Connect with us

#K.DUNIA

peng0rbanan seorg ibu – ibu mnggal slps brs4lin dan an4k pula sdng k0ma ak1bat mslah lain,d0akan kebaikan adik ye

Published

on

peng0rbanan seorg ibu – ibu mnggal slps brs4lin dan an4k pula sdng k0ma ak1bat mslah lain,d0akan kebaikan adik ye

ᴋ0ᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ : ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍɴɪɴɢɢ4ɪ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀʟ4ᴍɪ ᴋ0ᴍᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴀɪɪɴ, ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀʀᴡʜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀɪᴍᴀɴ ᴅɪʟᴀᴍᴀɴ ꜱ0ꜱɪ4ʟɴʏᴀ. ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴡ4ᴅ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪɴɪ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ʙᴇʀɪ ɴᴀᴍᴀ ʜᴀʀʀᴀᴢ ʟᴀʜɪʀ ᴋᴇᴅᴜɴɪᴀ.

ɴᴀᴍᴜɴ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ᴋ0ᴍᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴀɪɪɴᴋᴀɴ ʙᴀʙʏ ʜᴀʀʀᴀᴢ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋ0ᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴡᴀᴛᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴅɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ. ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇᴍɪɪᴜᴋᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɪᴍᴀɴ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴅᴜᴀ ᴅɪᴘᴜɴᴄᴀᴋ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀᴍᴀᴛᴀ ꜱᴜʟᴜɴɢ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴅᴜ.ɢᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴋ0ᴍᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɪᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴢᴜʀɪᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴛ4ʀᴜɴɢ ɴʏᴡᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 3 ʜᴀʀɪ, ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀɪᴍᴀɴ ᴅɪ$ᴀʜᴋᴀɴ ᴍɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴋ0ᴍᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴋ0ᴍᴀ. ꜱᴇʙ4ᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱɪᴋᴇᴄɪʟ ʙʙʏ ʜᴀʀʀᴀᴢ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ꜱᴍᴘᴀᴛ ᴅɪʙᴇɪᴀɪ ᴍɴᴊᴀ ᴏʟᴇʜ ɪʙᴜ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ. ᴅɪᴀ ʟᴀʜɪʀ ᴋᴇᴅᴜɴɪᴀ ᴍᴀᴍᴀ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ ᴘʀɢɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀɴʏᴀ, ɪᴜᴀʜᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀʀᴡʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴀᴅ ʜᴀʀʀᴀᴢ ᴜɴᴅɢ ꜱʙᴀᴋ ʀᴀᴍᴀɪ.

ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇ ᴅɪʜ ɪɴɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴋ0ɴɢꜱɪ ᴏʟᴇʜ ɪɴꜱᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪ ᴀɪᴍᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ, ᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛ ᴅᴜ.ɢ4ᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴀɪᴍᴀɴ, ʙʙʏ ʜᴀʀʀᴀᴢ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴘᴜɴ ᴀɪʀ ꜱᴜꜱᴜ ᴍᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴍᴀᴍᴀɴʏᴀ. ᴍ0ɢᴀ ᴀɪᴍᴀɴ ᴋᴜᴀᴛ, ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ʙᴀʙᴀ ʙᴜᴀᴛ ʙʙʏ ʜᴀʀʀᴀᴢ ᴍᴇᴍ0ʜᴏɴ ᴅ0ᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴀʀᴡʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ.

ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴛᴇɴᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀɴᴀ, ᴘᴇʀᴍᴇʀɢ1ᴀɴɴʏᴀ ᴅɪʙᴜʟᴀɴ ᴍᴜʟɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴢᴜʀɪᴀᴛ,ꜱʏᴀʜɪᴅ ᴅᴜɴɪᴀ. ᴍ0ɢᴀ ʀ0ʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀɪᴍᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀʀᴀ ꜱʏᴜʜᴀᴅᴀ ᴅɪꜱᴀɴᴀ ᴅᴀɴ ʙʙʏ ʜᴀʀʀᴀᴢ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ ᴅɪʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴀɢᴀᴀɴ ʙᴀʙᴀ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ. ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ʙᴀʙᴀɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴀʙᴀʜ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:MajalahHarian

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!