Connect with us

#K.DUNIA

ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇʟᴜᴛᴜᴛ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴋᴀᴋɪ ɪʙᴜ, ᴍɪɴᴛᴀ ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴘɪɴᴊᴀᴍ ᴅᴜɪᴛ,ᴛᴜ ᴘᴜɴ ɪʙᴜ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ʜɪʀᴀᴜᴋᴀɴ,ʜᴀɴʏᴀ ʙᴀɢɪ 10 ʀɪɴɢɢɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴜʟᴀɴɢ

Published

on

ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇʟᴜᴛᴜᴛ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴋᴀᴋɪ ɪʙᴜ, ᴍɪɴᴛᴀ ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴘɪɴᴊᴀᴍ ᴅᴜɪᴛ,ᴛᴜ ᴘᴜɴ ɪʙᴜ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ʜɪʀᴀᴜᴋᴀɴ,ʜᴀɴʏᴀ ʙᴀɢɪ 10 ʀɪɴɢɢɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴜʟᴀɴɢ

ᴀᴀꜱᴀʟᴀᴍᴜᴀʟᴀɪᴋᴜᴍ.. ᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀʀɪ ʙᴜᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ, ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ,
ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀʜ ᴍᴇɴɪᴋᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 6 ᴛᴀʜᴜɴ. ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅᴜɢᴀᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʟᴀʟᴜɪ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀʀɪ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ.

ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ 3 ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇʜᴀʀᴜꜱ ɴʏᴀ. ᴛᴀᴘɪ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴀᴛᴀꜱ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ, ꜱᴀᴋɪᴛ ᴘɪꜱᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀɴ ʙᴇʀᴘᴀɴᴛᴀɴɢ ꜱᴀᴋɪᴛ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʜᴀᴍᴘɪʀ ɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴏʏ4ɴ.

ɴᴀᴋ ᴅɪ ᴊᴀᴅɪ ᴋᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀʏᴀ ʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴀɴᴀᴋ ɴᴏ 2 ɴɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴀʀᴜ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀᴘᴀᴛ ɢᴀᴊɪ, ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ɴᴀᴋ ʙᴀʏᴀʀ ʙɪʟ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴀꜱᴜᴋ ɴɪᴄᴜ, ʙɪʟ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪ ʙᴀʏᴀʀ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ 260.00 ʀɪɴɢɢɪᴛ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴅᴜɪᴛ ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ, ᴍɪɴᴛᴀ ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ,

ᴍᴜʟᴀ2 ᴍᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴀᴍʙɪʟ ᴅᴜɪᴛ ᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪᴀ, ꜱᴀʏᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴘᴜɴ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ, ᴋᴀᴍɪ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴍᴏᴛᴏ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴊᴀᴜʜ ᴅᴀʀɪ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ɴᴀɪᴋ ʙᴀꜱ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀʀᴜ ʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ 2 ʜᴀʀɪ ᴘᴜɴ ᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴀᴋɪ,

ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴀᴛ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ ʙᴀꜱ ʟᴀᴍʙᴀᴛ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋɪᴛᴀ ᴊᴀʟᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴ2 ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʙᴀꜱ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ, ꜱᴇʙᴀʙ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ɴᴀᴋ ᴍᴀQʀɪʙ, ᴛᴀᴘɪ ʙɪʟᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴅᴜɪᴛ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴀᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ ɴᴀᴋ ʙᴀʏᴀʀ ᴛᴀᴍʙᴀɴɢ ʙᴀꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴅᴜᴀ,

ᴋᴀᴍɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴀᴋɪ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ ᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴀᴋɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 5ᴊᴀᴍ, ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴊᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴜʀᴜʜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀɴᴅɪ ɴᴀᴋ ꜱᴜʀᴜʜ ꜱᴀʏᴀ ʀᴇʜᴀᴛ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀɴᴛᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ,

ʙɪʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴀɴʏᴀ ɪʙᴜ ᴍᴀꜱᴀᴋ ᴀᴘᴀ, ᴍᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ ᴘᴜɴ ᴊᴀᴡᴀʙ ᴛᴀᴋ ᴍᴀꜱᴀᴋ ᴀᴘᴀ2 ʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ʟᴀᴘᴀʀ ᴅɪᴀ ʙᴇʟɪ ᴊᴇ ꜱᴇʙᴀʙ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴜɴ ᴅɪᴀᴍ.

