Connect with us

#K.DUNIA

“dh tahu m1skin knpa juga perlv ber4nak setiap tahun?” – Kata h1na yang dil3mpar oleh c1kgu dan rakan sek3las,An4k bukt1kan yang pet4ni juga serba b0leh

Published

on

“dh tahu m1skin knpa juga perlv ber4nak setiap tahun?” – Kata h1na yang dil3mpar oleh c1kgu dan rakan sek3las,An4k bukt1kan yang pet4ni juga serba b0leh

ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜᴀʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋɪᴛᴀ. ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ, ᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴅᴜɪᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ɪɴɢɪɴᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍɪɴᴛᴀ. ʙᴀɢɪ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ, ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴏʟᴇᴋ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴜꜱᴀʜᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀꜱ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ɪɪᴜᴍ ᴄᴏɴꜰᴇꜱꜱɪᴏɴꜱ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ꜱᴀᴍ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴇʀɪʜ ᴘᴇʀɪᴛ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇᴛᴀɴɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴅɪʜɪɴᴀ ᴏʟᴇʜ ɢᴜʀᴜ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʟᴀꜱɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ.

ɴᴀᴍᴀ ᴀᴋᴜ ꜱᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴇꜱᴛɪɴʏᴀ ɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ. ᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴘᴏᴋ ᴊɪʙ. ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ. ᴀᴋᴜ ᴄᴜᴍᴀ ɴᴀᴋ ᴍᴇʟᴜᴀʜ ᴘᴀꜱᴀʟ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴀᴋᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 14 ᴏʀᴀɴɢ. ᴋᴀᴋᴀᴋ, ᴀʙᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ᴀᴋᴜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇᴄɪʟ. ᴀᴋᴜ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇʟɪᴍᴀ (ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴏʟᴀᴋ ᴀʙᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴋᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ).

ᴊᴀᴅɪ, 11 ᴏʀᴀɴɢʟᴀʜ ᴋɪʀᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴇʀᴜᴍᴀʜ. ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ɪʙᴜ ᴀʏᴀʜ ᴀᴋᴜ, ᴋᴀᴍɪ ᴅᴜᴅᴜᴋ 13 ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇʀᴜᴍᴀʜ. ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀʏᴜ. ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴋᴀᴛ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ ᴋᴀᴍɪ.”

ᴄᴇʀɪᴛᴀ ꜱᴀᴍ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴍᴇɴᴇɴɢᴀʜ. ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴅᴇʙᴀᴛ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴡᴀᴋɪʟɪ ɴᴇɢᴇʀɪ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀꜱ ᴘᴜʟᴀ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅɪ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ᴇɴᴀᴍ (2011). ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴇᴅᴀᴛᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɢᴜʀᴜ ᴅᴀʀɪ ʙᴏʀɴᴇᴏ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ꜱᴇɢᴀʟᴀ-ɢᴀʟᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ꜱᴇꜱɪ ᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɢᴜʀᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪ ᴋᴇʟᴀꜱ, ꜱᴀᴍ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ꜱᴏᴀʟᴀɴ. ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ, ꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ.

ᴀᴋᴜ ᴄᴀᴋᴀᴘ 11 ᴏʀᴀɴɢ. ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇʟɪᴍᴀ. ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ. ᴛᴇʀᴋᴇᴅᴜ ꜱᴇʙᴇɴᴛᴀʀ. ᴘᴀꜱᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ, ʀᴀᴍᴀɪ ɢɪʟᴀ. ᴋᴜᴀᴛ ᴇʜ ʙᴀᴘᴀᴋ ᴋᴏ. ᴍᴀꜱᴀ ɪɴɪ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴅᴏᴋ ɢᴇʟᴀᴋ. ᴀᴋᴜ ᴍᴀᴄᴀᴍ, ᴀᴘᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴀᴜ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴀᴋᴜ ʀᴀᴍᴀɪ?

ᴛᴀᴘɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ, ʜᴏʀᴍᴀᴛ ɢᴜʀᴜ ɪᴛᴜ ɴᴏᴍʙᴏʀ ꜱᴀᴛᴜ. ᴀᴋᴜ ᴅɪᴀᴍ. ꜱᴇɴʏᴀᴘ. ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ɢᴇʟᴀᴋ. ᴄɪᴋɢᴜ ᴘᴜɴ. ᴀᴋᴜ ᴍᴀʟᴜ. ʀᴀꜱᴀ ɴᴀᴋ ɴᴀɴɢɪꜱ. ᴛᴀᴘɪ ᴀᴋᴜ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ, ᴛᴀᴋ ᴀᴘᴀ. ꜱᴀʙᴀʀ. ᴋᴀᴜ ʟᴇʟᴀᴋɪ. ᴛᴀʜᴀɴ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ,” ᴄᴇʀɪᴛᴀ ꜱᴀᴍ.

ʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴜ ɢᴜʀᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴜʀᴜʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʟᴀꜱ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴇɴᴛᴀɴɢᴀɴ ᴘᴜʟᴀ. ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʙɪꜱᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴊᴀᴍ ᴋᴇʟᴀꜱɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ꜱɪᴛᴜ. ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴄɪʟ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ.

ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ɢᴜʀᴜ, ᴘɪʟᴏᴛ, ᴍɪʟɪᴋɪ ʙɪꜱɴᴇꜱ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴅᴀᴛɪɴ. ꜱᴀᴍ ᴛᴇʀᴋᴇᴅᴜ, ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀᴊᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇᴛᴀɴɪ ᴅɪ ꜱɪɴɪ? ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ɪᴛᴜᴘᴜɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴄᴇᴍᴇʀʟᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇᴘᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴜᴘꜱʀ, ᴘᴍʀ ᴅᴀɴ ꜱᴘᴍ.

ᴋᴇᴍᴜɴᴄᴀᴋɴʏᴀ ᴀᴘʙɪʟᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴀꜱ ᴀᴋᴜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɴɪ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴇɴᴛᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ. ᴀʏᴀʜ ᴘɪʟᴏᴛ. ᴍᴀᴋ ɢᴜʀᴜ. ᴀʏᴀᴛ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋᴋᴀɴ ʟᴜᴘᴀ:

ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴜɴᴅᴜʀ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʟᴀᴍʙᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴍɪꜱᴋɪɴ ᴛᴀᴘɪ ꜱᴜʙᴜʀ ᴍᴇᴍʙɪᴀᴋ. ᴅᴀʜ ᴛᴀʜᴜ ʜɪᴅᴜᴘ ᴍɪꜱᴋɪɴ, ʙᴇʀᴀɴᴀᴋ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴜ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ?

ᴍᴀᴋ ᴅᴀʜ ᴊᴀᴅɪ ᴋɪʟᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ. ʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ ꜱɪʙᴜᴋ ɴᴀᴋ ᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴜʙꜱɪᴅɪʟᴀʜ, ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ. ᴘᴀᴛᴜᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ. ᴀʏᴀʜ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇᴛᴀɴɪ ᴛᴀᴘɪ ᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴅᴇʀᴇᴛ.” ꜰᴜʜʜ ᴘᴇᴅᴀꜱ ᴛᴇɢᴜʀᴀɴɴʏᴀ ᴛᴜ!

ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴜ ꜱᴀᴍ ᴛᴇʀɢᴀᴍᴀᴍ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʟᴀꜱɴʏᴀ. ᴅɪᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴛᴀɴɢ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀ. ɪʙᴜɴʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴀʏᴀʜ ᴘᴜʟᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ. ᴋᴀᴅᴀɴɢ-ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴇᴋᴏʀ ɪᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ 13 ᴏʀᴀɴɢ. ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴘᴜʟᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ʟᴀᴜᴋ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴜꜱᴀʜ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀʀᴀᴛ.

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴀᴍ ʙᴇʀᴊᴀɴᴊɪ ꜱᴜᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱᴀ ɴᴀɴᴛɪ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ ᴇɴᴛᴇɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴛᴀɴɪ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢᴇᴍɪꜱ!

ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ꜱᴀᴍ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴊᴀɴᴊɪ-ᴊᴀɴᴊɪɴʏᴀ. ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɢᴜʀᴜ ꜱᴀɴᴅᴀʀᴀɴ, ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ɪᴊᴀᴢᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡᴀɴɢɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ꜱᴜᴍʙᴇʀ. ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ, ᴅɪᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴀᴊɪ ʀᴍ18,000 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ! ᴡᴏᴡ!

ᴀᴋᴜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀɴᴊɪ ᴀᴋᴀɴ ʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇᴛᴀɴɪ ʏᴀɴɢ ᴍɪꜱᴋɪɴ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ. ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ, ᴀᴋᴜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ. ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴘɪɴᴅᴀʜ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀɪɴ. ɴᴇɢᴇʀɪ ʟᴀɪɴ. ᴊᴀᴜʜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴇʀᴀɴɢɪ ʟᴀᴜᴛ ᴄʜɪɴᴀ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ. ᴀᴋᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴀʀᴜ,” ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴀᴍ ʟᴀɢɪ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴀʏᴀʜɴʏᴀ ᴋɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴛᴀɴɪ ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ᴘᴜʟᴀ. ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴀᴍ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴʏᴀʀᴀ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ᴀʏᴀʜɴʏᴀ ʙᴇʀᴋᴇʀᴀꜱ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ. ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴘᴀᴄᴜᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʀᴏᴅᴀ ʜᴀꜱɪʟ ᴅᴜɪᴛ ᴊᴇʀɪʜ ᴘᴀʏᴀʜɴʏᴀ.

ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇᴛᴀɴɪ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ. ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴄɪᴋɢᴜ, ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴄɪᴋɢᴜ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴄᴏɴꜰᴇꜱꜱɪᴏɴ ɪɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʜᴀᴛɪ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴄɪᴋɢᴜ. ᴋᴀᴡᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʟᴀꜱᴋᴜ, ᴀɴᴀᴋ ᴘɪʟᴏᴛ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴᴋᴜ ʟᴀɢɪ. ᴀᴋᴜ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅɪᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀʟɪᴀɴ. ʜᴀʀɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛɪᴛɪᴋ ᴛᴏʟᴀᴋ ᴋᴇᴀᴢᴀᴍᴀɴ ᴀᴋᴜ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴇʀᴀꜱ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴀᴍ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀ ᴇɴᴛʀɪ.

ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ ʀᴇɴᴅᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴜꜱᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ʙᴇʀɪ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:MediaPortal

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!