Connect with us

#K.SEDIH

ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ꜱᴇᴅɪʜ ᴡᴀʀᴅᴇɴ ᴀꜱʀᴀᴍᴀ ᴍᴇɴɪᴛɪᴋᴋᴀɴ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ, ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴛᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴋꜰᴄ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴊᴀᴍᴜᴀɴ

Published

on

ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴅɪ ᴀꜱʀᴀᴍᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴋᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀᴀɴ ᴡᴜᴊᴜᴅ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴡᴀʀᴅᴇɴ ᴅᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ, ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴀᴍᴀʟᴀɴ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀʀᴅᴇɴ ᴀꜱʀᴀᴍᴀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ, ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ-ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴍᴇɴɪᴋᴍᴀᴛɪ ʙᴜʀɢᴇʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ꜱᴜɴᴀᴛ ᴅɪ ꜱɪᴀɴɢ ʜᴀʀɪ.

ᴅɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʙᴜʀɢᴇʀ ɪᴛᴜ, ɢᴜʀᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ ꜱᴜʟᴇʜɪɴ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀɴɢ ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴍᴜᴀɴ ᴅɪ ᴀꜱʀᴀᴍᴀ, ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ

ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴇɴɢᴀʜᴀʀɪ ᴀꜱʀᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴊᴀᴍᴜᴀɴ ꜱɪᴋɪᴛ, ᴍᴀᴋᴀɴ ᴋꜰᴄ. ᴋᴇʙᴇᴛᴜʟᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴀꜱʀᴀᴍᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴛᴜ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ.

“ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴛᴜ ᴀᴅᴀ ꜱᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴋᴇᴛᴜᴋ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴛᴏʟᴏɴɢ ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀʏᴀʜ ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ, ᴍᴀᴋ ᴘᴜʟᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ʙᴀᴡᴀ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ. ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴅɪᴀ ᴛᴜᴍᴘᴀɴɢ ᴊɪʀᴀɴ ᴛᴀᴘɪ ʜᴀʀɪ ᴛᴜ ᴊɪʀᴀɴ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ ᴅɪ ʜᴀʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ.

ɢᴜʀᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ᴅɪ ᴘᴀꜱɪʀ ɢᴜᴅᴀɴɢ, ᴊᴏʜᴏʀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ.

“ᴋᴀꜱɪʜᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴀᴛ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴋᴀᴛᴀ ‘ᴏᴋᴀʏ, ꜱᴀʏᴀ ꜱɪᴀᴘ ᴋᴇᴊᴀᴘ. ᴅᴀʟᴀᴍ ʟɪᴍᴀ ᴍɪɴɪᴛ ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴋᴀᴛ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ’. ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴀᴡᴀ ʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ᴋꜰᴄ ᴊᴀᴍᴜᴀɴ ᴛᴀᴅɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴘᴇʟɪᴋ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴡᴀᴋ ᴛᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴊᴀᴍᴜᴀɴ ᴋꜰᴄ ᴛᴀᴅɪ?'” ꜱᴏᴀʟɴʏᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ.

“ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴɪᴛɪᴋ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ. ᴄɪᴋɢᴜ, ꜱᴀʏᴀ ɴɪ ᴊᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴅᴀᴘ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ. ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴇᴛɪᴋ ᴘᴇʀʙᴜᴀʟᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

pelajar kfc 2

ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴘʀɪʜᴀᴛɪɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ, ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ɪɴꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀꜱᴀɪ ‘ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ʙɪᴀꜱᴀ’ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

“ᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ɴɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴀʏᴀᴍ ᴋꜰᴄ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ. ʏᴀ, ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴀᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀ ɢᴜʀᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ ɪᴋᴏɴ ᴡᴀʀᴅᴇɴ ᴀꜱʀᴀᴍᴀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ ꜱᴇᴍᴘᴇɴᴀ ꜱɪᴍᴘᴏꜱɪᴜᴍ ʜᴀʟ ᴇʜᴡᴀʟ ᴍᴜʀɪᴅ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ 2021.

ʙɪʟᴀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʙᴇʀᴀᴛᴜʀ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ɴᴀᴋ ʙᴇʟɪ ᴀʏᴀᴍ ᴋꜰᴄ, ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴜᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ ꜱᴇʙᴀʙ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴊᴜᴀʟᴀɴ ᴍᴜʀᴀʜ ɪɴɪʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ɴᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴀʏᴀᴍ ᴋꜰᴄ.
ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ ꜱᴜʟᴇʜɪɴ
ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ ʀᴇɴᴅᴀʜ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʙᴇʀᴀᴛᴜʀ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ɪᴛᴜ.

“ʙɪʟᴀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʙᴇʀᴀᴛᴜʀ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ɴᴀᴋ ʙᴇʟɪ ᴀʏᴀᴍ ᴋꜰᴄ, ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴜᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ ꜱᴇʙᴀʙ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴊᴜᴀʟᴀɴ ᴍᴜʀᴀʜ ɪɴɪʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ɴᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴀʏᴀᴍ ᴋꜰᴄ.

“ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ꜰɪʀꜱᴛ ᴛɪᴍᴇ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴀʏᴀᴍ ᴋꜰᴄ? ᴋɪᴛᴀ ᴍᴀɴᴀ ᴛᴀʜᴜ, ᴋᴀɴ? ᴋꜰᴄ ɴɪ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ʙɪᴀꜱᴀ-ʙɪᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ, ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɪꜱᴛɪᴍᴇᴡᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

mohamad yusof

ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ ꜱᴇʀɪɴɢ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴋɪꜱᴀʜ ᴋᴇᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛᴀɴ. ꜰᴏᴛᴏ ꜰʙ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ

ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ, ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴏᴛᴀᴋ ʙᴇꜱᴀʀ ᴀʏᴀᴍ ɢᴏʀᴇɴɢ ᴅɪ ᴘʀᴇᴍɪꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ.

“ʙᴀʟɪᴋ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ (ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ) ᴋᴇʙᴇᴛᴜʟᴀɴ ʙᴀʀᴜ ɢᴀᴊɪ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʟɪ ꜱᴀᴛᴜ ʙᴜᴄᴋᴇᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴜᴅᴀᴋ ᴛᴜ.

“ᴅɪᴀ ᴜᴄᴀᴘ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴅᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴄᴇʟᴀʜᴀɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴅɪ ᴘɪɴɢɢɪʀ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴅᴀʀ ᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ᴋɪᴛᴀ, ᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜʀɪᴅ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ, ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!