Connect with us

#K.SEDIH

ʙᴀʀᴜ ʙᴇʀɴɪᴋᴀʜ 2 ʜᴀʀɪ , ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅɪᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ɪɪᴀʜɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋ3ᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴏᴛᴏʀꜱɪᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴠɴɢɢᴀɴɢɴʏᴀ ᴛᴇʀʙᴀ ʙᴀꜱ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇɪᴀᴋ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟ0ʀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ꜱ1ᴍᴘᴀɴɢ

Published

on

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅɪᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ɪɪᴀʜɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴏᴛᴏʀꜱɪᴋᴀʟ ᴅɪᴛᴜɴ ɢɢᴀɴɢɴʏᴀ ᴛᴇʀʙᴀ ʙᴀꜱ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇɪᴀᴋ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ꜱ1ᴍᴘᴀɴɢ

ᴋᴇᴍ4ɪᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅᴀɴ ɪᴏʀɪ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴜʀᴀᴜ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ, ʙᴜᴋɪᴛ ᴘᴀʏᴏɴɢ ᴛᴇɴɢᴀʜᴀʀɪ ᴛᴀᴅɪ.

ᴍ4ɴɢꜱᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀᴍɪʀ ᴛᴀQɪᴍ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴠɴɪᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴀᴋ1ʙᴀᴛ ᴋᴇᴄᴇ ᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴘ4ʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪɴʏᴀ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇᴍɪɪᴜᴋᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ᴅɪᴋʜᴀʙᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀʀᴜ ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜᴛᴀɴɢɢᴀ.

ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴅɪᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ꜱᴀʏᴀ, ᴀᴍɪʀ ᴛᴀQɪᴍ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜᴀʀɪ ᴛᴀᴅɪ, ᴋᴇᴍ4ɪᴀɴɢᴀɴ ᴅᴇᴘᴀɴ ʜᴀʀᴅᴡᴀʀᴇ ꜱᴜʀᴀᴜ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ. ᴀʟ- ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ – ᴡᴀɴ1ᴅᴀʙᴀᴜɴɢ

ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴅɪᴋ ᴘɪᴊɪ ᴀᴍɪʀ ᴛᴀQɪᴍ, ᴍʟᴍ ᴛᴅ ʙᴀʀᴜ ʀᴀɪ ꜱʙɢᴀɪ ᴘɢᴀɴᴛɪɴ ʙᴀʀᴜ ᴀʟʟᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ꜱʏɢ ᴍᴜ ᴀᴍɪʀ, xᴄɪᴅᴇɴᴛ ᴛɢʜʀɪ ᴛᴅɪ ᴋᴛ ꜱᴜʀᴀᴜ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ – ᴍᴜʜᴅ ᴍᴜʜᴀꜰɪᴢɪ

ɪɴɴᴀʟɪʟʟᴀʜɪᴡᴀɪɴɴᴀɪʟᴀɪʜɪʀᴏᴊɪᴜɴ ᴀᴍɪʀ ᴛᴀQɪᴍ

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʀ0ʜɴʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴀʜᴍᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜ ᴋᴇᴀ ᴍᴘᴜɴᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴀᴍᴀʟ ꜱᴏʟᴇʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱʏᴜʀɢᴀ, ᴀᴀᴍɪɪɴ ʏᴀ ʀᴏʙʙᴀʟ ᴀʟᴀᴍɪɴ, – ᴍᴏʜᴅ ʜᴀɪʀʏꜱʜᴀᴍ

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀʀᴡʜ, ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴛᴀʙᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ, ᴍᴏɢᴀ ʀ0ʜɴʏᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀʀᴀ ꜱᴏʟɪʜɪɴ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbersembangdunia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!