 

ꜱᴀᴍᴘᴀɪʟᴀʜ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀᴘᴜʀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ʙᴇʀᴀꜱ ᴋᴀᴛ ᴅᴀᴘᴜʀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴄᴀᴋᴀᴘ ɴᴀᴋ ᴍᴀꜱᴀᴋ ʙᴜʙᴜʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴘɪ ᴍᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ ᴘᴜɴ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴘᴀᴋᴀɪ ʙᴇʀᴀꜱ ᴛᴜ ɴᴀɴᴛɪ ɢᴀɴᴛɪ ʙᴀʟɪᴋ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴏᴋ ɴᴀɴᴛɪ ɢᴀᴊɪ ᴅɪᴀ ɢᴀɴᴛɪ, ꜱɪɴɢᴋᴀᴛ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴘᴜɴ ᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀ ᴘᴀꜱᴀʟ ᴅᴜɪᴛ ɴᴀᴋ ʙᴀʏᴀʀ ᴇꜱᴏᴋ ᴋᴀᴛ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴛɪɴɢɢɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ2,

ᴀʟɪʜ2 ᴍᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴏʟᴏɴɢ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀʙɢ ꜱᴜʟᴜɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴀɢɪ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴋᴀᴍɪ, ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴅᴜɴɪᴀ ɢᴇʟᴀᴘ ꜱᴀɴɢᴀᴛ, ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴊᴀʟᴀɴ ᴊᴀᴜʜ2 ᴛᴀᴘɪ ᴊᴀᴡᴀᴘᴋᴀɴ ꜱᴀᴋɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ,

ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴇʟᴜᴛᴜᴛ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴋᴀᴋɪ ɪʙᴜ ᴅɪᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴘɪɴᴊᴀᴍ ᴅᴜɪᴛ ᴛᴜ ᴘᴜɴ ɪʙᴜ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ʜɪʀᴀᴜᴋᴀɴ, ɪʙᴜ ᴅɪᴀ ʙᴀɢɪ 10 ʀɪɴɢɢɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴜʟᴀɴɢ, ᴘᴀɢɪ ʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴜʙᴜʜ ᴊᴇ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀᴊᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ,

ʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴜᴋᴜʟ 10 ᴛᴜ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴄᴀʟʟ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀɴᴀᴋ ɴᴀᴋ ᴅɪꜱᴄᴀꜱ ᴛᴀᴘɪ ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴅᴀ ᴅᴜɪᴛ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋʟᴜᴀʀ,
ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀᴍᴀɴ ᴡᴀᴘ ᴋᴀᴛ ꜰʙ, ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ɪʙᴜ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ,

ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟᴀʜ ᴀᴅᴀ ʜᴀᴍʙᴀ ᴀʟʟᴀʜ ʙᴀɪᴋ ʜᴀʀɪ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ʙᴀɢɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴋʟᴜᴀʀ ᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀʀɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ, ʟᴇᴘᴀꜱ ᴀɴᴀᴋ ᴋʟᴜᴀʀ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴇʟᴀɴɢ 2 ʜᴀʀɪ, ᴍᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ ᴄᴀʟʟ ꜱᴜʀᴜʜ ʙᴀʏᴀʀ ʜᴜᴛᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ʜᴜᴛᴀɴɢ ᴛᴜ ᴅᴀʀɪ ᴍᴀɴᴀ,

ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴀɴʏᴀ ʜᴜᴛᴀɴɢ ᴀᴘᴀ ɪʙᴜ ʏᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴅɪ ʙᴀʏᴀʀ, ᴍᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ʜᴜᴛᴀɴɢ ᴀᴘɪ ᴀɪʀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅᴜʟᴜ.

ᴊᴀᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴛᴜ ʟᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ɴᴏ 2 ᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ, ʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀʏᴀ ᴀʙɪꜱ ᴘᴀɴᴛᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴘᴜɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴄᴀʀɪ ᴋᴇʀᴊᴀ, ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴀʙ ᴀɴᴀᴋ2 ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴋᴇᴛᴇᴘɪᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ2 ꜱᴀʏᴀ, ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀɴᴀᴋ2 ꜱᴀʏᴀ ʟᴀʜɪʀ ᴅᴀʀɪ ʀᴀʜɪᴍ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴜᴋᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇɢᴀʀᴀ,

ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴀʏᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʀᴀɴɢ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴜᴋᴀ ꜱᴀʏᴀ, ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴋʀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴀɴᴀᴋ2 ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅɪ ᴋᴇᴛᴇᴘɪᴋᴀɴ, ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜᴊɪ ᴋᴇ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ʙᴀɢɪ,

ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɴɢɢᴀᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴᴛᴜ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴄᴜᴄᴜ2 ᴅᴀʀɪ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴᴛᴜ ꜱᴜʟᴜɴɢ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴄᴀʟʟ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ʜᴀɴʏᴀ ɴᴀᴋ ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴀꜱᴀʟ ʙɪʀᴀꜱ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜʟᴜɴɢ ɪᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

ꜱᴀʏᴀ ʜᴀʀᴀᴘ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀᴋ ᴍᴇʀᴛᴜᴀ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ ᴊɢɴ ʟᴀ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢ ʜɪɴ4 ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴᴀɴᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʀᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ, ᴊᴏᴅᴏʜ ɴɪ ᴀʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋᴅɪʀᴋᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbersembangdunia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!