Connect with us

#K.SEDIH

“pemerg1an ust4zah mmng sed1h,abng cerita det1k pengakh1ran hidup ustaz4h” – Abang mngsa cerita pet4nda ‘b3sar’ seblum arw4h akh1ri hidvpnya tnpa ‘keinginan’

Published

on

“pemerg1an ust4zah mmng sed1h,abng cerita det1k pengakh1ran hidup ustaz4h” – Abang mngsa cerita pet4nda ‘b3sar’ seblum arw4h akh1ri hidvpnya tnpa ‘keinginan’

ʀᴀᴜʙ – ɢᴜʀᴀᴜᴀɴ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴛᴇʟᴇᴋᴜɴɢ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇᴛᴀɴᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴘᴇʀɢɪ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇɪᴀᴍᴀ-ɪᴀᴍᴀɴʏᴀ.

ᴀʙᴀɴɢ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍɴɢ­ꜱᴀ, ʜᴀꜱꜱᴀɴ ꜰɪᴋʀɪ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ, 63, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴛᴜᴊᴜʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀɪᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ʙᴇʀɢᴜʀᴀᴜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴘᴀᴋᴀɪ ᴛᴇʟᴇᴋᴜɴɢ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ, ᴍɴɢꜱᴀ, ʀᴀɪʜᴀɴ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ, 43, ᴅᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀʜᴅᴀ ᴅᴀʟɪʟɪ ᴍᴏʜᴅ, ɴᴀᴢʀɪ, 14; ᴀʜᴍᴀᴅ ᴍᴜᴀᴢ, 7, ᴅᴀɴ ᴀʜᴅᴀ ɪᴍᴛɪɴᴀɴ, 4, ᴍᴀ ᴜᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴏʏᴏᴛᴀ ᴠᴇʟʟꜰɪʀᴇ ᴅɪɴᴀɪᴋɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪʀᴍᴘᴜʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴛʀᴀᴋ ᴘɪᴋᴀᴘ ɴɪꜱꜱᴀɴ ɴᴀᴠᴀʀᴀ.

ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ꜱʟᴍᴘᴀɴɢ ʟᴀᴍᴘᴜ ʟꜱʏᴀʀᴀᴛ ꜱᴜꜱᴜʀ ɪᴇʙᴜʜ ʀᴀʏᴀ ᴄᴇɴᴛʀᴀʟ ꜱᴘɪɴᴇ ʀᴏᴀᴅ (ᴄꜱʀ) ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛᴇʀ 2 ᴊᴀʟᴀɴ ʟᴇʙᴜ ᴍᴇᴍᴘᴀɢᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ.

ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴛᴏʏᴏᴛᴀ ­ᴠᴇʟꜰɪʀᴇ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀɪ ɢᴜᴀ ᴍᴜꜱ ᴀɴɢ, ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ᴋᴇ ᴄʜᴇʀᴀꜱ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪʀɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴇɴ­ᴅᴜʀɪ ᴋᴀʜᴡɪɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ʜᴀꜱꜱᴀɴ, ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴀᴅᴀ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀɪʜᴀɴ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴘᴀᴋᴀɪ ʙᴀᴊᴜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇɴᴅᴜʀɪ, ᴘᴇʀᴛᴀɴʏᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀɢᴜʀᴀᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴇʟᴇᴋᴜɴɢ.

“ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴀʜᴜ, ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇᴛᴀɴᴅᴀ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ᴘᴇɪɪᴋ­ɴʏᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ (ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ) ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴘᴀᴋᴀɪ ᴛᴇʟᴇᴋᴜɴɢ ꜱᴀᴊᴀ, ᴋᴀᴍɪ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ʀᴀᴜʙ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ.

ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴍᴘᴠ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇ ʀᴀᴀɴ ʀɪɴɢᴀɴ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴛᴀ­ɴɢᴀɴ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴅᴜᴀ ʟᴀɢɪ ᴀɴᴀᴋ ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴏɴᴠᴏɪ ᴅɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪɴᴀɪᴋɪ ᴍɴɢꜱᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʜᴀꜱꜱᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴋᴇ ᴊᴜᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴅɪʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴ1ᴍᴘᴀ ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴏʀᴀɴɢ ɢᴜʀᴜ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʙᴇʀᴋᴜᴍᴘᴜʟ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ­ɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪʀɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴇꜱᴏᴋ (ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ).

ᴊɴᴀᴢᴀʜ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴀɴᴀᴋ ᴅɪᴋᴇʙᴜ ᴍɪᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋʙᴜʀ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴘᴀɴᴄʜᴏʀ, ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ᴀᴍᴀᴛ ᴅɪʀᴀꜱᴀɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɪᴀɴɢ ᴅᴀɴ ꜱᴇʀɪɴɢ ʙᴇʀɢᴜʀᴀᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ʟᴀɪɴ.

“ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴇᴍᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴘᴀɴᴄʜᴏʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴇᴍᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ.

“ꜱᴅɪʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇɴʏᴀ­ᴛᴀᴀɴ ʜɪɪᴀɴɢ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ꜱᴇᴋᴇɪɪᴘ ᴍᴀᴛᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴀʙᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇʀʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴜᴊ1ᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍɴɢ­ꜱᴀ, ᴍᴏʜᴅ. ɴᴀᴢʀɪ ʜᴀᴍɪᴅ, 44, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴ ᴛᴀᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴊᴇʀ1ᴛᴀɴ ʀᴀɪʜᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪʀᴍᴘᴜʜ ɴɪꜱꜱᴀɴ ɴᴀᴠᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɪᴀɴɢɢᴀʀ ʟᴀᴍᴘᴜ ʟꜱʏᴀʀᴀᴛ ᴍᴇʀᴀʜ

ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ, ᴊᴇʀ1ᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ­ᴛᴇʀɴɢ1ᴀɴɢ-ɴɢ1ᴀɴɢ ᴅɪ ᴛᴇʟɪɴɢᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʟɴꜱɪᴅᴇɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴜᴀʀᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ.

ᴊɴᴀᴢᴀʜ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ-ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍɴɢ­ꜱᴀ ᴅɪᴋᴇʙᴜ ᴍɪᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋʙᴜʀ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴘᴀɴᴄʜᴏʀ, ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ ᴘᴀɢɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:SinarHarian

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!