Connect with us

Uncategorized

ɪɴɢɪɴ ᴘᴇʟɪʜᴀʀᴀ ɴᴀᴍᴀ ʙᴀɪᴋ, ꜱɪᴛɪ ᴋʜᴀᴅɪᴊᴀʜ ᴋᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ

Published

on

ᴋᴇʀᴀᴘ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴡᴀᴛᴀᴋ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ꜱɪᴛɪ ᴋʜᴀᴅɪᴊᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ᴊɪᴋᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴍᴀɪɴᴋᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ɪᴍᴇᴊ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʜɪᴊᴀʙ.

ꜱɪᴛɪ ᴋʜᴀᴅɪᴊᴀʜ ʜᴀʟɪᴍ, 25, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙɪᴀʀᴘᴜɴ ʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴍᴇᴊ ꜱᴏᴘᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ.

“ꜱᴇᴊᴜᴊᴜʀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴀꜱʏɪᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴡᴀᴛᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ. ᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ɪɴɪ ᴘᴜɴ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴊᴜɢᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴍᴀɪɴᴋᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅᴜʟᴜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴋᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ɪᴍᴇᴊ ꜱᴏᴘᴀɴ… ᴛᴀᴋ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ.

Siti 2

 

ꜱɪᴛɪ ᴋʜᴀᴅɪᴊᴀʜ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ɪᴍᴇᴊ ꜱᴏᴘᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴄᴇʀᴍɪɴᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ. ᴛᴀᴋ ᴡᴀᴊᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴄᴀʟᴀʀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ɪᴛᴜ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴛᴀᴋ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ɪᴛᴜ.

“ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ꜰᴀʜᴀᴍ ꜱᴇʙᴀʙ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴍᴏᴅᴇɴ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ɪᴍᴇᴊ ɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱɪᴛɪ ᴋʜᴀᴅɪᴊᴀʜ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇᴍʙɪɴᴛᴀɴɢɪ ᴛᴇʟᴇꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ʙᴇʀᴊᴜᴅᴜʟ ʀᴏᴍᴘᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴅʀᴀᴍᴀ ʙɪᴅᴀᴅᴀʀɪ ꜱᴀʟᴊᴜ ɪɴɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴛᴀꜱ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴀꜱᴀʟ… ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴋᴀ, ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴄɪɴᴛᴀ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ. ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅᴜʟᴜ ᴘᴜɴ ɴᴀᴍᴀ ɪɢ, ꜱɪᴛɪ ᴋʜᴀᴅɪᴊᴀʜ ʜᴀʟɪᴍ.

 

Siti 1

ꜱɪᴛɪ ᴋʜᴀᴅɪᴊᴀʜ ʜᴀʟɪᴍ ʙᴀɴɢɢᴀ ʙᴀᴡᴀ ɴᴀᴍᴀ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴇ ᴘᴇɴᴛᴀꜱ ꜱᴇɴɪ.

“ᴄʀᴇᴅɪᴛ ᴛɪᴛʟᴇ ᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ɢᴜɴᴀ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴜʜ. ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ʙᴀᴡᴀ ɴᴀᴍᴀ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ. ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ʙᴀɴɢɢᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀᴡᴀ ɴᴀᴍᴀ ᴅɪᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴀɴʏᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇɴᴇʀʙɪᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ɴᴀᴍᴀ ɢʟᴀᴍᴏʀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴜɢɢᴇꜱᴛ ꜱᴜʀᴜʜ ᴋᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

 

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!