Connect with us

#K.SEDIH

“ma4fkn kami tk dpt bantv masa kejad1an” – Mand1 air terjvn bersama rakan bertukr ng3ri apabila abng Sabri lem4s

Published

on

“ma4fkn kami tk dpt bantv masa kejad1an” – Mand1 air terjvn bersama rakan bertukr ng3ri apabila abng Sabri lem4s

ʟᴀᴡᴀꜱ: ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴊᴜʀᴜᴊᴜᴀʟ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ɪᴇᴍᴀꜱ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴀɴᴅɪ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴀɪʀ ᴛᴇʀ.ᴊᴜɴ ʀᴜᴇʙ ᴜɢᴜɪ, ᴊᴀʟᴀɴ ʟᴏɴɢ ꜱᴇʙᴀɴɢᴀɴɢ, ʟᴀᴡᴀꜱ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴊᴀᴍ 2.10 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪᴛᴜ, ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀʙʀɪ ᴅᴜᴍɪɴ, ᴅᴀʀɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀᴛᴜ ᴅᴜᴀ, ᴊᴀʟᴀɴ ᴛʀᴜꜱᴀɴ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴀɪʀ ᴛᴇʀ ᴊᴜɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀɴᴅɪ-ᴍᴀɴᴅᴀ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏɪɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ʟᴀᴡᴀꜱ ᴅꜱᴘ ꜱɪʟᴀ ᴋᴀᴅᴏɴɢ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ꜱᴇᴋᴀᴡᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴀɪʀ ᴛᴇʀ ᴊᴜɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 12 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇɪᴜᴍ ᴍɴɢꜱᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʟᴀᴍ.

“ᴛʟᴅᴀᴋ ɪᴀᴍᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ ʀᴀᴋᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴍɴɢꜱᴀ ᴛᴇʀᴋᴀ ᴘᴀɪ-ᴋᴀᴘ.ᴀɪ ᴛᴇɴɢɢᴇɪᴀᴍ ᴛɪᴍʙᴜɪ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴀɪʀ ᴛᴇʀ.ᴊᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ.

“ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇɪᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴀ.ʏᴜ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛʟᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴇɪᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ɢᴀɢᴀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ʙᴇʀᴇɴᴀɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ꜱɪʟᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴏɪᴏɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ.

“ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴛɪɢᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴀɪʀ ᴛᴇʀ.ᴊᴜɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍɴɢꜱᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀᴀ ᴘᴜɴɢ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴀɪʀ, ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴋᴇ ᴛᴇᴘɪ ᴛᴇʙʟɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴀᴍʙᴜɪᴀꜱ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ʟᴀᴡᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ.

“ʙᴏᴍʙᴀ ʟᴀᴡᴀꜱ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙɴᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀ ɴɢᴋᴀᴛ ᴍʏᴀᴛ ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ʟᴀᴡᴀꜱ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴘᴏɪɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴜᴊ1ᴀɴ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ ᴄ0ᴠʟᴅ-19,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀʟʟᴀʜʏʀʜᴀᴍ ꜱᴀʙʀɪ ᴅᴜᴍɪɴ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʀ0ʜɴʏᴀ ᴅɪᴄᴜᴄᴜ.ʀɪ ʀᴀʜᴍᴀᴛ ᴀʟʟᴀʜ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:UtusanBorneo

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!