Connect with us

#K.SEDIH

“pes4n dan b4kti trakh1r an4k” – ‘pem4rgian’ yg sngat mruntun j1wa,diser4ng pnyakit jantvng sblum nah4s kmlngan kend3raan

Published

on

“pes4n dan b4kti trakh1r an4k” – ‘pem4rgian’ yg sngat mruntun j1wa,diser4ng pnyakit jantvng sblum nah4s kmlngan kend3raan

ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ: ᴘᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʙᴀᴛɪᴋ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴇʀᴀ ɴɢᴀɴ ᴊɴᴛᴜɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜɴʏᴀ ᴍᴇʀᴍᴘᴜʜ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʟᴀɪɴ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴘᴇɴᴀᴍʙᴀɴɢ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴊᴀᴍ 7.45 ᴘᴀɢɪ ɪᴛᴜ, ᴍɴɢꜱᴀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀʏᴜQɪ ʀᴀᴢᴀʟɪ, 32, ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ᴘᴇᴍᴀɴɢᴋᴜ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏɪɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ, ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ᴀʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴘᴇʀᴏᴅᴜᴀ ᴠɪᴠᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ᴊᴀʟᴀɴ ᴘᴀɴᴛᴀɪ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ʙᴜʟᴀɴ (ᴘᴄʙ) ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴅɪᴀɪɪꜱɪꜱ ᴅɪ ᴄʜᴇʀᴀɴɢ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ.

“ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ, ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜ ᴍɴɢꜱᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ʜɪɪᴀɴɢ ᴋᴀᴡᴀɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ʟᴀʟᴜᴀɴ ʙᴇʀᴛɴᴛᴀɴɢᴀɴ.

“ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ, ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴘʀᴏᴛᴏɴ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ᴘᴄʙ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀ ᴋᴇ ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇɪᴀᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇʀɪᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ.

“ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴇʀᴀ ɴɢᴀɴ ᴊɴᴛᴜɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴘʀᴏᴛᴏɴ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 49 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ.

“ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴘᴛᴀʜ ᴘᴀ ʜᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴋɪʀɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴛᴜɪᴀɴɢ ʀᴜ ꜱᴜᴋ ᴋᴀɴᴀɴ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴄᴇᴅᴇ ʀᴀ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴋᴇᴘᴀɪᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴏʜᴅ ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍʏᴀᴛ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ʀᴀᴊᴀ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴢᴀɪɴᴀʙ ɪɪ (ʜʀᴘᴢɪɪ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ʙᴇ ᴅᴀʜ ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴍᴀᴋɪᴜᴍᴀᴛ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴇɴʏɪ ᴀꜱᴀᴛ, ʟɴꜱᴘᴇᴋᴛᴏʀ ᴍᴏʜᴅ ꜱʏᴜᴋʀɪ ᴍᴅ ɢʜᴀꜰᴀʀ ᴅɪ ᴛᴀʟɪᴀɴ 097752200,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:HarianMetro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!