Connect with us

#K.DUNIA

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ 3 ᴛᴀʜᴜɴ! ᴀɪɴᴜʟ ᴍᴀʀᴅɪᴀʜ ‘ʟᴇᴘᴀᴋ’ ᴅɪ ᴘᴀᴠɪʟɪᴏɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅʀ ᴀᴍᴀʟɪɴᴀ, ɪʙᴜ ʜᴀʀᴀᴘ ᴜᴋʜᴡᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇᴋᴀʟᴀɴ

Published

on

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ 3 ᴛᴀʜᴜɴ! ᴀɪɴᴜʟ ᴍᴀʀᴅɪᴀʜ ‘ʟᴇᴘᴀᴋ’ ᴅɪ ᴘᴀᴠɪʟɪᴏɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅʀ ᴀᴍᴀʟɪɴᴀ, ɪʙᴜ ʜᴀʀᴀᴘ ᴜᴋʜᴡᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇᴋᴀʟᴀɴ

DR Amalina Che Bakri dan Ainul Mardhiah Ahmad Safiuddin, dua nama ini cukup ‘familiar’ dalam kalangan rakyat Malaysia.

Menyoroti kisah Ainul bermula daripada penderitaan penyakit yang dialaminya, sehinggalah pembedahan membuang tumor seberat 200 gram di mulut yang berjaya dilakukan oleh sepasukan doktor bedah termasuk Dr Amalina di London, benar-benar membuatkan masyarakat tersentuh.

Ternyata hubungan antara Ainul dengan Dr Amalina tidak terhenti setakat itu sahaja.

ᴋɪɴɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ, ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ɪʙᴀʀᴀᴛ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

ᴀɪɴᴜʟ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴍᴇɴᴄᴇᴄᴀʜ ᴜꜱɪᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ-ᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴜᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅʀ ᴀᴍᴀʟɪɴᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴀᴠɪʟɪᴏɴ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

ᴛᴇʟᴀᴛᴀʜ ᴀɪɴᴜʟ ʏᴀɴɢ ᴄᴇʀɪᴀ ᴅɪ ꜱᴀᴍᴘɪɴɢ ᴅʀ ᴀᴍᴀʟɪɴᴀ, ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ, ɴᴜʀᴜʟ ᴇʀᴡᴀɴɪ ᴢᴀɪᴅɪ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ.

“ᴀꜰᴛᴇʀ (ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ) ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ, ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ɪᴋᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇᴋᴀʟᴀɴ.

“ᴍᴀᴍᴀ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀɪɴᴜʟ ᴊᴀᴅɪ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴅᴀɴ ᴄᴇʀᴅɪᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴅʀ ᴀᴍᴀʟɪɴᴀ. ʙᴏʟᴇʜ ᴅᴜᴅᴜᴋ ʟᴏɴᴅᴏɴ ɴᴀɴᴛɪ,” ᴛᴜʟɪꜱ ɴᴜʀᴜʟ ᴇʀᴡᴀɴɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ꜱᴛᴏʀʏ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʙᴛᴜ.

ainul 2

ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ɴᴜʀᴜʟ ᴇʀᴡᴀɴɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ꜱᴛᴏʀʏ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ.

ɴᴜʀᴜʟ ᴇʀᴡᴀɴɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴇᴘɪɴɢ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅʀ ᴀᴍᴀʟɪɴᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ, ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴅʀ ᴀᴍᴀʟɪɴᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀɪɴᴜʟ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ.

“ʟᴏᴠᴇʟʏ ᴛᴏ ꜱᴇᴇ ᴀɪɴᴜʟ, @_ɴʀʟᴇʀᴡᴀɴɪ (ɴᴜʀᴜʟ ᴇʀᴡᴀɴɪ) ᴀɴᴅ @ᴀʜᴍᴀᴅꜱᴀꜰɪᴜᴅᴅɪɴ (ᴀʜᴍᴀᴅ ꜱᴀꜰɪᴜᴅᴅɪɴ) ᴀɢᴀɪɴ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴀɪɴᴜʟ ɪꜱ ʜᴇᴀʟᴛʜʏ ᴀɴᴅ ᴀ ʜᴀᴘᴘʏ ʟɪᴛᴛʟᴇ ᴛᴏᴅᴅʟᴇʀ (ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴀɪɴᴜʟ, @_ɴʀʟᴇʀᴡᴀɴɪ (ɴᴜʀᴜʟ ᴇʀᴡᴀɴɪ) ᴅᴀɴ @ᴀʜᴍᴀᴅꜱᴀꜰɪᴜᴅᴅɪɴ (ᴀʜᴍᴀᴅ ꜱᴀꜰɪᴜᴅᴅɪɴ) ʟᴀɢɪ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴀɪɴᴜʟ ꜱɪʜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ʏᴀɴɢ ᴄᴇʀɪᴀ),” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ᴅʀ ᴀᴍᴀʟɪɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅɪ ᴜɴɪᴛᴇᴅ ᴋɪɴɢᴅᴏᴍ, ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɢᴇʟᴇᴍʙᴜɴɢ ᴘᴇʟᴀɴᴄᴏɴɢᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀʙᴀɴɢꜱᴀ ʟᴀɴɢᴋᴀᴡɪ (ʟᴛɪʙ).

ᴋᴇᴘᴜʟᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪꜱᴇʀᴛᴀɪ ꜱᴜᴀᴍɪ, ᴀʟᴇxᴀɴᴅᴇʀ ᴄʜᴀʀʟᴇꜱ.

ainul 3

ᴅʀ ᴀᴍᴀʟɪɴᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀɴɢ ᴛᴜᴍᴏʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴜᴛ ᴀɪɴᴜʟ.

ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʀᴀꜱᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ɪᴋᴀᴛᴀɴ ᴜᴋʜᴡᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀɪɴᴜʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴊᴇʟɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ… ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ! ᴜᴋʜᴡᴀʜ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴛᴇʀᴊᴀʟɪɴ.

“ʙᴇʀᴜɴᴛᴜɴɢ ᴀɪɴᴜʟ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴅʀ ᴀᴍᴀʟɪɴᴀ.

“ꜱᴇʙᴀᴋ ᴘᴜʟᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ʀᴇᴜɴɪᴏɴ ɴɪ,” ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴏᴍᴇɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ᴀɪɴᴜʟ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ‘ɢᴇʀᴍ ᴄᴇʟʟ ᴛᴜᴍᴏʀ’, ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀɴɢ ᴛᴜᴍᴏʀ ꜱᴇʙᴇʀᴀᴛ 200 ɢʀᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴜᴛɴʏᴀ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅɪ ʟᴏɴᴅᴏɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜɴ 2019.

ᴅʀ ᴀᴍᴀʟɪɴᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!