Connect with us

#K.SEDIH

Bek4s peng4suh Aafiyah kem4langan m0tor ketika sar4t meng4ndung,Alam1 lvka dan dar4h bekv di bahag1an kpla

Published

on

Bek4s peng4suh Aafiyah kem4langan m0tor ketika sar4t meng4ndung,Alam1 lvka dan dar4h bekv di bahag1an kpla

ꜱᴇᴅᴀɴɢ ꜱᴀʀᴀᴛ ʜᴀᴍɪʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ʜᴀʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ, ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ꜱɪᴛɪ ɴᴜʀʜᴀʟɪᴢᴀ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ.

ᴅᴀʏᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ɴᴜʀ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ, 26, ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ, ꜱɪᴋᴜ, ᴛᴀɴɢᴀɴ, ʟᴜᴛᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴀᴋɪ, ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ʙᴀʙʏ ᴏᴋᴀʏ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ.

“ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴏᴋᴇʏ ᴍᴜᴍᴍʏ ᴅɪᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀᴅᴀ ʙʟᴏᴏᴅ ᴄʟᴏᴛ (ᴅᴀʀᴀʜ ʙᴇᴋᴜ) ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴄᴇᴅᴇʀᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ.

“ꜱᴏ ᴍᴜᴍᴍʏ ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ʀᴀꜱᴀ ʏᴀ ᴀᴍᴀᴛ ᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ʟᴜᴋᴀ ᴋᴀᴛ ꜱɪᴋᴜ, ᴛᴀɴɢᴀɴ, ʟᴜᴛᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴋɪ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ.

dayah1

ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴅᴀʏᴀʜ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀꜱᴛᴏʀʏ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ 21 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ, ᴅᴀʏᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴇꜱʏᴜᴋᴜʀᴀɴ ᴅᴀɴ ʀᴇꜱᴇᴘꜱɪ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜʜ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ).

ɴᴜʀ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʙᴏʟᴀ ꜱᴇᴘᴀᴋ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ ꜰᴄ ɪɪ, ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʀɪᴅᴢᴜᴀɴ ʀᴀᴢᴀʟɪ ᴘᴀᴅᴀ 31 ᴍᴇɪ 2021.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴅᴀʏᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴀᴋᴛɪꜰ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴇʀᴇʜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ʜᴀʀɪ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʙᴀʏɪ ꜱᴜʟᴜɴɢɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴘʀɪʜᴀᴛɪɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴɴʏᴀ.

“ᴍᴀᴋ ʙᴜʏᴜɴɢ ᴀᴋᴛɪꜰ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɢᴀᴍᴀᴋɴʏᴀ, ᴀʟʟᴀʜ ɴᴀᴋ ꜱᴜʀᴜʜ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ʀᴇʜᴀᴛ, ᴄᴏᴜɴᴛɪɴɢ ᴅᴀʏꜱ ɴᴀᴋ ᴅᴇʟɪᴠᴇʀ ᴅᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅᴇᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ʟᴀɢɪ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ.

“ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ. ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʙᴀɪᴋ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!