ. ᴀʟ ʙᴜᴋʜᴀʀɪ ᴍᴇʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴀʟ-ʟᴀɪᴛꜱ, ᴅᴀʀɪ ʏᴀᴢɪᴅ ʙɪɴ ᴀʟ-ʜᴀᴀᴅ, ᴅᴀʀɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʙɪɴ ɪʙʀᴀʜɪᴍ, ᴅᴀʀɪ ᴜꜱᴀɪᴅ ʙɪɴ ʜᴜᴅʜᴀɪʀ :

“ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜᴀᴛᴜ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ʙᴀQᴀʀᴀʜ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴜᴅᴀɴʏᴀ ᴅɪᴛᴀᴍʙᴀᴛ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ. ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴋᴜᴅᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀᴘᴜᴛᴀʀ-ᴘᴜᴛᴀʀ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴜꜱᴀɪᴅ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ, ᴋᴜᴅᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴘᴜɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴛᴇɴᴀɴɢ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴜꜱᴀɪᴅ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴅᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴘᴜɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴘᴜᴛᴀʀ-ᴘᴜᴛᴀʀ. ᴛᴀᴛᴋᴀʟᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ, ᴋᴜᴅᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴅɪᴀᴍ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ, ᴋᴜᴅᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴘᴜᴛᴀʀ-ᴘᴜᴛᴀʀ.

ᴍᴀᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴘᴜɴ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴜᴛᴇʀᴀɴʏᴀ ʏᴀʜʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴋᴜᴅᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴋᴀꜱɪʜᴀɴ ᴋᴜᴅᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍɪᴊᴀᴋ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴘᴜɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇʀᴀʏᴀ ᴘᴇɴɢʟɪʜᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇ ʟᴀɴɢɪᴛ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱᴀᴛᴜ ʙᴀʏᴀɴɢᴀɴ ᴘᴜᴛɪʜ ( ʙᴇʀᴋᴇʟɪᴘ-ᴋᴇʟɪᴘ ) ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴀɢɪ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀɴɢ, ᴅɪᴀ ᴘᴜɴ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪʜᴀʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ. ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ :

“ᴡᴀʜᴀɪ ᴘᴜᴛᴇʀᴀ ʜᴜᴅʜᴀɪʀ, ʙᴀᴄᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ” ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ “ ʏᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ, ᴀᴋᴜ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀʜʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴅᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀʟᴀᴋᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇ ʟᴀɴɢɪᴛ, ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴀᴋᴜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴜᴀᴛᴜ ʙᴀʏᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍɪʀɪᴘ ʟᴀᴍᴘᴜ-ʟᴀᴍᴘᴜ. ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴀᴋᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.”

“ᴛᴀʜᴜᴋᴀʜ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ᴀᴘᴀ ɪᴛᴜ “ ᴛᴀɴʏᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ. “ ᴛɪᴅᴀᴋ “ ᴊᴀᴡᴀʙɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ “ ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴍᴀʟᴀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛɪᴍᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴜᴀʀᴀ ʙᴀᴄᴀᴀɴᴍᴜ. ꜱᴇᴀɴᴅᴀɪɴʏᴀ ᴋᴀᴍᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀɴʏᴀ (ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴘᴀɢɪ ), ɴᴇꜱᴄᴀʏᴀ ᴘᴀɢɪ ɪɴɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛɴʏᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴛᴇʀʜᴀʟᴀɴɢ.

3. ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱʏᴀꜰᴀᴀᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ᴍᴀʜꜱʏᴀʀ.

ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ ʙᴀQᴀʀᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟɪ’- ɪᴍʀᴀɴ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀᴢ-ᴢᴀʜʀᴀᴡᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪʙᴀᴄᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱʏᴀꜰᴀᴀᴛ ᴅɪ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ᴍᴀʜꜱʏᴀʀ ᴋᴇʟᴀᴋ. ɪᴍᴀᴍ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴍᴇʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴀʙᴜ ᴜᴍᴀᴍᴀʜ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ:

“ ᴀᴋᴜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍᴅᴇɴɢᴀʀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ: “ ʙᴀᴄᴀʟᴀʜ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱʏᴀꜰᴀᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍʙᴀᴄᴀɴʏᴀ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ ᴋᴇʟᴀᴋ. ᴅᴀɴ ʙᴀᴄᴀʟᴀʜ ᴀᴢ-ᴢᴀʜʀᴀᴡᴀɪɴ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ʙᴀQᴀʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴀʟɪ’-ɪᴍʀᴀɴ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀ ꜱᴜʀᴀʜ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴋɪᴀᴍᴀᴛ, ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ᴋᴇᴅᴜᴀɴʏᴀ ʙᴀɢᴀɪ ᴛᴏᴍᴘᴏᴋᴀɴ ᴀᴡᴀɴ, ᴀᴛᴀᴜ 2 ʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴘᴀʏᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀᴜɴɢɪ, ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴜᴀ ᴋᴇʟᴏᴍᴘᴏᴋ ʙᴜʀᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀᴘɴʏᴀ. ᴋᴇᴅᴜᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴅᴀʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟᴀ ᴘᴀᴍʙᴀᴄᴀɴʏᴀ ᴅɪ ʜᴀʀɪ ᴋɪᴀᴍᴀᴛ. “

4. ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋ ᴅᴀʀɪ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ ꜱɪʜɪʀ

ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ ʟᴀɢɪ:

“ ʙᴀᴄᴀʟᴀʜ ᴀʟ-ʙᴀQᴀʀᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢ ɢᴀʟᴋᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴇʀᴛɪ ᴘᴇɴʏᴇꜱᴀʟᴀɴ. ᴅᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ᴛᴜᴋᴀɴɢ ꜱɪʜɪʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴᴊᴀɴɢᴋᴀᴜɴʏᴀ ( ꜱɪ ᴘᴇᴍʙᴀᴄᴀ )” ᴋᴇᴅᴜᴀ ʜᴀᴅɪꜱ ᴅɪᴀᴛᴀꜱ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋɪᴛᴀʙɴʏᴀ ᴀꜱ-ꜱʜᴀʟᴀʜ. ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀʜɪʜ ʙᴜᴋʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴅɪʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ꜱᴜʀᴀʜ ɪᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʀᴀᴋᴀᴀᴛ. ꜱᴇʙᴀʀᴋᴀɴʟᴀʜ ɪʟᴍᴜ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴇʙᴇꜱᴀʀ ᴢᴀʀᴀʜ..

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:CoretanNasihat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!