Connect with us

#AGAMA

[Video]MashaAllah,’Re4ksi’ jan1n ketika dengarkn alunan bacaan Ayat svci Al-Quran

Published

on

[Video]MashaAllah,’Re4ksi’ jan1n ketika dengarkn alunan bacaan Ayat svci Al-Quran

ʟᴀᴢɪᴍɴʏᴀ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴊᴀɴɪɴ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴋᴀɴ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 9 ʙᴜʟᴀɴ 10 ʜᴀʀɪ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴀʜɪᴍ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ. ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴀʜɪᴍ, ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴀᴘᴀᴘᴜɴ ᴅᴀɴ ꜱɪᴀᴘᴀᴘᴜɴ. ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪᴍᴀɴᴀᴋᴀʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ, ꜱɪᴀᴘᴀ ɪʙᴜ ᴋɪᴛᴀ, ᴀʏᴀʜ ᴋɪᴛᴀ, ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴅᴀɴ ʟᴀɪɴ – ʟᴀɪɴ…

ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀᴅᴇɴɢᴀɴ ɪʙᴜʙᴀᴘᴀ ᴋɪᴛᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴡᴀᴊᴀʜ, ᴊᴀɴᴛɪɴᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴡᴀʀɴᴀ ᴋᴜʟɪᴛ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴜᴛ ɪʙᴜ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪ ᴢᴀᴍᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ, ᴛɪᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ ꜱᴇᴍᴘᴀᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀᴛᴀꜱ. ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴄᴀɴɢɢɪʜ, ɪʙᴜʙᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴘᴇʀʟɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴡᴀᴊᴀʜ ᴅᴀɴ ᴊᴀɴᴛɪɴᴀ ᴊᴀɴɪɴ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ.

ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪ ᴢᴀᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʀʙᴀ ᴍᴏᴅᴇɴ ɪɴɪ ᴘᴀʀᴀ ɪʙᴜʙᴀᴘᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴊᴀɴɪɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀʟᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴅᴏᴋᴛᴏʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴏᴅᴇɴ. ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴇʀᴀʟᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴅᴏᴋᴛᴏʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴜꜱɢ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴀʀᴀ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴋᴇᴅᴏᴋᴛᴏʀᴀɴ ᴅɪ ʙɪᴅᴀɴɢ ɪʟᴍᴜ ᴋᴇʜᴀᴍɪʟᴀɴ, ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴜᴢɪᴋ ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʜᴀᴍɪʟ ᴅɪɴɪʟᴀɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴊᴀɴɪɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴊɪᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴇɴɢᴀʀᴋᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴜᴢɪᴋ, ᴛᴀᴘɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʟᴜɴᴀɴ ᴀʏᴀᴛ-ᴀʏᴀᴛ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ?

ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ, ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴊᴀɴɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ᴀʟᴜɴᴀɴ ᴀʏᴀᴛ-ᴀʏᴀᴛ ᴀʟ- Qᴜʀᴀɴ. ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ! ᴛᴏɴᴛᴏɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪʙᴀᴡᴀʜ ɪɴɪ.

ꜱᴜʙʜᴀɴᴀʟʟᴀʜ, ᴀʟʟᴀʜᴜ ᴀᴋʙᴀʀ. ᴅɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪᴀᴛᴀꜱ ᴛᴇʀʟɪʜᴀᴛ ᴘᴇʀʙᴇᴢᴀᴀɴ ɢᴇʀᴀᴋᴀɴ-ɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴊᴀɴɪɴ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴀʏᴀᴛ ᴀʟ-Qᴜʀ’ᴀɴ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴘᴇʀᴅᴇɴɢᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴅᴀʜɴʏᴀ. ꜱᴀᴀᴛ ᴊᴀɴɪɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ, ᴅɪᴀ ᴛᴀᴍᴘᴀᴋ ᴛᴇʀʟɪʜᴀᴛ ʟᴇʙɪʜ ᴛᴇɴᴀɴɢ, ꜱᴇᴀᴋᴀɴ-ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ɪᴋᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀᴋᴀɴ ʟᴀɴᴛᴜɴᴀɴ ᴀʏᴀᴛ-ᴀʏᴀᴛ ꜱᴜᴄɪ, ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴜᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

ʜᴀʟ ɪɴɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʙᴀʏɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴀʜɪʀ ᴅᴀʀɪ ʀᴀʜɪᴍ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴅᴀᴀɴ ꜰɪᴛʀᴀʜ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴜᴄɪ, ᴘᴜᴛɪʜ ʙᴇʀꜱɪʜ ᴛᴀɴᴘᴀ ɴᴏᴅᴀ ᴅᴀɴ ᴅᴏ’ꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴛᴜɴᴅᴜᴋ, ᴘᴀᴛᴜʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ.

ꜱᴀᴛᴜ ʜɪᴋᴍᴀʜ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪᴀᴛᴀꜱ ᴀᴅᴀʟᴀʜ, ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴀʏɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴀᴘᴀᴘᴜɴ ᴅᴀɴ ꜱɪᴀᴘᴀᴘᴜɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟ ᴘᴇɴᴄɪᴘᴛᴀɴʏᴀ, ʏᴀɪᴛᴜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ. ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʜɪᴅᴜᴘ ʟᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴘᴜʟᴜʜᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ʟᴀɴᴛᴜɴᴀɴ ᴀʏᴀᴛ-ᴀʏᴀᴛ ꜱᴜᴄɪ ᴀʟ-Qᴜʀ’ᴀɴ ꜱᴇʀɪɴɢᴋᴀʟɪ ᴀᴄᴜʜ ᴛᴀᴋ ᴀᴄᴜʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ʙᴏ’ᴅᴏʜ. ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀ ᴢᴀᴍᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʟᴜᴘᴀ.. ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄɪᴘᴛᴀᴋᴀɴɴʏᴀ? ᴅᴀʀɪ ᴀᴘᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪᴄɪᴘᴛᴀᴋᴀɴ?

ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴀɴɢᴋᴜʜ, ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅɪᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴊɪᴋᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴀᴋʜʟᴜᴋ ᴄɪᴘᴛᴀᴀɴ-ɴʏᴀ. ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴀᴋʜʟᴜᴋ ʏᴀɴɢ ʟᴇᴍᴀʜ ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴏ’ᴍʙᴏɴɢ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴜᴋᴀ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʀᴏꜱᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴜᴍɪ, ꜱᴜᴋᴀ ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ ᴀᴛᴜʀᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Harmagidun

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!