Connect with us

#C.DUNIA

ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴋᴜʟɪᴛ, ᴘᴇʀɢɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ɴᴀᴋ ᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴜᴘ, ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴛᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ʜɪᴅᴀᴘ ᴋᴀɴꜱᴇʀ! ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪᴍɪɴᴛᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴍᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ

Published

on

ꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ᴋᴀɴꜱᴇʀ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀᴜᴛ ɪᴛᴜ.

ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ‘ʙ-ᴄᴇʟʟ ʟʏᴍᴘʜᴏᴍᴀ’ ᴛᴀʜᴀᴘ 2 ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴀʀ ᴄɪᴛᴀ-ᴄɪᴛᴀ ᴅɪ ᴍᴇɴᴀʀᴀ ɢᴀᴅɪɴɢ.

ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍꜱᴛᴀʀ, ꜱʏᴀᴍɪʀ ꜱᴀꜰᴀʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴅɪᴀɢɴᴏꜱ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴍᴇꜱᴛᴇʀ ᴅᴜᴀ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ɪᴊᴀᴢᴀʜ ꜱᴀʀᴊᴀɴᴀ ᴍᴜᴅᴀ, ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪɴꜱᴛɪᴛᴜꜱɪ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴛɪɴɢɢɪ ᴀᴡᴀᴍ (ɪᴘᴛᴀ).

ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ꜱɪᴍᴘᴛᴏᴍ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴛᴀᴘɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ᴋᴇɴᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴋᴜʟɪᴛ… ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴋᴜᴅɪꜱ, ʙɪɴᴛɪᴋ-ʙɪɴᴛɪᴋ ᴍᴇʀᴀʜ. ᴘᴇʀᴍᴜʟᴀᴀɴɴʏᴀ ɪᴀ ɴᴀɪᴋ ᴅɪ ᴋᴀᴋɪ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ.

“ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ꜱᴀᴋɪᴛ ᴋᴜʟɪᴛ ᴛᴜ ᴅᴀʜ ᴇʟᴏᴋ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴛɪᴅᴜʀ ʙᴀʀɪɴɢ… ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴀʀɪɴɢ, ᴍᴇꜱᴛɪ ꜱᴇᴍᴘᴜᴛ. ᴍᴜᴋᴀ ᴘᴜɴ ᴊᴀᴅɪ ᴘᴜᴄᴀᴛ, ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴘᴇɴᴀᴛ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 25 ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ‘ᴛɪᴅᴀᴋ ɴᴏʀᴍᴀʟ’ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ.

“ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴜᴀᴛ ɪᴍʙᴀꜱᴀɴ (ꜱᴄᴀɴ). ʜᴀꜱɪʟɴʏᴀ, ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴛᴜᴍᴏʀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴛᴜʟᴀɴɢ ʀᴜꜱᴜᴋ ʙᴇʀᴜᴋᴜʀᴀɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ 14 ꜱᴇɴᴛɪᴍᴇᴛᴇʀ.

“ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ꜱʏᴀᴋ ᴋᴀɴꜱᴇʀ. ᴛᴀᴘɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ʙᴀʀᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴅᴀ ᴛᴜᴍᴏʀ ᴊᴇ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪᴘɪɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴋᴘᴊ ꜱᴇʀᴇᴍʙᴀɴ ᴋᴇ ᴋᴘᴊ ᴅᴀᴍᴀɴꜱᴀʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴀᴍʙɪʟ ꜱᴀᴍᴘᴇʟ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴀᴘᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴛᴜᴍᴏʀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

kanser 2

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ꜱᴀᴍᴘᴇʟ ᴛᴜᴍᴏʀ.

“ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ꜱʏᴀᴋ ᴋᴀɴꜱᴇʀ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴜ ᴅᴏᴡɴ, ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ ʀᴀꜱᴀ. ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴋʀᴏɴɪᴋ. ꜰᴀᴍɪʟʏ ᴘᴜɴ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ. ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴍɪᴛ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 13 ʜᴀʀɪ ᴅɪ ᴋᴘᴊ ᴅᴀᴍᴀɴꜱᴀʀᴀ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ, ʙᴀʀᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴇꜱᴜʟᴛ ꜱᴀᴍᴘᴇʟ ʜᴀʀɪ ᴛᴜ. ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀɢɪᴛᴀʜᴜ ʀᴇꜱᴜʟᴛ. ʜᴀꜱɪʟ ᴜᴊɪᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴀᴍᴘᴇʟ ᴛᴜᴍᴏʀ, ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴅɪᴀɢɴᴏꜱ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ‘ʙ-ᴄᴇʟʟ ʟʏᴍᴘʜᴏᴍᴀ’ ᴛᴀʜᴀᴘ 2.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴀʜᴜ ʀᴇꜱᴜʟᴛ ᴊᴇ, ᴛᴀᴘɪ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴋᴀᴛᴀ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀʜᴀʏᴀ. ᴛᴀᴋᴜᴛ ʙʟᴏᴄᴋ ꜱᴀʟᴜʀᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀꜰᴀꜱᴀɴ. ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴀɢᴀᴋ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴅᴀʜ… ꜱᴜᴀʀᴀ ᴛᴀᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ꜱᴇᴍᴘᴜᴛ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴇꜱᴜʟᴛ, ᴛᴇʀᴜꜱ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋᴇᴍᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ,” ᴜᴊᴀʀ ᴀɴᴀᴋ ʙᴏɴɢꜱᴜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪɴɪ.

kanser 4

ʜᴀꜱɪʟ ᴜᴊɪᴀɴ ɪᴍʙᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴛᴜᴍᴏʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴅᴀᴅᴀ ꜱʏᴀᴍɪʀ.

ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇʀᴇᴍʙᴀɴ, ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ɪɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴇɴᴀᴍ ᴘᴜꜱɪɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ, ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴇꜱɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʙᴜʟᴀɴ ᴅᴀɴ ɪᴀ ʙᴇʀʟᴀɴᴊᴜᴛᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ.

ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴜᴋᴀʀ, ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴀɴɢɢᴜʜᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇʀᴀɴɪ ᴅᴀᴛᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋɪʟᴀɴɢ, ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ.

“ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴋᴇᴍᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴡᴀʀᴅᴇᴅ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ʟɪᴍᴀ ʜᴀʀɪ, ᴅᴀɴ ɪᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴜ. ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛʀᴇᴀᴛᴍᴇɴᴛ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙᴇʀᴇʜᴀᴛ. ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴛᴜɴᴅᴀ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀᴊᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢʜᴜᴊᴜɴɢ 2019, ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʙᴇʟᴜᴍ ɪꜱʏᴛɪʜᴀʀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʙᴀꜱ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ʟᴀɢɪ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴊᴏɢɪɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ʀɪɴɢᴀɴ.
ꜱʏᴀᴍɪʀ ꜱᴀꜰᴀʀ
ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ᴇɴᴀᴍ ᴘᴜꜱɪɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ʀᴀᴅɪᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ, ꜱʏᴀᴍɪʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ᴍᴀᴋɪɴ ʙᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴘᴜʟɪʜ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀᴋɪɴ ᴏᴋᴀʏ. ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʙᴇʟᴜᴍ ɪꜱʏᴛɪʜᴀʀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʙᴀꜱ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ʟᴀɢɪ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴊᴏɢɪɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ʀɪɴɢᴀɴ. ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴊᴀɢᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ.

“ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ (ꜰᴏʟʟᴏᴡ ᴜᴘ) ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ꜱʏᴀᴍɪʀ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜɴɢ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʟᴀɢɪ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴘᴜʟɪʜ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ɪɴɪ, ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ.

kanser 3

ɢᴀᴍʙᴀʀ ꜱʏᴀᴍɪʀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪꜱᴇʀᴀɴɢ ᴋᴀɴꜱᴇʀ.

“ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴘᴜʟɪʜ ɴᴀɴᴛɪ, ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴋᴇᴊᴀʀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ɪᴍᴘɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴄɪᴛᴀ-ᴄɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀɢᴇɴᴅᴀʟᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴜɪ ᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴏᴡɴ ᴅᴀɴ ᴄᴇᴍʙᴜʀᴜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴊᴀʟᴀɴɪ ʜɪᴅᴜᴘ ᴍᴀᴄᴀᴍ ʙɪᴀꜱᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ɪɴɪ ᴜᴊɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ.

“ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ, ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴜᴀᴛ. ᴅᴀʀɪ ꜱɪᴛᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀɴɢᴋɪᴛ.

“ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ, ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴋᴜᴀᴛ. ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴀᴜʀᴀ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ. ᴀɴɢɢᴀᴘʟᴀʜ ɪɴɪ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴅᴜɢᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴜʜɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!