Connect with us

#MOTIVASI/TAULADAN

[Video] sel4mba mar4h pek3rja,net1zen kec4m tervk dia,’resp3ct is earned n0t giv3n’

Published

on

[Video] sel4mba mar4h pek3rja,net1zen kec4m tervk dia,’resp3ct is earned n0t giv3n’

ʙᴇᴇᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴊᴇɴɪꜱ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀɢᴀᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ-ʙᴇᴢᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ᴜᴛᴀᴍᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ.

ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ, ᴛᴜʟᴀʀ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇɴᴇɴɢᴋɪɴɢ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴇʟɪᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴜ ʟᴀʟᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴅʀɪᴠᴇ-ᴛʜʀᴜ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴅɪʟᴀʏᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅɪ ᴋᴀᴜɴᴛᴇʀ ᴅʀɪᴠᴇ-ᴛʜʀᴜ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ ᴍᴄᴅᴏɴᴀʟᴅ’ꜱ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪɴʏᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ʙᴇʀᴀɴɢ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴀᴊᴜᴋᴀɴ ꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀꜱᴛɪᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜɴʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴛɪɢᴀ (ᴋᴇᴛᴜʟ ᴀʏᴀᴍ) ᴛᴀᴅɪ ᴋᴀɴ. ꜱᴇᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ. ᴘᴇᴋᴀᴋ ᴋᴇ ᴀᴘᴀ ᴋᴀᴜ ɴɪ?” ᴜᴊᴀʀ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢɪᴋᴀɴ ꜱᴜᴀʀᴀɴʏᴀ.

ᴅɪᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴋᴇ ᴋᴀᴜɴᴛᴇʀ ᴅʀɪᴠᴇ-ᴛʜʀᴜ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴀʏᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇꜱᴀɴ.

“ʟᴀɪɴ ᴋᴀʟɪ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴜꜱᴛᴏᴍᴇʀ ᴛᴜ ᴇʟᴏᴋ-ᴇʟᴏᴋ ꜱɪᴋɪᴛ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

marah2

ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴏᴍᴇɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ.

“ᴛᴇʀʜᴇɢᴇʜ-ʜᴇɢᴇʜ, ꜱᴏʀʀʏ-ꜱᴏʀʀʏ. ᴛᴀᴋ ᴘᴀʏᴀʜ ꜱᴏʀʀʏ ʟᴀʜ, ᴅᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴀʟᴀʜ ᴛᴜ, ꜱᴀʟᴀʜ ʟᴀ.

“ʜᴀᴀ, ᴀᴋᴜ ᴅᴀʜ ᴘᴀɴᴀꜱ ɴɪ. ᴄᴀᴋᴀᴘ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴀɪɴ ᴋᴇᴋᴡᴀᴛ,” ᴜᴊᴀʀ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ʟᴀɢɪ.

ᴠɪᴅᴇᴏ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴀ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ᴋᴇ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ.

ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ‘ʟᴇꜱᴀᴘ’ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴇᴍᴘᴜɴʏᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴇᴄᴀᴍ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴀᴋᴀᴜɴ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴏᴅ ᴘʀɪᴠᴀꜱɪ.

ᴍᴀʟᴀɴɢ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀᴅᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ᴛᴜʀᴜɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴀ ᴅɪꜱᴇʙᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ.

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇɴɢᴇᴄᴀᴍ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ʙɪᴀᴅᴀʙ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴛɪᴍʙᴀɴɢ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ.

“ᴋɪᴛᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴢᴀᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍ ᴋᴇʙᴏᴅᴏʜᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ,” ᴛᴜʟɪꜱ @ʜᴀɴɪꜰᴊᴀᴍᴀʟꜱ ᴅɪ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ, ᴍᴇʀᴜᴊᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍ ᴀᴋꜱɪɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀʀᴀʜɪ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ʙᴜᴀᴛ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ʙᴏᴅᴏʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴏꜱᴛ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴍᴇᴅɪᴀ. ꜱᴇʀɪᴏᴜꜱʟʏ, ꜱᴛᴀꜰꜰ ᴋᴇʀᴊᴀ ꜰ&ʙ ɴɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴᴄᴀʙᴀʀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀᴘᴀ? ꜱᴇʙᴀʙ ᴀᴅᴀ ᴄᴜꜱᴛᴏᴍᴇʀ ᴋᴇʀᴇᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ ʟᴀʜ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀᴋ ʀᴇᴛɪ ꜱᴀʙᴀʀ ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴅᴇʀ ᴅʀɪᴠᴇ ᴛʜʀᴜ, ɪɴɢᴀᴛ ʙᴇɴᴅᴀ ᴛᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴄʟᴇᴀʀ ᴋᴇ? ᴍᴇᴍᴀɴɢʟᴀʜ ᴜʟᴀɴɢ ᴅᴜᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪɢᴀ ᴋᴀʟɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴏʀᴅᴇʀ ᴍᴀɴɢᴋᴜᴋ ᴊᴀᴍʙᴀɴ ʙᴇᴛᴜʟ.

“ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴛʀɪɢɢᴇʀ ɴᴀᴋ ᴍᴀʀᴀʜ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ? ᴄᴜꜱᴛᴏᴍᴇʀ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴀʟɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀᴋᴇ ꜱᴜʀᴇ ᴏʀᴅᴇʀ ʙᴇᴛᴜʟ. ᴀᴘᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴅɪᴀ? ʟᴀɪɴʟᴀʜ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴄᴀꜱʜɪᴇʀ ᴛᴜ ᴛɪɴɢɢɪ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴋᴀᴛ ᴄᴜꜱᴛᴏᴍᴇʀ,” ᴛᴜʟɪꜱ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʟᴀɢɪ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇʙᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ ᴀʜᴀᴅ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴀɪʜ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴊᴜᴛᴀ ᴛᴏɴᴛᴏɴᴀɴ.

ᴅɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ, ᴀᴅᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ᴘᴇꜱᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢʜᴏʀᴍᴀᴛɪ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴜɴɪᴀ ɪɴɪ.

ʙᴇᴛᴜʟ ᴛᴜ, ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʜᴏʀᴍᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ. ʙᴀᴋ ᴋᴀᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴜᴛɪʜ “ʀᴇꜱᴘᴇᴄᴛ ɪꜱ ᴇᴀʀɴᴇᴅ, ɴᴏᴛ ɢɪᴠᴇɴ”.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!