Connect with us

#K.SEDIH

“tk snggup lagi aku khlngan seseorng” – Tr4uma dngan ‘pemerg1an’ Ashraf,BCL selalu per1ksa ‘naf4s’ an4k setiap 30minit

Published

on

“tk snggup lagi aku khlngan seseorng” – Tr4uma dngan ‘pemerg1an’ Ashraf,BCL selalu per1ksa ‘naf4s’ an4k setiap 30minit

ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ꜱᴇᴅɪʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴀꜱʜʀᴀꜰ ꜱɪɴᴄʟᴀɪʀ, ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ ʙᴜɴɢᴀ ᴄɪᴛʀᴀ ʟᴇꜱᴛᴀʀɪ (ʙᴄʟ) ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴɢʜᴀʙɪꜱᴋᴀɴ ꜱᴇᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ75,000 ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇɴᴇᴍᴘᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ʟɪᴀɴɢ ʟᴀʜᴀᴅ ʙᴇʀꜱᴇʙᴇʟᴀʜᴀɴ ᴋᴜʙᴜʀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ. ɪᴀ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴜᴋᴛɪ ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ʙᴇꜱᴀʀɴʏᴀ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴋᴀꜱɪʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴇᴍᴀɪ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ 12 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ.

ʜᴀᴍᴘɪʀ 2 ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀʟᴀʟᴜ, ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴ ᴛʀᴀᴜᴍᴀ ʙᴇꜱᴀʀ. ᴍᴇɴɢɪᴍʙᴀᴜ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇɴᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀʜɪᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ʙᴄʟ ᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛᴀʙɪᴀᴛ ᴍᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀ ɴᴀꜰᴀꜱ ᴅᴀɴ ɴᴀᴅɪ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴛɪᴅᴜʀ. ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴜᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴛᴀᴛᴋᴀʟᴀ ɴᴏᴀʜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱɪᴋᴀᴘ ꜱᴇʀᴜᴘᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴀɴɢᴜɴ ᴘᴀɢɪ ʟᴇʙɪʜ ᴀᴡᴀʟ, ʙᴜᴅᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴜɴ ʙᴀɴᴛᴀʟ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ᴛɪʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴍᴀɪɴᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ᴋᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢᴀɴ.

-ᴅɪᴛᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ɪꜱᴜ ᴋᴇꜱᴜɴʏɪᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴛᴇᴍᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ, ʙᴜɴɢᴀ ᴀᴋᴜɪ ʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇʀꜰɪᴋɪʀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇ ꜱɪᴛᴜ. ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴅɪꜰɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ᴄᴜᴍᴀʟᴀʜ ɴᴀꜱɪʙ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ɴᴏᴀʜ ᴀɴᴅᴀɪ ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ɪʟᴀʜɪ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ.

-ᴋɪɴɪ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀʟᴀᴍɪ ᴍᴀᴋɴᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ, ʙᴄʟ ʏᴀᴋɪɴ ᴜꜱᴀʜᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʙᴀɴʏᴀᴋᴋᴀɴ ᴅᴏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛɪ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ‘ᴘᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɴʏᴀ’ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀꜱʜʀᴀꜰ. ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴘᴀʀᴜʜ ᴊɪᴡᴀɴʏᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴏᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋᴀɴ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʙɪꜱᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:KisahDunia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!