Connect with us

#celeb

“ᴘᴇʀʟᴜ ᴋᴇ ᴋᴏᴛᴏʀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ɴᴀɪᴋᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ?” -ᴋᴀᴛᴀ ᴀꜱᴍɪᴅᴀʀ ᴇʟᴀᴋ ᴄɪᴘᴛᴀ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ, ᴛᴀᴋ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴀʟᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ

Published

on

ʟᴇʙɪʜ 10 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ꜱᴇɴɪ, ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴀꜱᴍɪᴅᴀʀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʀʟᴀʜ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴀɴɢᴋᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴇʀᴘᴀʟɪᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ, ᴀꜱᴍɪᴅᴀʀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ɴᴏʀʜᴀꜱᴍɪᴅᴀʀ ᴀʜᴍᴀᴅ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴀʀ ᴘᴜʙʟɪꜱɪᴛɪ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴊᴜᴀʀᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴠᴏᴋᴀʟ… ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ʀᴜᴘᴀ 2011 ɪɴɪ, ᴅɪᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ɴᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇɴᴄᴇᴛᴜꜱᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ɪꜱᴜ ʙᴜʀᴜᴋ.

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴄᴀᴋᴀᴘ ‘ʙᴀᴅ ᴘᴜʙʟɪꜱɪᴛʏ ɪꜱ ꜱᴛɪʟʟ ᴘᴜʙʟɪꜱɪᴛʏ’ ᴛᴀᴘɪ ᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴄᴏɴᴛᴏʜ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ
ᴀꜱᴍɪᴅᴀʀ
ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ
“ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟɴʏᴀ, ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴋᴏᴛᴏʀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴋᴇ ᴜɴᴛᴜᴋ ɴᴀɪᴋᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ? ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋɪᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀɢɪ ᴄᴏɴᴛᴏʜ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ, ᴡʜʏ ɴᴏᴛ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ꜱᴀᴊᴀ.

“ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴄᴀᴋᴀᴘ ‘ʙᴀᴅ ᴘᴜʙʟɪꜱɪᴛʏ ɪꜱ ꜱᴛɪʟʟ ᴘᴜʙʟɪꜱɪᴛʏ’ ᴛᴀᴘɪ ᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴄᴏɴᴛᴏʜ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ.

“ꜱᴇʙᴏʟᴇʜ-ʙᴏʟᴇʜɴʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀᴡᴀ ɴᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴀꜱᴍɪᴅᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʟᴀɢᴜ ᴍᴇᴍᴏɪʀ ʀɪɴᴅᴜ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪᴛᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ɢᴇɢᴀʀ ᴠᴀɢᴀɴᴢᴀ.

Asmidar 2

ᴀꜱᴍɪᴅᴀʀ ᴛᴇʀɪɴɢɪɴ ꜱᴇʀᴛᴀɪ ɢᴠ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 35 ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘʀᴏᴅᴜᴋꜱɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴀ ꜱᴇʀᴛᴀɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ, ᴀᴘᴀ ꜱᴀʟᴀʜɴʏᴀ. ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ, ɢᴠ ɪɴɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ. ᴄᴜᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ʟᴀɢɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀꜱᴜᴋ.

“ɪᴋᴜᴛᴋᴀɴ ᴅᴀʜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴊᴜɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇʙᴜᴛ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀᴅᴀ ɢᴠ. ᴛᴀᴘɪ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴅᴀ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ʟᴀɢɪ… ʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴅᴀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ꜱᴀʏᴀ.

“ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴀɴᴀ ᴛᴀʜᴜ ɴᴇxᴛ ɢᴠ, ꜱᴀʏᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ. ᴛᴀᴘɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʟᴀ,” ᴜᴊᴀʀ ᴀꜱᴍɪᴅᴀʀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!