Connect with us

#K.DUNIA

ᴋ3ᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴏᴛ4ᴋ, ᴘ4ʀᴜ-ᴘᴀʀᴜ, ᴛᴠʟᴀɴɢ ᴘ4ᴛᴀʜ,ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴋᴇᴍ4ᴛɪᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ.

Published

on

ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴀʀɪ ʙᴜᴋᴀɴ ᴡᴀᴋᴛᴜ ʏᴀɴɢ ꜱɪɴɢᴋᴀᴛ. ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴʏᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴏᴋꜱɪɢᴇɴ, ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀɪʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴇʟᴀꜱ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ᴘᴜʟᴀ, ʀᴀʏᴀɴ, 5, ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ 100 ᴋᴀᴋɪ, ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴋᴇᴍ4ᴛɪᴀɴɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ‘ʜᴀꜱʜᴛᴀɢ’ #ꜱᴀᴠᴇʀᴀʏᴀɴ, ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴅᴜɴɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʀᴀʏᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ɪᴛᴜ. ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴘᴜʟᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʜɪʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘɪʟᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ɢᴜʟꜰɴᴇᴡꜱ, ʙᴇʀɪᴋᴜᴛ ᴋʀᴏɴᴏʟᴏɢɪ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ ꜱʏᴜʀɢᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

05:58 ᴘᴇᴛᴀɴɢ

ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀɢʜʀɪʙɪ ᴍᴇɴɢʜᴀᴍᴘɪʀɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ʀᴀʏᴀɴ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɪᴛ ʟᴀɢɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀɴʏᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴇʙɪʜ 90 ᴊᴀᴍ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ.

06:03 ᴘᴇᴛᴀɴɢ

ᴠɪᴅᴇᴏ ᴘᴇɴꜱᴛʀɪᴍᴀɴ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴛᴀᴘᴀᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴅʀᴏɴ ʙᴇʀʟᴇɢᴀʀ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴛᴀᴘᴀᴋ ᴘᴇɴɢɢᴀʟɪᴀɴ.

ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴛᴇʀᴏᴡᴏɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴀʟɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ʙᴜᴀᴛ ʀᴀʏᴀɴ.

06:19 ᴘᴇᴛᴀɴɢ

ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ᴍᴇɴɢʜᴀᴍᴘɪʀɪ ᴛᴀᴘᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴇʟɪᴋᴏᴘᴛᴇʀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʀᴀʏᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ. ᴀʏᴀʜ ʀᴀʏᴀɴ, ᴋʜᴀʟɪᴅ ᴀᴡʀᴀᴍ ᴅɪᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ.

06:23 ᴘᴇᴛᴀɴɢ

ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴊᴇɴᴛᴏʟᴀᴋ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴛᴇʀᴏᴡᴏɴɢ.

06:39 ᴘᴇᴛᴀɴɢ

ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴇꜱᴀᴡᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀɴʏᴀᴡᴀ. ᴅɪᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀɴᴛᴀᴜ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀᴘᴀᴋ ᴘᴇɴɢɢᴀʟɪᴀɴ. ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʀᴀꜱᴍɪ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ.

07:10 ᴘᴇᴛᴀɴɢ

ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀꜱɪᴀᴘ ꜱᴇᴅɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʀᴀʏᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴛᴇʀᴏᴡᴏɴɢ.

07:33 ᴘᴇᴛᴀɴɢ

ʟᴀᴘᴏʀ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴀɢʜʀɪʙɪ, ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴏʟᴇʜ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴅɪ ᴛᴀᴘᴀᴋ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇᴘᴀᴛᴀʜᴀɴ ᴛᴜʟᴀɴɢ.

08:10 ᴘᴇᴛᴀɴɢ

ʀᴀʏᴀɴ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴏᴛᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴘᴀʀᴜ-ᴘᴀʀᴜ ꜱᴇʟᴀɪɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴜʟᴀɴɢ ᴘᴀᴛᴀʜ.

08:19 ᴍᴀʟᴀᴍ

ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʀᴀʏᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴛᴇʀᴏᴡᴏɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

08:48 ᴍᴀʟᴀᴍ

ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴀɢʜʀɪʙ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇʀɪɢɪ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜꜱᴜɴɢ.

12:13 ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴀʟᴀᴍ

ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʀᴀʏᴀɴ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴘɪɴᴛᴜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴛᴇʀᴏᴡᴏɴɢ, ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ.

12:34 ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴀʟᴀᴍ

ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ʀʏᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 100 ᴊᴀᴍ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪɢɪ.

ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛ ʀʏᴀɴ ᴋᴇ ʜᴇʟɪᴋᴏᴘᴛᴇʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴛᴀᴘᴀᴋ ᴘᴇɴɢɢᴀʟɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀɴʏᴀ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

12:49 ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴀʟᴀᴍ

ʀᴀʏᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʀᴀꜱᴍɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ.

12:55 ᴘᴀɢɪ

ʀᴀʏᴀɴ ᴅɪɪꜱʏᴛɪʜᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ. ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴅɪʀᴀᴊᴀ ᴍᴀɢʜʀɪʙɪ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘɪɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇʀɪɢɪ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

ꜱʜᴇɪᴋʜ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴇᴅ ʙɪɴ ʀᴀꜱʜɪᴅ ᴀʟ ᴍᴀᴋᴛᴏᴜᴍ, ɴᴀɪʙ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴇᴍɪʀɪᴀʜ ᴀʀᴀʙ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴅᴜʙᴀɪ ᴍᴇɴᴜʟɪꜱ ᴅɪ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ.

01:24 ᴘᴀɢɪ

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴛʀᴀɢɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀɢᴜᴛ ɴʏᴀᴡᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ, ʀᴀᴊᴀ ᴍᴀɢʜʀɪʙɪ, ʀᴀᴊᴀ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴇᴅ ᴠɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʀᴀʏᴀɴ ᴋʜᴀʟɪᴅ ᴀᴡʀᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴡᴀꜱꜱɪᴍᴀ ᴋʜᴀʀᴄʜɪᴄʜ.

ʀᴀᴊᴀ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴇᴅ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍᴋᴀɴ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ. ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ᴅᴏᴀ ᴀɢᴀʀ ᴅɪʟɪᴍᴘᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀʜᴍᴀᴛ, ᴋᴇꜱᴀʙᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛᴇɴᴀɴɢᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪᴛᴜ.

ᴋɪꜱᴀʜ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ʀᴀʏᴀɴ ɪɴɪ ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ᴍᴇɴɢɪᴍʙᴀꜱ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴛʀᴀɢᴇᴅɪ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴜᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ꜱᴇᴘᴀɴʏᴏʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟ 2019.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴀᴜᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪɢɪ ᴛᴇʀʙɪᴀʀ ꜱᴇʟᴇʙᴀʀ 25 ꜱᴇɴᴛɪᴍᴇᴛᴇʀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ ʟᴇʙɪʜ 70 ᴍᴇᴛᴇʀ ( ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ꜱᴇᴅᴀʟᴀᴍ 230 ᴋᴀᴋɪ).

ᴊᴀꜱᴀᴅ ᴊᴜʟᴇɴ ʀᴏꜱᴇʟʟᴏ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 13 ʜᴀʀɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbersembangdunia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!