Connect with us

#CELEBRITI

[ᴠɪᴅᴇᴏ]ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʙᴇʀᴘᴜᴛᴀʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴇʟᴀɴᴛɪɴɢ, ᴄᴄᴛᴠ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍᴋᴀɴ ᴅᴇᴛɪᴋ-ᴅᴇᴛɪᴋ ᴠᴀɴᴇꜱꜱᴀ ᴀɴɢᴇʟ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ.

Published

on

ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴋᴀᴍᴇʀᴀ ʟɪᴛᴀʀ ᴛᴇʀᴛᴜᴛᴜᴘ ᴀᴛᴀᴜ ᴄᴄᴛᴠ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʟɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴇᴛɪᴋ-ᴅᴇᴛɪᴋ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴠᴀɴᴇꜱꜱᴀ ᴀɴɢᴇʟ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴅɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ʟᴀᴍʙᴇ ᴛᴜʀᴀʜ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ, ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪꜱɪᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇʀʙɪᴄᴀᴀʀᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴀʀᴡᴀʜ, ᴛᴜʙᴀɢᴜꜱ ᴊᴏᴅᴅʏ.

“ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴄᴄᴛᴠ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜰᴀᴋᴛᴀ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜ ʟᴀᴊᴜ, ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ ᴘᴇɴɢʜᴀᴅᴀɴɢ ᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴇʟᴀɴᴛɪɴɢ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴡᴀɴᴀɴ,” ᴛᴜʟɪꜱ ᴅɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜ ᴏʟᴇʜ ᴛᴜʙᴀɢᴜꜱ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴛᴜʙᴀɢᴜꜱ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴊᴏᴅᴅʏ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʟᴀᴊᴜ ᴅᴀɴ ʜɪʟᴀɴɢ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙᴀꜱ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴋɪʀɪ.

ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜ ʟᴀᴊᴜ ɪᴛᴜ ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ ᴘᴇɴɢʜᴀᴅᴀɴɢ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴇʀᴘᴇʟᴀɴᴛɪɴɢ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴡᴀɴᴀɴ.

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴇᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʀᴏʜ ᴀʀᴡᴀʜ ᴠᴀɴᴇꜱꜱᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇɴᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴅɪʀᴀʜᴍᴀᴛɪ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴀʀᴡᴀʜ ᴠᴀɴᴇꜱꜱᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴛᴜʙᴀɢᴜꜱ ᴊᴏᴅᴅʏ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ.

ᴊᴏᴅᴅʏ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀɢᴜᴛ ɴʏᴀᴡᴀ ᴠᴀɴᴇꜱꜱᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ꜰᴇʙʀɪ ᴀᴛᴀᴜ ʙɪʙɪ ᴀɴᴅʀɪᴀɴꜱʏᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ 4 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

Pemandu 1

ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴠᴀɴᴇꜱꜱᴀ, ᴊᴏᴅᴅʏ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴀᴊᴜ.

ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴊᴏᴅᴅʏ ɪᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 11.55 ᴘᴀɢɪ ɪᴀɪᴛᴜ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ꜱᴇᴊᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ.

ʙᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ᴊᴏᴅᴅʏ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴀᴋᴛɪꜰ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɪɴꜱᴛᴀꜱᴛᴏʀʏ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ.

ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇᴄᴜᴀɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴊᴏᴅᴅʏ ᴅɪꜱᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴘᴀꜱᴀʟ 310 ᴀʏᴀᴛ 2, ᴀʏᴀᴛ 4 ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴜᴜ ʟᴀʟᴜ ʟɪɴᴛᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱᴀʟ 331 ᴀʏᴀᴛ 5 ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇʟᴀʟᴀɪᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴠᴀɴᴇꜱꜱᴀ ᴀɴɢᴇʟ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

ᴠᴀɴᴇꜱꜱᴀ ᴅᴀɴ ꜰᴇʙʀɪ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ᴅɪ ᴛᴏʟ ᴊᴀᴋᴀʀᴛᴀ-ꜱᴜʀᴀʙᴀʏᴀ, ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ɴɢᴀɴᴊᴜᴋ, ᴊᴀᴡᴀ ᴛɪᴍᴜʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ, 4 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʟɪᴀɴɢ ʟᴀʜᴀᴅ ᴛᴘᴜ ɪꜱʟᴀᴍ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴍᴀʟᴀᴋᴀ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴘᴇꜱᴀɴɢɢʀᴀʜᴀɴ, ᴊᴀᴋᴀʀᴛᴀ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!