Connect with us

#K.DUNIA

“syng perg1 jva” – 14 tahvn mandvl,dngn kvasa Allah dpt lah1rkn bay1 tapi isteri dij3mput ‘Ilah1’ ketika mlahirkn an4k sulung yang pertama dan terakh1r

Published

on

“syng perg1 jva” – 14 tahvn mandvl,dngn kvasa Allah dpt lah1rkn bay1 tapi isteri dij3mput ‘Ilah1’ ketika mlahirkn an4k sulung yang pertama dan terakh1r

ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴʏ3 ᴅɪʜᴋᴀɴ ᴅᴀɪᴀᴍ ᴋᴇʜɪᴅ ᴠᴘᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴍᴇɴᴊᴀᴋ ʙᴇʀɢᴇɪᴀʀ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴅᴏᴋᴛ0ʀ. ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴅᴀʟɪᴋᴀɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴇꜱ4ᴋɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ɪʙᴜ ʜᴀᴍɪɪ ᴅɪ ᴡᴀᴅ ʙᴇʀꜱᴀɪɪɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴡᴀᴅ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴅ0ᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴀɪɪᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀᴋ4ᴛɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ.

ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ꜱ4ᴋɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀɪᴀᴍɪ ᴏʟᴇʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪ ᴡᴀᴅ ᴘᴇʀꜱᴀʟɪɴᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɢɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴅ3ʀɪᴛᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 9 ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜꜱᴜɴɢ ᴋᴀɴᴅᴠɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴠᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ɢᴀɢᴀɪ ᴍᴇɴ4ʜᴀɴ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʜʟᴛ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇʜɪɪ4ɴɢᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴘᴇꜱ4ᴋɪᴛ ᴡᴀɴɪᴛᴀ. ᴋɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ-ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀᴀɴ ᴄᴀɴɢᴀɴ ᴀɪɪᴀʜ ꜱᴡᴛ.

ᴀᴋᴜ ᴛᴇʀᴛᴀɴʏᴀ-ᴛᴀɴʏᴀ, ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ᴋᴇ ꜱ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏ4 ᴋɪᴛᴋᴀɴ? ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴜ.ᴊɪ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴜ.ᴊɪ ʟᴀɢɪ. ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ᴍᴀɴᴅᴜɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 14 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴄᴜʙᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴢᴠʀɪᴀᴛɴʏᴀ.

ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴀɪɪᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀᴋ4ᴛɪ ᴅɪᴀ, ᴊᴀᴠʜ ᴍᴇɪᴀᴍᴘᴀᴜɪ ɪɪᴍᴜ ᴘᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴠᴀɴ ᴍᴀɴᴠꜱɪᴀ. ᴅɪᴀ ʙᴀʀᴜ ꜱᴀᴊᴀ ʜᴀᴍɪɪ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅ3ʀɪᴛᴀ ᴄʏꜱᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ 0ᴠᴀʀɪɴʏᴀ, ᴅɪᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴘᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ꜰɪʙʀ0ɪᴅɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴜʟᴀɪ ᴍᴇɴᴄᴀɪʀ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴀɪɪᴀʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴜɪɪᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇʙᴇꜱ4ʀᴀɴɴʏᴀ. ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ʜᴀᴍɪɪ.

ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ 9 ʙᴜʟᴀɴ, ᴛɪʙᴀ ꜱᴀᴀᴛɴʏᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀɴʏᴀ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴀᴋᴜ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ. ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀᴍ-ᴊᴀᴍ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴜ ꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ɴ0ʀᴍᴀɪ, ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜ ꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɪᴀɴᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇᴅ4ʜᴀɴ.

ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴘᴜɴ, ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴘɪ ʙᴀʏɪɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʜɪᴅᴠᴘ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ɪ, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ʙᴀʏɪ ɪᴛᴜ ᴅɪᴅᴀᴋᴀᴘ4ɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇ.ɴʏᴜᴍ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ “ᴀɪɪᴀʜ ɪᴛᴜ ʜᴇʙ4ᴛ” ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇɪᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ʙᴀʏɪ ɪᴛᴜ.

ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴇ.ᴅɪʜ ᴅᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴛ ʜᴀᴛɪ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴋʜᴀʙᴀʀ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴋʜᴀʙᴀʀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴊᴀᴛᴠʜ ᴘᴇɴɢꜱ4ɴ. ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴋᴇɪɪᴘ ᴍᴀᴛᴀ, ʜᴀʀɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴠʙᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱ3ᴅɪʜ. ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ʜɪᴅᴠᴘ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴄɪɴᴛᴀɪ ᴅᴇᴍɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴠᴘᴀɴ ʙᴀʀᴜ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴍᴏʜ0ɴ ʜ0ʀᴍᴀᴛɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀɴɢɢᴠᴘ ʙᴇʀᴛ4ʀᴜɴɢ ɴʏᴀ.ᴡᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢ0ʀʙᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɪᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴢᴠʀɪᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʙᴀʏɪ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 9 ʙᴜʟᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀᴍ-ᴊᴀᴍ ʟᴀᴍᴀɴʏᴀ.

ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴅ0ᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɪɪᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ʜᴀᴛɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ɪɴɪ, ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʜᴀᴍɪɪ, ᴍᴏʜᴏɴ ꜱᴇʀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴏᴀ-ᴅᴏᴀ ᴀɴᴅᴀ.

ᴡᴀʜᴀɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴀꜱɪʜ. .

ꜱᴀʏᴀ ᴜʟᴀɴɢɪ ʜ0ʀᴍᴀᴛɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴘᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴇʜɪᴅᴠᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ᴀɪɪᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜ.ᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʜᴀᴍɪʟ, ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʙᴀʏɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋᴀᴍʙɪɴɢ ᴛᴀɴᴘᴀ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ.

ᴍᴀꜱʏᴀ-ᴀɪɪᴀʜ, ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ɪɴᴅᴀʜɴʏᴀ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴᴍᴜ. ꜱᴀᴘᴀʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ɴᴀɴᴛɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀᴍᴜ ᴅɪꜱʏᴠʀɢᴀ ꜰʟʀᴅᴀᴜꜱɪ ᴀɪɪᴀʜ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʀ0ʜᴍᴜ ᴅɪᴄᴜᴄᴠʀɪ ʀᴀʜᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀʀᴀ ꜱᴏɪɪʜɪɴ ᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ2 ʏɢ ʙᴇʀɪᴍ4ɴ. ᴀʟꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀɪᴀᴍ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:CoretanNasihat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!